0552“Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt” (Rô-ma 12:10 KTHĐ).

Chúa muốn bạn học biết yêu mến Chúa và đầu tư vào đời sống của người khác. Khi bạn dâng tiền bạc mình lên cho Chúa, nó sẽ kéo bạn đến gần Chúa hơn. Và rồi Chúa muốn bạn học biết yêu thương và đầu tư vào gia đình Ngài. Tôi gọi điều này là “Quỹ Hỗ Tương”.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 12:10, “Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt” (KTHĐ).

Bạn đầu tư vào Quỹ Hỗ Tương như thế nào? Bằng cách sử dụng một phần tiền của bạn để ủng hộ sự thông công, xây dựng các mối quan hệ và thể hiện ra tình yêu thương.

Tại sao bạn nên dâng hiến để ủng hộ sự thông công? Kinh Thánh cho biết rằng, “Vì sự trợ giúp nầy không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Việc trợ giúp nầy là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời, vì sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ, và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ và với mọi người” (IICô-rinh-tô 9:12-13 TTHĐ).

Tiền bạc của bạn có thể xây dựng các mối quan hệ trong gia đình Chúa như thế nào? Bất cứ khi nào bạn cho một người nào đó một số tiền, nó kéo bạn đến gần người đó hơn. Vì vậy, khi bạn đầu tư tài chánh vào các anh chị em tín hữu khác, bạn trở nên gần gũi với họ hơn. Bất cứ khi nào bạn đem thức ăn đến cho một người đang bệnh là bạn đang đầu tư vào Quỹ Hỗ Tương. Khi bạn đóng góp cho một em thiếu niên đang gây quỹ để tham dự một chuyến đi do nhà trường tổ chức là bạn đang đầu tư vào Quỹ Hỗ Tương. Khi bạn mời một tín hữu đang bị nản lòng đi ăn trưa và lắng nghe người đó chia sẻ một lần nữa bạn lại đầu tư vào Quỹ Hỗ Tương.

Tiền bạc của bạn cũng có thể bày tỏ được tình yêu. Bạn thể hiện tình yêu mình đối với Chúa khi bạn dâng phần mười cho Hội Thánh. Nhưng bạn cũng có thể giúp đỡ về tài chánh cho những người khác. Khi bạn làm điều đó nó là một hành động của tình yêu — nó cũng giống như gởi tiền vào trong ngân hàng trên thiên đàng. Bất cứ khi nào bạn dùng quỹ của mình để bày tỏ tình yêu với một người nào đó trong gia đình Chúa là bạn đang đầu tư vào Quỹ Hỗ Tương.

Hãy nhớ rằng, bạn có thể cho mà không yêu, nhưng bạn không thể yêu mà không cho được!

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Những người trong gia đình Chúa đã đầu tư vào cuộc sống của bạn như thế nào qua việc giúp đỡ tiền bạc của họ? Điều này có ảnh hưởng gì trên đời sống của bạn?

2.    Chúa muốn bạn làm gì nếu bạn không đủ khả năng để giúp đỡ tiền bạc cho những tín hữu khác để ủng hộ họ?

3.    Theo bạn nghĩ Chúa sẽ phản ứng như thế nào đối với việc cho mà không có tình yêu thương?

 

 


GIVE TO ENCOURAGE GOD’S FAMILY

By Rick Warren —

“Love one another with mutual affection" (Romans 12:10 NRSV).

God wants you to learn to love him and invest in the lives of other people. When you give your money to God, it draws you closer to him. Then he wants you to learn to love and invest in his family. This is what I call the “Mutual Fund.”

The Bible says in Romans 12:10, “Love one another with mutual affection” (NRSV).

How do you invest in the Mutual Fund? By using some of your money to encourage fellowship, build relationships, and demonstrate love.

Why should you give to encourage fellowship? The Bible says, “This service you do not only helps the needs of God’s people, it also brings many more thanks to God. It is a proof of your faith. Many people will praise God because you obey the Good News of Christ—the gospel you say you believe—and because you freely share with them and with all others” (2 Corinthians 9:12-13 NCV).

How can your money build relationships in God’s family? Any time you give your money to someone, it draws you closer to that person. So when you invest financially in fellow believers, you grow closer to them. Any time you take a meal to somebody who’s sick, you’ve just invested in the Mutual Fund. When you contribute to a teen raising money for a school trip, you invest in the Mutual Fund. When you take a discouraged believer to lunch and offer a listening ear, you again have invested in the Mutual Fund.

Your money can also demonstrate love. You show love for God when you tithe to your church. But you can also give financially to other people. When you do, it’s an act of love—it’s like banking it in heaven. Any time you use your funds to show love to somebody else in the family of God, you’re investing in the Mutual Fund.

Remember, you can give without loving, but you cannot love without giving.

Talk It Over

  • How have people in God’s family invested in your life through their giving? What has been the effect on your life?
  • What does God want you to do if you can’t afford to give money to other believers to encourage them?
  • How do you think God responds to giving that is done without love?