0305“Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7 TTHĐ).

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi đọc được điều này, nhưng không phải đời sống của Chúa Jêsus đã cho bạn sự cứu rỗi. Bạn cũng không phải được cứu nhờ điều Ngài giảng dạy. Bạn được cứu nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa.

Cuộc sống của Chúa Jêsus cho bạn một tấm gương tốt để noi theo. Sự giảng dạy của Ngài cho bạn được hướng dẫn và có được sự khôn ngoan. Nhưng bạn còn cần nhiều hơn những điều đó. Bạn cần có một Cứu Chúa.

Tại sao? Kinh Thánh nói bạn đã làm hỏng mọi thứ. Bạn đã phạm phải những sai lầm. Bạn không hoàn hảo. Bạn không đạt được tiêu chuẩn do chính mình đặt ra chứ đừng nói chi đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cũng giống như tất cả những người khác, bạn cũng phạm tội.

Kinh Thánh cũng nói công lý đòi hỏi phải trả giá, phải có hình phạt. Nếu bạn phạm tội, bạn phải đền tội. Nếu bạn vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, bạn phải trả giá cho hành động của mình trước mặt Chúa. Theo Kinh Thánh, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 TTHĐ).

Nói một cách khác, cần phải có một người nào đó trả giá cho tất cả những điều bạn đã sai trái trong cuộc sống. Và đây là lúc Chúa nói, “Ta sẽ trả giá cho con!”. Chúa Cứu Thế Jêsus — là Đức Chúa Trời trong hình hài con người — được sai xuống trần gian, Ngài đã nói “Ta sẽ gánh thay tội lỗi cho con.”

Sự chết và Phục Sinh của Chúa đã mở cánh cửa của sự cứu rỗi ra cho bạn. Khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, tất cả mọi điều bạn từng làm sai trái — và mọi điều sai trái bạn đang và sẽ phạm đều đã được trả hết. “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7 TTHĐ).

Cái chết của Chúa Jêsus cho bạn trên thập tự giá đã cho thấy:

1. Giá để bạn được tha thứ lớn biết dường nào. Giá cao nhất bạn có thể trả cho bất cứ điều gì là từ bỏ mạng sống của mình, và đó là điều Chúa Jêsus đã làm. Ân điển được ban cho nhưng không nhưng ân điển không rẻ chút nào cả.

2. Chúa xem bạn là quý giá đến chừng nào. Đối với Đức Chúa Trời bạn vô cùng quan trọng đến nỗi Chúa Jêsus sẵn sàng chết cho bạn trên thập tự giá.

Bạn có thể nghĩ mình là người không giá trị gì vì những điều sai trái bạn đã làm. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng, “Không. Con là vô giá. Ta đã sẵn lòng từ bỏ mạng sống của mình để trả giá cho tội lỗi của con.”

Với hai tay dang ra trên thập tự giá Chúa Jêsus đang nói rằng, “Ta sẵn lòng chết cho con, vì con đối với Ta vô cùng quan trọng.”

Tấm gương tốt của Chúa Jêsus và những lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài không đủ để che giấu hết tội lỗi của bạn. Bạn cần một Cứu Chúa, và Chúa Jêsus đã yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã làm điều đó cho bạn. Nếu bạn chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Jêsus thì đây chính là lúc bạn cần làm điều đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có một số người đánh giá Chúa Jêsus chỉ đơn giản là một vị thầy khôn ngoan hay là một tấm gương tốt. Tại sao những điều đó lại chưa đủ?

2.    Bạn vẫn còn đang trả giá cho những tội lỗi mình qua những cách nào ngay cả khi Chúa Jêsus đã trả hết những tội lỗi đó qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài?

3.    Bạn vô cùng quan trọng đối với Chúa Jêsus đến nỗi Ngài sẵn lòng chết cho bạn. Hiểu được điều này ảnh hưởng đến cách sống mỗi ngày của bạn như thế nào?

