0237“Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ, Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết” (Châm 11:4 BHĐ).

Tiền bạc và tài sản của bạn đem lại được lợi ích gì vào lúc cuối cùng?

“Kẻ ác chết, mộng ước nó suy tàn, hy vọng về sự giàu sang của nó cũng tiêu tan” (Châm 11:7 NCV). Kinh Thánh cũng nói trong Châm 11:4, “Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ, Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết” (BHĐ).

Cách duy nhất để có sự bảo đảm lâu bền hơn cả cuộc sống của bạn là có mối quan hệ với Chúa Cứu Thế Jêsus.

Nếu bạn đang đối diện với sự bất an về vấn đề tài chánh ngay trong lúc này, có thể lắm bạn sẽ bị cám dỗ để ngừng tin cậy rằng Chúa sẽ chăm sóc cho bạn.

Nhưng Kinh Thánh thật rõ ràng khi nói đến sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho bạn biết rằng Chúa sẽ chu cấp — nhưng nhiều khi nó xảy ra không theo những cách mà bạn mong mỏi hay hiểu được. Kinh Thánh cũng cho bạn biết phải làm gì khi bạn cảm thấy rằng mình sắp bị thiếu thốn và bị cám dỗ để tích trữ những vật dụng, tài sản của mình. Bạn cần phải tin cậy vào Chúa, chứ không phải vào những gì mình đang có được. Bạn cần phải có Chúa làm trung tâm đời sống của mình chứ không phải là vật chất. Và bạn cũng cần dành dụm, tiết kiệm — nhưng phải làm vì những mục đích, lý do chánh đáng.

Nếu bạn chưa bao giờ mở lòng mình ra đón nhận Chúa Cứu Thế Jêsus, bạn sẽ không bao giờ có thể tin cậy Chúa về tiền bạc của mình hay là có những quyết định về tài chánh để danh Chúa được vinh hiển. Bạn không có được sự an toàn cần có trong mối quan hệ với Chúa đương đầu với thời kỳ bất định như thời kỳ mà chúng ta đang sống lúc này. Để đạt được sự bảo đảm an toàn đó bạn chỉ cần một lời cầu nguyện để có thể biết được và tin cậy Chúa với cuộc sống của mình!

Bạn không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Bạn không cần phải biết tương lai sẽ như thế nào. Bạn chỉ cần biết ai là Đấng nắm giữ tương lai mà thôi! Khi bạn có mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa của mình, bạn sẽ có sự an toàn yên ổn mà bạn cần đến.

Để trở thành một Cơ đốc nhân, bạn chỉ cần cầu nguyện cách đơn giản ở trong lòng: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con muốn sự an toàn của mình đặt vào một nơi mà không ai có thể lấy khỏi được. Con muốn sự an toàn được đảm bảo của con nằm ở trong mối quan hệ của con với Ngài, vì con tin cậy vào lời hứa rằng Chúa không bao giờ lìa con không bao giờ bỏ con. Con muốn nhận lãnh lời hứa đó hôm nay. Con xin dâng tấm lòng của con lên cho Ngài. Mời Ngài ngự vào để giúp con thay đổi những thứ tự ưu tiên, những giá trị, mục đích và phương hướng của mình.  Xin giúp cho con trở nên người mà Chúa muốn con trở thành. Con cầu xin Chúa làm điều này trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyền xin bạn cảm nhận được sự bình an, sự bảo đảm về tương lai của mình trong thời kỳ bất định này. A-men!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Mối quan hệ của bạn với Chúa Jêsus khiến bạn tự tin hơn và cũng thận trọng hơn với tiền bạc của mình như thế nào?

2.      Tin cậy vào tài sản của bạn có nghĩa là gì? Cuộc sống của bạn cho thấy rằng bạn tin cậy vào tài sản của mình hay tin vào nơi Chúa?

3.      Những vật dụng, tài sản nào bạn bị cảm dỗ phải tích trữ trong mùa đại dịch? Hãy xin Chúa giúp bạn từ bỏ và thay vào đó mở lòng mình ra để chia sẻ cách rộng rãi với người khác.


 

 

In Uncertain Times, You Need Eternal Security

By Rick Warren —

“Your riches won't help you on Judgment Day; only righteousness counts then.”

Proverbs 11:4 (TLB)

What good is your money in the end?

“When the wicked die, their hope dies with them. Confidence placed in riches comes to nothing” (Proverbs 11:7 GNT). The Bible also says in Proverbs 11:4, “Your riches won’t help you on Judgment Day; only righteousness counts then” (TLB).

The only way to have security that will outlast your life is to have a relationship with Jesus Christ.

If you’re facing financial insecurity right now, you likely will be tempted to stop trusting that God will take care of you.

But the Bible is very clear when it comes to God’s provision. It tells you that God will provide—but often in ways that you don’t expect or understand. The Bible also lets you know what to do when you feel like you’re not going to have enough and when you’re tempted to hoard your resources. You need to trust in God, not in your possessions. You’ve got to be God-centered, not materialistic. And you should save—but for the right reasons.

If you’ve never opened your life to Jesus Christ, you’ll never be able to trust him with your money or make financial decisions that honor him. You don’t have the security of a relationship with God that you need in order to handle uncertain times like the ones we’re in right now. But you’re only one prayer away from knowing and trusting God with your life!

You don’t need to know what’s going to happen tomorrow. You don’t need to know what the future holds. You just need to know who holds the future! When you have a relationship with your Creator, you’ll have the security you need.

To become a Christian, simply pray this prayer in your heart: “Dear God, I want my security to be in something that cannot be taken from me. I want my security to be in my relationship with you, as I trust in your promise to never leave me. I want to claim that promise today. As much as I know how, I open my life to you, Jesus Christ. Please come in, change my priorities, my values, my purpose, and my direction. Make me the person you want me to be. I humbly ask you to do this in your name. Amen.”

 

Talk It Over

  • In what ways has your relationship with Jesus made you more confident and also more cautious with your money?
  • What does it mean to trust in your possessions? Has your life been marked by trust in your possessions or trust in God?
  • What resources are you tempted to hoard during the pandemic? Ask God to help you release that desire to him and instead open your life to sharing and being generous with others.