0052Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.

(Thi 130:5 BHĐ)

Đức Chúa Trời muốn bạn kiên nhẫn chờ đợi Ngài, nhưng Ngài cũng muốn bạn chờ đợi với thái độ mong mỏi.  Hãy tin cậy.  Biết chắc rằng Chúa sẽ lắng nghe và đáp lời cầu xin của bạn.  Khi bạn chờ và mong mỏi điều đó, bạn chứng tỏ rằng bạn tin chắc lời hứa của Chúa.  Bạn tin chắc Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài.

Có người đã hỏi Daniel Boone, một nhà tiên phong nổi tiếng, “Ông đã bị lạc trong sa mạc bao giờ chưa?”  Ông đáp, “Chưa, tôi chưa hề đi lạc.  Tôi từng có lần phải hoang mang cả tuần lễ, nhưng chưa hề lạc đường.”

Có thể bây giờ bạn đang cảm thấy hoang mang.  Không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao: “Tôi đã cầu nguyện cho hôn nhân được êm đẹp, nhưng chẳng thấy tốt hơn chút nào.” Về công việc làm, “Tôi không biết nên đi tiếp hay lùi, hay đổi việc khác?” Hoang mang không biết cư xử thế nào trong các mối liên hê.  Bạn cảm thấy không có khả năng và tuyệt vọng, không có cách gì để tự mình thay đổi hoàn cảnh.  Bạn thật hoang mang.

Bạn đừng nản lòng!  Đừng bỏ cuộc!  Hãy ngước nhìn lên.  Hãy cầu nguyện.  Tôi đã cầu xin Chúa nhiều điều mà Chúa không bao giờ trả lời cho tôi.  Tôi có thể nghĩ ngay đến một điều mà tôi đã từng cầu nguyện hầu như mỗi ngày cả 24 giờ, mà Chúa không đáp lời.  Tôi không hiểu tại sao Chúa không đáp lời kêu xin đó của tôi.  Nhưng tôi nhất quyết một điều: Dù Chúa đáp lời kêu xin đó hay không, tôi vẫn tin cậy lời hứa của Ngài cho đến chết.  Vì Đức Chúa Trời là Chúa từ ái, Ngài biết điều tốt nhất cho tôi, dù tôi không thể hiểu được.

Khi Đức Chúa Trời không đáp lại lời cầu nguyện của bạn, bạn cần nhớ mấy lẽ thật sau đây.  Trước tiên phải nhớ rằng Chúa là Đấng cầm quyền, chứ không phải bạn.  Ngài biết nhu cầu của bạn hơn bạn biết.  Không có ngọn núi nào cao quá đến nỗi Ngài không dời được.  Không vấn đề nào khó quá mà Ngài không giải quyết được.  Không có nỗi sầu khổ nào Ngài không xoa dịu được.  Chúa đang cầm quyền trên muôn vật.  Ngài có chương trình của Ngài.

Điều thứ nhì bạn nên nhớ là dù bạn có nhận được lời giải đáp của Chúa hay không, Chúa cũng ghi nhận lòng kiên nhẫn của bạn- nếu không trong đời này, thì trong cõi đời đời.

Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.

(Thi 130:5 BHĐ)

Thảo luận

1. Bạn có thể dựa vào lời hứa nào của Chúa trong khi chờ Ngài đáp lại lời mình cầu xin?

2. Trong quá khứ, bạn đã thấy Chúa bày tỏ sự thành tín của Ngài cách nào?

3. Bạn mong đợi Chúa làm gì trong đời sống bạn? Mong đợi này của bạn thể hiện được sự cao cả của Chúa thế nào?


God Is Working While You’re Waiting

By Rick Warren — 

“I wait expectantly, trusting God to help, for he has promised” (Psalm 130:5 TLB).

God wants you to wait patiently for him to answer your prayer, but he also wants you to wait expectantly. Have faith. Trust God to hear and to answer. When you wait expectantly, you show God that you believe his promises. You believe he’s going to keep his word.

Daniel Boone, the famous frontiersman, was once asked, “Have you ever gotten lost in the wilderness?” He said, “No, I’ve never been lost. I’ve been bewildered for weeks at a time, but I’ve never been lost.”

Some of you may feel bewildered right now. You’re bewildered about your marriage: “I’m praying for it to get better, but it’s not getting any better.” You’re bewildered about your career: “Do I go up, down, change jobs?” You’re bewildered about relationships. You may feel powerless and hopeless and like you can’t do anything to change your situation on your own. You’re bewildered.

Don’t be discouraged! Don’t give up! Look up. Turn to prayer. I have had many, many requests in my life that I’ve prayed to God that have never been answered. I can think of one prayer that I have prayed almost every day for 24 years, and it hasn’t been answered. I don’t know why God hasn’t chosen to answer that prayer, and I don’t understand it. But I have decided this: Whether or not God ever answers that prayer, I am going to die believing his promises. Because God is a good God, and he knows what’s best, even when I don’t understand it.

When God doesn’t answer your prayers, you need to remember a couple very important truths. First, God is in control, and you’re not. He knows better what you need than you do. There is no mountain too tall that he can’t move it. There is no problem so big that he can’t solve it. There is no sorrow so deep he cannot soothe it. God is in control, and he has a plan.

The second thing you need to remember is that, whether or not you ever receive your answer, God will honor your patience — if not in this world then in eternity.

“I wait expectantly, trusting God to help, for he has promised” (Psalm 130:5 TLB).

Talk It Over

  • What promises of God can you claim while you wait for him to answer your prayer?
  • How has God shown his faithfulness to you in the past?
  • What do you expect God to do in your life? How do your expectations reflect his