 

Hãy tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa

Có thể bạn đã tôn trọng Chúa Jêsus như một vị thầy hoặc đã cố gắng noi theo gương Ngài — nhưng bạn đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình chưa? Nếu bạn sẵn sàng tin cậy Chúa hôm nay, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm ơn Cha đã yêu thương con và khiến cho con có thể sống đời đời với Cha. Con xin xưng nhận rằng con không xứng đáng với điều đó. Con đã phạm tội nghịch lại cùng Cha và sống theo những ham muốn ích kỷ của con. Vì tội lỗi của con, con cần phải có một Cứu Chúa. Cảm ơn Cha đã sai Chúa Jêsus đến để trả nợ cho tội lỗi của con bằng cách chết thay cho con trên thập tự.

“Lạy Chúa Jêsus, hôm nay con xin tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa và làm Chúa, làm Chủ của con. Cảm ơn Chúa đã giải thoát con ra khỏi sự phán xét và cho con có được một khởi đầu mới. Cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống vĩnh cửu. Trên hết, con cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con nhiều. Chúa Jêsus ơi, con muốn Chúa làm Chúa, làm Chủ, cai quản cuộc đời con từ hôm nay. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn; mọi tội lỗi của bạn đã được tha thứ và bạn đã được làm con của Chúa. Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men.


 

 

How Much Did Your Forgiveness Cost?

By Rick Warren—

“Through the blood of his Son, we are set free from our sins. God forgives our failures because of his overflowing kindness” (Ephesians 1:7 GW).

It may surprise you to read this, but it’s not the life of Jesus that saves you. You’re not saved by his teachings either. You’re saved through his death and Resurrection.

Jesus’ life gives you a good example to follow. And his teachings offer guidance and wisdom. But you need more than that. You need a Savior.

Why? The Bible says you’ve blown it. You’ve made mistakes. You’re not perfect. You don’t measure up to you own standards, much less God’s. You—just like every other human who’s ever lived—have sinned.

The Bible also says justice demands punishment. If you do the crime, you pay the time. If you break God’s laws, you pay God’s penalty. According to the Bible, “the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23 NLT).

In other words, somebody has to pay for all the things you’ve done wrong in life. And this is where God said, “I’ll do it!” He stepped up to the plate. Jesus Christ—God in human form—was sent to Earth. He said, in effect, “I will pay for your sins.”

His death and Resurrection opened the door for your salvation. When Jesus died on the cross, everything you’ve ever done wrong—and everything wrong you will ever do—was paid for. “Through the blood of his Son, we are set free from our sins. God forgives our failures because of his overflowing kindness” (Ephesians 1:7 GW).

Jesus dying on the cross for you showed two things:

1. How much your forgiveness cost. The highest price you can pay for anything is to give your life for it. That’s what Jesus did. Grace is free, but it is not cheap.

2. How much God values you. You matter so much to God that Jesus willingly died for you on the cross.

You may think you’re worthless because of things you’ve done wrong. But Jesus says, “No. You’re priceless. I was willing to give my life in order to pay for your sins.”

With his arms stretched out on the cross, it was as if Jesus was saying, “I’m willing to die for you, because you mean this much to me.”

A good example and wise teachings weren’t enough to cover your sin. You needed a Savior, and Jesus loved you enough to be that for you. If you haven’t accepted his salvation yet, now is the time.

Talk It Over

  • Some people value Jesus simply as a wise teacher or good example. Why are those things not adequate?
  • In what ways are you still making yourself pay for your sins, even when Jesus has already covered them with his death and Resurrection?
  • Jesus values you so much that he willingly died for you. How should this knowledge affect how you live your daily life?

Trust Jesus as Savior

You may have respected Jesus as a teacher or tried to follow his example—but have you trusted him as your Savior? If you’re ready to trust him today, pray this:

“Father, thank you for loving me and making it possible for me to spend eternity with you. I confess I don’t deserve it. I have sinned against you and lived according to my selfish desires. Because of my sin, I need a Savior. Thank you for sending Jesus to pay for my sins by dying in my place.

“Jesus, today I want to accept you as my Lord and Savior. Thank you for releasing me from judgment and offering me a fresh start. Thank you for giving me eternal life. Most of all, thank you for loving me so much. Jesus, I want you to be my Lord, the manager of my life, from this day forward. Amen.”