“[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những việc trước đã qua rồi.” Khải Huyền 21:4

Chúng ta đang trong một trận chiến chống lại điều không có hy vọng.

Khi một điều gì đó tồi tệ xảy ra và chúng ta có một mất mát lớn trong đời sống, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng, “Đây là ngày tận cùng của thế giới!”

Nhưng đó không phải là ngày tận thế. Đó là kết thúc của một khoảnh khắc. Và trong đời sống bạn, bạn sẽ có rất nhiều khoảnh khắc với những kết thúc. Bạn không thể coi mỗi khoảnh khắc đó như ngày tận thế vì nó không đúng như vậy.

Bạn biết rằng đó không phải là ngày tận thế bởi vì khi ngày tận thế thật sự xảy đến, Chúa Jêsus sẽ hiện ra, thì bạn sẽ không còn chút nghi ngờ gì rằng đó có thật là ngày tận thế hay không nữa!

Một ngày nào đó, Chúa Jêsus sẽ trở lại trên đất và đem lại công lý, trả hết các nợ và chữa lành những tổn thương. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trên thiên đàng khi cuộc sống trên đất này chấm dứt. Đoạn cuối cùng trong sách cuối cùng của Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những việc trước đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4).

Tôi đang trông mong ngày đó — nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Vì vậy, bạn nên làm gì trong thời gian ngắn ngủi tại đây và bây giờ, khi mọi thứ đều đổ vỡ, khi bạn không thể hiểu được những điều đang xảy ra trong đời sống và cảm thấy như mình phải chiến đấu không ngừng nghỉ? Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian chuyển tiếp này?

Bạn sống trong sự bình an, ngay cả khi không thể hiểu được những gì đang xảy ra trong đời sống. Bạn có thể làm điều đó vì biết rằng Chúa ở cùng bạn và Ngài yêu bạn. Ngài sẽ không bao giờ quên bạn hoặc không còn yêu thương bạn.

Bạn sống với niềm vui, ngay cả khi mọi thứ trên hành tinh này bị đổ vỡ, vì bạn biết rằng Chúa là nhân lành và Ngài có một kế hoạch tốt đẹp lớn hơn nan đề mà bạn đang gặp phải. Mục đích của Ngài lớn hơn nhiều so với nan đề của bạn.

Bạn sống với hy vọng, ngay cả khi cuộc sống là một trận chiến và mọi thứ đều khó khăn và có nhiều xung đột xảy ra. Bạn cứ đặt hy vọng vào sự trọn vẹn đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những ai tin vào Ngài và Con Ngài, Chúa Jêsus.

Đây chưa phải là ngày tận thế. Hãy tiếp tục sống với sự bình an, niềm vui và hy vọng khi bạn tập trung vào những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có những thời điểm nào trong đời sống khi bạn tập trung hoặc nghĩ về thiên đàng nhiều hơn những lúc khác không? Sao bạn lại nghĩ như vậy?

2.    Việc những người theo Chúa Jêsus vẫn có hy vọng, bình an và niềm vui khi đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống nói lên cho thế giới biết được điều gì?

3.    Lời hứa nào của Đức Chúa Trời có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống bạn ngay lúc này? Tại sao?

Nếu bạn chưa bao giờ mở lòng với Chúa Jêsus Christ, tại sao bạn không làm điều đó ngay hôm nay? Bạn không cần biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Bạn không cần biết tương lai sẽ như thế nào; bạn chỉ cần biết ai là người nắm giữ tương lai! Khi bạn có mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa của mình, bạn sẽ có được sự đảm bảo về tình yêu không dời đổi và những lời hứa không bao giờ bị hủy đi của Ngài.

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại . Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


IT'S NOT THE END OF THE WORLD

BY RICK WARREN —  

“[God] will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”  Revelation 21:4 (NIV)

We are in a battle against hopelessness.

When something bad happens and we have a major loss in our lives, we tend to think, “This is the end of the world!”

But it’s not the end of the world. It’s the end of a moment. And in your life, you’re going to have many moments that end. You can’t treat each of those moments like the end of the world because it’s not.

You know it isn’t the end of the world because when the real end of the world comes and Jesus shows up, then you won’t have any doubts about whether it’s really the end!

One day Jesus is going to come back to Earth and settle the score, even the odds, pay off the debts, and heal the hurts. The Bible tells us what it’s going to be like in heaven when it’s all over here on Earth. The last chapter in the last book of the Bible says that God “will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away” (Revelation 21:4 NIV).

I’m looking forward to that day—but we’re not there yet. So what should you do in the brief here and now, where everything is broken, life doesn’t make sense, and it feels like a constant battle? What do you do during this in-between time?

You live in peace, even when life doesn’t make sense. You can do that because you know that God is with you and he loves you. He’ll never forget you or stop loving you.

You live with joy, even when everything on this planet is broken, because you know that God is good and he has a good plan that is greater than the problem you’re going through. His purpose is greater than your problem.

You live with hope, even when life is a battle and everything is hard and there’s a lot of conflict. You keep hoping in the perfect forever that God has promised to all those who believe in him and his Son, Jesus.

It’s not the end of the world—yet. Keep living with peace, joy, and hope as you focus on God’s promises to you.

Talk It Over

  • Are there certain times in life when you focus on or think about heaven more than at other times? Why do you think that is?
  • What does it say to the world when followers of Jesus have hope and peace and joy in the midst of life’s struggles?
  • Which of God’s promises carry special meaning in your life right now? Why?

If you've never opened your life to Jesus Christ, why not do that today? You don't need to know what's going to happen tomorrow. You don't need to know what the future holds; you just need to know who holds the future! When you have a relationship with your Creator, you'll have the security of his unwavering love and unbreakable promises.

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."