0051“Đa-ni-ên trả lời: “Không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đã hỏi cả. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là Đấng bày tỏ những điều bí nhiệm, sẽ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường…” (Đa-ni-ên 2:27-28 BHĐ)

Những ngày qua, trong các bài tĩnh nguyện, tôi đã chỉ cho các bạn thấy những gì Đa-ni-ên đã làm khi phải đối diện với một hoàn cảnh bất khả thi trong sách Đa-ni-ên đoạn 2. Nhà vua đã yêu cầu cậu ta giải một điềm chiêm bao rất khó. Điều đó suýt chút nữa khiến cho các nhà thông thái của Vua bị giết chết vì họ không thể giải nghĩa được điềm chiêm bao.

Tình hình thật là nghiêm trọng! Nhưng Đa-ni-ên đã đi theo một quá trình tuyệt vời, quá trình đó cũng có thể giúp ích cho chúng ta.

1. Không hoảng sợ, hãy tìm hiểu lý do.

2. Xin gia hạn thêm thời gian.

3. Họp những người bạn cầu nguyện lại.

4. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.

5. Xin Chúa dùng quyền lực siêu nhiên của Ngài.

6. Thờ phượng Chúa.

7. Dùng những gì bạn học được để giúp người khác.

Và Chúa đã hiện ra. Rồi Đa-ni-ên đã dùng cơ hội đó để hướng người khác về Chúa.

Đa-ni-ên đã nói với vua: “Đa-ni-ên trả lời: “Không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đã hỏi cả. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là Đấng bày tỏ những điều bí nhiệm, sẽ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường…” (Đa-ni-ên 2:27-28 BHĐ)

Đa-ni-ên đã không dành công cho mình về cách giải đáp tuyệt vời cho điềm chiêm bao của nhà vua. Cậu biết rằng Đức Chúa Trời đã cho cậu và cậu công khai nhìn nhận điều đó.  Tôi không biết đối với bạn thì sao, nhưng nếu tôi là một chàng trai 17 tuổi và đã làm được một điều khiến vua vui lòng, tôi có thể sẽ bị cám dỗ để nhận đó là do công của mình. Đa-ni-ên đã làm công việc cầu nguyện. Cậu ta đã làm công việc lắng nghe. Cậu ta đã làm công việc vâng lời.

Thay vì nhận công lao cho riêng mình, Đa-ni-ên đã dùng dịp tiện đó để giúp người khác hướng về Chúa. Hãy làm điều đó và Chúa sẽ ban phước cho bạn. Chúa sẽ làm những việc lớn lao qua người không chú trọng đến việc nhận lãnh công lao.

Điều đó là một lời chứng hùng hồn cho Chúa Giê-xu. Điều đó là tất cả ý nghĩa của việc chứng đạo.

Chúa muốn bạn làm điều đó ở mọi tình huống trong cuộc đời bạn—cho dù bạn đang ở quán cà-phê, trong một buổi họp, hay ở nhà nuôi dạy đứa con ba tuổi. Chúa muốn bạn hướng người khác về Ngài.

Đọc thêm một ít trong Đa-ni-ên đoạn 2 bạn có thể thấy kết quả của câu chuyện này.

Kinh Thánh chép nhà vua ngoại bang nói với Đa-ni-ên, ““Thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm nầy”  (Đa-ni-ên 2:47 BHĐ). Điều đó có lạ không? Một người lãnh đạo ngoại bang công nhận Đấng Sáng Tạo chân thật của vũ trụ.

Khi bạn dùng cuộc đời của mình để hướng người khác đến với Chúa, những phép lạ xãy ra.

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1. Bạn học được gì từ những người luôn giúp người khác hướng về Chúa khi có những điều tốt đẹp xãy đến cho họ?

2. Điều gì có thể ngăn trở bạn giúp người khác hướng về Chúa?

3. Đời sống bạn đã ảnh hưởng như thế nào qua sự khiêm nhường của những người được Chúa dùng?

 


Give God the Credit, and Point People to Him

BY RICK WARREN — 

 

“There are no wise men, enchanters, magicians, or fortune-tellers who can reveal the king’s secret. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. Now I will tell you your dream and the visions you saw as you lay on your bed” (Daniel 2:27-28 NLT).

Over the last few days in these devotionals, I’ve shown you what Daniel did when facing an impossible situation in Daniel 2. The king had asked him to interpret a tough dream. It almost got the king’s wise men killed because they couldn’t explain what the dream meant.

The stakes were high! But Daniel followed a terrific process that can help us, too.

  1. Don’t panic, and then ask why.
  2. Ask for more time.
  3. Gather prayer partners.
  4. Pray to God for help.
  5. Ask God for supernatural help.
  6. Worship God.
  7. Use what you’ve learned to save others.

And God showed up. Then Daniel used the opportunity to point others to God.

The Bible says Daniel told the king: “There are no wise men, enchanters, magicians, or fortune-tellers who can reveal the king’s secret. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. Now I will tell you your dream and the visions you saw as you lay on your bed” (Daniel 2:27-28 NLT).

Daniel didn’t take credit for the amazing answer to the king’s dream. He knew God had given him the answer. So he was honest about that.

I don’t know about you, but if I were a 17-year-old boy and I did something to make the king happy, I’d be tempted to take a bit of the credit. Daniel did the praying. He did the listening. He did the obeying.

Couldn’t he take a bit of the credit?

He didn’t. Instead he pointed people to God.

Do that and God will bless you. God will do great things through a person who doesn’t care who gets the credit.

It’s a bold witness for Jesus. It’s what evangelism is all about.

God wants you to do that in every situation of your life — whether you’re in a coffee shop, in a meeting, or at home parenting a 3-year-old.

God wants you to point others to him.

Read a bit further in Daniel 2 and you can see how this story turned out.

The Bible says the pagan king told Daniel: “Truly, your God is the greatest of gods, the Lord over kings, a revealer of mysteries, for you have been able to reveal this secret” (Daniel 2:47 NLT).

How about that? A pagan leader acknowledged the true Creator of the universe.

When you spend your life pointing people to God, miracles happen.

Talk It Over

  • Describe what you’ve learned from someone who consistently points others to God when good things happen to them.
  • What can keep you from pointing people to God when he works in your life?
  • How has your life been impacted by the humble response of others to the Lord’s work in their lives?