“Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”  Rô-ma 10:17

Đức Chúa Trời đã hứa hàng ngàn lần trong Kinh Thánh điều Ngài sẽ làm cho chúng ta nếu chúng ta vâng lời. Khi đọc những lời hứa đó, nó đã mang lại cho tôi sự tự tin. Tôi biết rằng nếu tôi làm theo điều Đức Chúa Trời sai bảo, thì Ngài hứa sẽ cho có được một kết quả chắc chắn.

Hầu như trong suốt năm 1981, tôi đã bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Năm trước đó, tôi đã dời nhà đến Nam California để thành lập Hội thánh Saddleback. Tôi đã bị kiệt quệ về mặt cảm xúc, về tinh thần, thể chất cũng như về mặt thuộc linh. Tôi cảm thấy như có một đám mây trên đầu mà mình không cách nào thoát khỏi được.

Tôi sẽ không bao giờ quên một số câu đã thực sự  kích động đức tin, đã giúp đức tin tôi bắt đầu làm việc, “Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm đâu, vì nếu vậy thì xứ sở sẽ trở nên hoang vu, và thú rừng sẽ sinh sôi nẩy nở, tác hại đến ngươi. Ta sẽ đuổi chúng dần dần, cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên đông đúc và có thể chiếm hữu toàn xứ này” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:29-30).

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23:29-30, thật ra Đức Chúa Trời đang nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng, “Các ngươi biết những kẻ thù này chứ? Chúng to lớn hơn các ngươi. Nhưng ta sẽ không giao cho các ngươi toàn bộ đất đai trong năm đầu tiên. Các ngươi sẽ chiếm lĩnh nó từng chút một — từng trận chiến một. Các ngươi đang trở nên vững mạnh. Và khi các ngươi mạnh mẽ đủ để chiếm hữu toàn xứ, các ngươi sẽ có được trọn xứ.”

Khi đọc những câu Kinh Thánh này, nó giống như một lời hứa trực tiếp dành riêng cho tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không cần phải hoàn thành tất cả mọi việc trong năm đầu tiên. Tôi sẽ dành phần còn lại của đời sống mình để phục vụ Chúa Jêsus Christ, và tôi có thể làm điều đó theo thời điểm và nhịp độ của Chúa.

Hiểu biết được điều này đã cho tôi có được sự tự tin để thực hiện những mục tiêu to lớn. Lời Chúa đã kích động đức tin của tôi. Lời Chúa cũng có thể kích động đức tin của bạn.

Hầu hết chúng ta không phải là người đầy tự tin hay dũng đảm. Thật ra chúng ta rất dễ khiếp sợ! Chúng ta sợ mạo hiểm, sợ thất bại, và sợ chết. Nhưng những người có đức tin nên bước đi cách tự tin trong đời sống.

Bạn có muốn thành con người của đức tin không? Đức tin là Lời Chúa được kích hoạt. Kinh Thánh nói trong Rô-ma 10:17 rằng, “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Lời Chúa không chỉ cho bạn biết được mình cần phải làm gì. Nó cũng cho bạn có được sức lực để làm điều đó và giúp cho đức tin của bạn được lớn lên khi hành động.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ Chúa đang muốn làm thành điều gì trong đời sống bạn? Bạn có tự tin rằng Chúa sẽ cho những gì bạn cần đến để thực hiện điều đó không?

2.    Bạn có cho rằng những người của đức tin vẫn có thể có những sự sợ hãi không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Những lời hứa nào của Chúa mà bạn đang tuyên nhận sẽ khiến đức tin của bạn bắt đầu hoạt động ngày hôm nay?

 

 


FAITH IS GOD’S WORD ACTIVATED

BY RICK WARREN —

“Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.” Romans 10:17 (NIV)

God promises thousands of times in the Bible that he will act on our behalf if we obey him. When I read those promises, it gives me confidence. I know that if I do what God asks of me, he has promised a certain result. 

For most of the year 1981, I was depressed. The year before, I had moved to Southern California to start Saddleback Church. I was exhausted emotionally, mentally, physically, and spiritually. I felt like I had a cloud over my head that I just couldn’t escape.

I’ll never forget some of the verses that really activated my faith: “But I will not drive them out in a single year, because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little I will drive them out before you, until you have increased enough to take possession of the land” (Exodus 23:29-30 NIV).

In Exodus 23:29-30, God essentially says to the Israelites, “You know these enemies? They’re bigger than you. But I’m not going to give you the whole land in the first year. You’re going to take it over a little bit at a time—one battle at a time. You’re growing stronger. And when you’re strong enough to handle it all, you’ll get it all.”

When I read those verses, it was like a promise coming directly to me. I realized I didn’t have to accomplish it all in the first year. I was going to spend the rest of my life serving Jesus Christ, and I could do it on his timetable and at his pace.

That understanding gave me confidence to take on enormous goals. The Word activated my faith. God’s Word can activate your faith too.

Most of us aren’t confident or courageous. In fact, we’re often scared to death! We’re afraid to take risks, afraid of failure, and afraid of dying. But people of faith should walk confidently through life.

Do you want to be a person of faith? Faith is God’s Word activated. The Bible says in Romans 10:17, “Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ” (NIV).

God’s Word not only tells you what to do. It also gives you the power to do it and increases your faith as you do it.

Talk It Over

  • What do you think God wants to accomplish in your life? Are you confident that he will give you what you need to carry it out?
  • Do you think people of faith can still have fears? Why or why not?
  • Which of God’s promises are you claiming to activate your faith today?