0238“Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA.  Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa…” (Châm 3:9-10 BDM-2002).

Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh cho chúng ta phải dâng lại Chúa 10 phần trăm của tất cả mọi thứ chúng ta làm ra được. Việc đó được gọi là dâng phần mười.

Tại sao Chúa lại muốn bạn làm điều đó? Chắc chắn là Ngài không cần đến tiền bạc của bạn. Tất cả đều là của Chúa ngay từ đầu rồi. Ngài chỉ cho bạn mượn trong khi bạn còn đang sống trên đất mà thôi.

Kinh Thánh bảo bạn nên thực hành nguyên tắc đặt Chúa lên hàng đầu trong lợi tức trong thu nhập của mình vì ba lý do: cho quá khứ, hiện tại, và cho tương lai.

Điều thứ nhất, dâng phần mười xuất phát từ lòng biết ơn vì quá khứ. Hãy nhận biết rằng mọi thứ bạn đã từng có đều là món quà đến từ Chúa. Nếu không bởi sự rộng rãi của Chúa bạn sẽ không có bất cứ điều nào cả!

Điều thứ hai, dâng phần mười sẽ giúp bạn giữ đúng được thứ tự ưu tiên của mình trong cuộc sống hiện tại. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong tất cả mọi lãnh vực mà bạn muốn được Chúa ban phước. Chúa Giê-xu đã nói rằng khi bạn tìm kiếm Nước Chúa trước tiên và đặt Ngài làm ưu tiên hàng đầu của mình thì Ngài sẽ ban cho, sẽ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống của bạn.

Điều thứ ba, dâng phần mười vì tương lai, để bày tỏ sự trông cậy nơi Chúa. Dâng phần mười cho thấy bạn tin rằng Chúa sẽ chăm sóc cho bạn trong tương lai và những lời hứa của Ngài là đáng tin cậy. Bạn tin rằng, khi bạn trung tín vâng theo mạng lệnh của Chúa ngày hôm nay, thì Ngài sẽ thành tín với bạn trong tương lai.

Bạn có biết rằng có một điều làm tôi rất khó hiểu không? Có những người tin cậy Chúa sẽ giữ lời hứa để cứu họ và đem họ lên thiên đàng — nhưng họ lại không tin cậy lời Chúa hứa sẽ chăm sóc cho họ về mặt tài chánh nếu họ đặt Chúa trên hết mọi sự qua việc dâng phần mười lên cho Ngài. Nếu bạn không thể tin cậy Chúa về vấn đề tài chánh của mình, thì làm sao bạn có thể tin cậy Ngài cho sự cứu rỗi của mình được?

“Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA.  Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa…” (Châm 3:9-10 BDM-2002).

Đừng dâng cho Chúa những thứ dư thừa của đời sống bạn. Thay vào đó, khi bạn chọn dâng cho Chúa phần đầu tiên của tất cả những gì bạn có, Chúa hứa sẽ ban cho bạn mọi thứ bạn cần đến — và còn nhiều hơn thế nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đang sợ mình phải từ bỏ điều gì nếu trung tín với Chúa trong việc dâng phần mười? Ngày hôm nay hãy bỏ đi sự sợ hãi đã làm ngăn trở khiến bạn không vâng theo lời Chúa.

2.      Có được một ngân sách chi thu sẽ giúp bạn dâng phần mười đều đặn như thế nào?

3.      Nếu bạn tin cậy Chúa về sự cứu rỗi của mình, bạn cần phải học cách giao phó cho Ngài điều gì nữa?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, tại sao không làm điều đó ngay hôm nay? Đây là cách bạn bắt đầu.

Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của mình để bày tỏ Ngài yêu thương bạn nhiều đến chừng nào. Bạn không cần phải kiếm cho được tình yêu của Chúa hay làm việc để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói rằng, “Đó là bởi ân điển mà anh chị em đã được cứu, qua đức tin—và điều này không phải đến từ anh chị em, đó là món quà của Chúa—không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang được” (Ê-phê-sô 2:8-9 BD NIV).

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước qua lằn ranh đó và quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã hứa rằng nếu con tin Ngài, mọi điều con từng làm sai trái sẽ được tha thứ, con sẽ học biết về mục đích của cuộc đời con, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp nhận con vào trong nhà đời đời của Chúa trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của mình, và con tin Chúa là Cứu Chúa của con. Chúa đã hứa rằng, nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Con tin cậy Chúa khi Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, và không phải bởi bất cứ điều gì con làm. Con xin tiếp nhận Chúa vào đời sống con như là Chúa của con. Hôm nay con xin giao phó hết mọi phần của cuộc đời con vào trong sự quản lý của Chúa. Ngài có quyền quyết định hết mọi điều trong cuộc đời con.

“Chúa Giê-xu ơi, con muốn dùng phần còn lại của cuộc đời con để hầu việc Chúa thay vì phục vụ cho chính mình. Con xin cam kết cuộc sống của con vào Chúa và cầu xin Chúa cứu con và tiếp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin liên lạc nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn dư dật và chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống của bạn.


 

 

 

Tithe For The Past, Present, And Future

By Rick Warren — 

“Honor the Lord by giving him the first part of all your income, and he will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines” (Proverbs 3:9-10 TLB).

Throughout Scripture, God has commanded us to give back to him the first 10 percent of everything we make. That’s called tithing.

Why does God ask you to do that? He certainly doesn’t need your money. It’s all his in the first place. He just loans it to you while you’re alive.

The Bible says you should practice the principle of putting God first in your income for three reasons: the past, present, and future.

First, tithe out of gratitude for the past. Recognize that everything you’ve ever had has been a gift from God. You wouldn’t have any of it if it weren’t for God’s generosity!

Second, tithe to keep your priorities straight in the present. Put God first in all the areas you want him to bless. Jesus said that when you seek his Kingdom first and make him your top priority, he will take care of all the other needs in your life.

Third, tithe for the future, to demonstrate trust in God. Tithing shows you believe God is going to take care of you in the future and that his promises are not lies. You believe, as you are faithful to God’s command today, God is going to be faithful to you in the future.

You know what I have a hard time understanding? Some people trust God to keep his promises to save them and take them to heaven—but they don’t trust his promise to care for them financially if they put him first by tithing. If you can’t trust God with your finances, then how in the world can you trust him for your salvation?

“Honor the Lord by giving him the first part of all your income, and he will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines” (Proverbs 3:9-10 TLB).

Don’t give God your leftovers. When you choose instead to give him the first of everything you have, God promises to give you everything you need—and more.

Talk It Over

  • What are you afraid of having to give up if you are faithful to God with your tithe? Take time today to surrender your fear and grip on this thing that keeps you from obeying God.
  • How does keeping a budget help you be consistent in tithing?
  • If you trust God for your salvation, what else do you need to learn to entrust to him?

If you haven’t trusted Jesus for your salvation, why not do it today? Here’s how you start.

The Bible says Jesus laid down his life to show how much he loves you. You don’t have to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to step across that line and make the decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”