0553“Hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (IIPhi-e-rơ 3:18 TTHĐ).

Chúa muốn bạn được lớn lên về mặt thuộc linh và ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế Jêsus hơn. Một cách bạn có thể làm điều đó là dùng một phần tiền bạn có để đầu tư vào sự tăng trưởng cá nhân mình.

Kinh Thánh dạy trong IIPhi-e-rơ 3:18 rằng, “Hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (TTHĐ).

Tiền bạc của bạn có thể giúp bạn lớn lên về mặt thuộc linh. Bạn có thể dùng tiền của mình để phát triển những kỹ năng, để học hỏi, để trở nên một người lãnh đạo tốt hơn, một diễn giả giỏi hơn, một người cầu thay tốt hơn, hoặc chỉ là để trở thành một người tốt đẹp hơn.

Sự thật ở đây là bạn sẽ không đem theo xe hơi mình có lên thiên đàng. Bạn cũng sẽ không đem theo nhà cửa, bàn ghế, hay quần áo mình lên thiên đàng.

Nhưng bạn sẽ đem vào thiên đàng phẩm cách của mình. Bạn có thể bị cám dỗ trong việc dùng tiền mình có để đầu tư vào sự tiện nghi thoải mái, nhưng Chúa muốn bạn dùng tiền của mình để đầu tư vào một điều nào đó sẽ đem theo vào thiên đàng — đó là phẩm cách của bạn.

Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bạn dùng tiền của mình để mua một cuốn sách Cơ-đốc để giúp mình tăng trưởng là bạn đang đầu tư vào cái mà tôi gọi là “Quỹ Tăng Trưởng” của Chúa. Bất cứ khi nào bạn dùng tiền mình có để đi dự hội đồng hay những khóa huấn luyện để giúp đời sống mình được tiến bộ hơn thì là lúc bạn đang đầu tư vào Quỹ Tăng Trưởng. Bất cứ khi nào bạn bỏ tiền ra để dự một lớp học hay một khóa chuyên đề để giúp bạn trở thành người Chúa muốn bạn trở thành hơn, Chúa sẽ mỉm cười và nói rằng đó là một việc sử dụng tiền bạc đúng cách.

Tôi sẽ không bao giờ quên được lúc tôi mua cuốn Kinh Thánh đầu tiên của mình. Tôi là một thiếu niên và đã suy nghĩ rằng, “Đây là quyển sách quan trọng nhất đối với tôi, vì vậy tôi sẽ mua quyển tốt nhất mà mình có thể tìm thấy được.” Tôi đã nghiên cứu và tìm thấy được quyển Kinh Thánh mà tôi thích gọi là Thompson Chain-Reference Bible. Sau đó tôi nói rằng, “Tôi muốn có được quyển Kinh Thánh bìa tốt để dùng được lâu dài, vì vậy tôi sẽ mua một quyển Kinh Thánh bìa da đẹp nhất mà mình có thể kiếm được.” Tôi bỏ ra 60 đô-la để mua quyển Kinh Thánh đó — số tiền tương đương tiền tiêu vặt của tôi trong hai tháng. Tôi đã phải nhịn hai tháng ăn vặt và xem phim, nhưng đổi lại tôi có được một cuốn Kinh Thánh rất tốt mà tôi có thể dùng suốt đời.

Tôi vẫn còn giữ quyển Kinh Thánh đó. Đó là tài sản quý giá nhất của tôi bởi vì tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Tôi đã gạch dưới và ghi chú xuống trong quyển Kinh Thánh đó.

Kinh Thánh dạy rằng, “Sao lại phí tiền mua thức ăn không có chất dinh dưỡng? Sao lại đi mua thực phẩm ăn độn cho no mà không bổ ích gì? Các con nghe đây, Ta sẽ chỉ cho các con chỗ tìm được thức ăn dinh dưỡng và béo bổ cho tâm hồn” (Ê-sai 55:2 KTHĐ).

Bạn có thể tiêu tiền vào thức ăn vặt vãnh hoặc vào thức ăn cho linh hồn. Hãy chọn việc dùng tiền vào thức ăn cho linh hồn để giúp bạn được tăng trưởng thuộc linh.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Xã hội này đang cố gắng thuyết phục bạn rằng sự tiện nghi thoải mái của bạn là quan trọng hơn phẩm cách của bạn qua những cách nào?

2.    Tại sao “thức ăn cho linh hồn” làm cho được thỏa mãn hơn là “thức ăn vặt vãnh”?

3.    Bạn có thể bỏ qua một món tiện nghi nào để có tiền đầu tư vào phẩm cách của mình?

 

 

 


INVEST IN YOUR CHARACTER, NOT YOUR COMFORT

By Rick Warren —

“Grow in spiritual strength and become better acquainted with our Lord and Savior Jesus Christ" (2 Peter 3:18 TLB).

God wants you to grow spiritually and become more like Jesus Christ. One way you can do that is by taking some of your money and investing it in your personal growth.

The Bible says in 2 Peter 3:18, “Grow in spiritual strength and become better acquainted with our Lord and Savior Jesus Christ” (TLB).

Your money can help you grow in spiritual strength. You can use it to develop skills, to educate yourself, to become a better leader, a better speaker, a better intercessor, or just a better person.

The truth is, you’re not taking your car to heaven with you. You’re not taking your condo, couch, or clothes to heaven either.

But you are taking your character. It may be tempting to use your money to invest in comfort, but God wants you to use your money to invest in something that’s going to heaven—your character.

That means any time you use your money to buy a Christian book that helps you grow, you’ve invested in what I call God’s “Growth Fund.” Any time you use some of your money to pay for a retreat or a conference that improves your life, you’ve invested in the Growth Fund. Any time you spend money on a class or seminar that helps make you more of who God wants you to be, God smiles and says that’s a good use of money.

I’ll never forget when I bought my first Bible. I was a teenager and thought, “This is the most important book to me, so I’m going to get the best one I can find.” I did a little research and found one I like called the Thompson Chain-Reference Bible. Then I said, “I want a binding that lasts, so I’m going to get it in the nicest leather I can find.” It cost me 60 dollars to buy that Bible—two months of my allowance. I gave up two months worth of snacks and movies, but I got a really cool Bible I could use for the rest of my life.

I still have that Bible. It’s my most treasured possession because I’ve read through it so many times. I have it underlined and marked up.

The Bible says, “Why spend your money on something that is not real food? . . . Listen closely to me, and you will eat what is good; your soul will enjoy the rich food that satisfies” (Isaiah 55:2 NCV).

You can spend your money on junk food or soul food. Choose to spend your money on food for your soul that helps you grow spiritually.

Talk It Over

  • How does society try to convince you that your comfort is more important than your character?
  • Why does “soul food” satisfy more than “junk food”?
  • What comfort item can you give up so that you have more money to invest in your character?