0050“Vậy, Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn, và nói: “Đừng diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn; xin đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.” (Đa-ni-ên 2:24 BHĐ)

Khi được giao cho làm một việc quá khó tưởng chừng như không thể thực hiện, chúng ta thường dễ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ nghĩ rằng, “Ồ chủ tôi sẽ giao việc đó cho người khác”. Bạn cho rằng người phối ngẫu không hiểu được mình. Hoặc bạn nghi ngờ không biết thầy giáo có biết ông đã ra quá nhiều bài tập hay không?

Biết đâu Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài khi để điều đó xãy ra. Biết đâu Chúa đặt bạn trong hoàn cảnh đó để bạn có thể giúp đỡ người khác.

Bạn thấy điều này trong câu chuyện của Đa-ni-ên mà chúng ta đã học hỏi trong những ngày vừa qua. Đa-ni-ên đã để lại một gương tốt cho chúng ta noi theo khi chúng ta bị giao cho một công tác bất khả thi.

1. Không hoảng sợ, hãy tìm hiểu lý do.

2. Xin gia hạn thêm thời gian.

3. Họp những người bạn cầu nguyện lại.

4. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.

5. Xin Chúa dùng quyền lực siêu nhiên của Ngài.

6. Thờ phượng Chúa.

Đa-ni-ên đã dùng những điều Chúa bày tỏ ra cho mình để giúp những người khác. Chúa đã giúp Đa-ni-ên hoàn thành công tác bất khả thi đó. Nhưng Ngài làm điều đó để đem lại lợi ích riêng mình Đa-ni-ên mà thôi đâu. Chúa muốn Đa-ni-ên giúp những người khác cũng có được lợi ích đó nữa.

Kinh Thánh chép, “Vậy, Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn, và nói: “Đừng diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn; xin đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.”” (Đa-ni-ên 2:24 BHĐ).

Chúa cho Đa-ni-ên biết ý nghĩa của điềm chiêm bao của vua. Nhưng Đa-ni-ên sẽ không nói cho vua biết cho đến khi các nhà thông thái Ba-by-lôn giải mộng trước đây được bảo đảm an toàn.

Chúa không muốn chỉ cứu riêng mình bạn. Chúa muốn cứu mọi người. Ngài muốn cứu gia đình của bạn. Ngài muốn cứu những người bạn của bạn. Nhưng Ngài cũng muốn cứu những người cạnh tranh với bạn, những kẻ thù của bạn nữa. Chúa quan tâm đến mọi người. Và chúng ta cũng nên quan tâm như Chúa vậy.

Đó chính là lý do tại sao bạn và tôi cần phải tiếp tục đem Tin Lành về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến cho những người khác. Chúa muốn mọi người biết mục đích của Ngài trên đời sống của họ. Chúa muốn mọi người được biết Ngài.

Đó là lời làm chứng của bạn. Đó là sứ mạng của bạn trong thế gian.

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1.Làm thế nào bạn có thể giúp người khác qua những điều Chúa đã dạy dỗ bạn?

2.Bạn cần chia xẻ cho người người thân quen nào và cách Chúa đã cứu bạn?

3.Dùng những điều mình học được từ nơi Chúa, ai là người bạn có thể giúp đỡ?

 


Help Others with What God Has Taught You

BY RICK WARREN — 

“Then Daniel went in to see Arioch, whom the king had ordered to execute the wise men of Babylon. Daniel said to him, 'Don’t kill the wise men. Take me to the king, and I will tell him the meaning of his dream’” (Daniel 2:24 NLT).

When you’re faced with an impossibly big request, it’s easy to just give up. You figure that your boss should just find someone else. You guess that your spouse just doesn’t get you. You suspect your teacher isn’t paying attention to how many assignments he’s given you.

But what if God has more in mind? What if the Lord put you in the situation because he wants you to help someone else?

You see this in the story of Daniel that we’ve been looking at over the last few days. We’ve seen Daniel provide a great pattern for us to follow when we’ve been given an impossible task.

  1. Don’t panic, and then ask why.
  2. Ask for more time.
  3. Gather prayer partners.
  4. Pray to God for help.
  5. Ask God for supernatural help.
  6. Worship God.

Then Daniel used what the Lord had shown him to save others. God saved Daniel from the impossible task, but he didn’t just do it for Daniel’s own good. He wanted Daniel to help others.

The Bible says, “Then Daniel went in to see Arioch, whom the king had ordered to execute the wise men of Babylon. Daniel said to him, 'Don’t kill the wise men. Take me to the king, and I will tell him the meaning of his dream’” (Daniel 2:24 NLT).

God gave Daniel the answer to the king’s dream, but Daniel wouldn’t tell the king without ensuring the safety of the wise men — the Babylonian wise men!

God doesn’t want to just save you either. He wants to save everyone. He wants to save your family. He wants to save your friends. But he also wants to save your competitors and your enemies. God cares about everyone.

And so should we. 

That’s why you and I need to continue reaching out to people with the Good News about Jesus. God wants everyone to know his purpose for their lives. He wants everyone to know him.

That’s your witness. That’s your mission in the world.

Talk It Over

  • How can you help other people through what God has shown you?
  • Who in your life needs to hear about how God saved you?
  • Who in your life could be helped by knowing what God has taught you?