0727“Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.” (Thi 25:14 BHĐ).

Nếu bạn muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời, bạn phải yên lặng và sống chậm lại.

Tình bạn với Chúa cũng giống như bao tình bạn khác - bạn phải dành thời gian cho nó. Nếu bạn không dành thời gian cho những người bạn của mình, họ không phải là bạn của bạn. Bạn luôn dành thời gian cho bạn của mình. Và nếu Chúa là bạn thân nhất của bạn thì bạn phải dành thì giờ tốt nhất cho Ngài.

Kinh Thánh chép: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi 46:10 BHĐ).

Bạn cần có thì giờ tĩnh nguyện hàng ngày với Chúa. Bạn phải yên lặng để có thể hiểu rõ hơn về Ngài.

Thi 25:14 chép: “Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.” (BHĐ).

Nhiều người không biết Chúa. Họ chưa kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ không biết tại sao Ngài làm những việc Ngài đang làm. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rằng tình bạn với Đức Chúa Trời dành riêng cho những ai kính sợ Ngài — nói cách khác là những người sống chậm lại và dành thì giờ cho Ngài.

Một tình bạn sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ đầu tư thời gian của mình cho nó? Tình bạn cần được quan tâm. Bạn sẽ không bao giờ biết Chúa một cách mật thiết nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là đi nhóm ở nhà thờ. Bạn phải đọc Lời Đức Chúa Trời và thưa với Ngài, "Chúa ơi, Ngài có điều gì muốn phán với con không?" Bạn không cần phải sử dụng bất kỳ cụm từ hoặc từ ngữ hoa mỹ nào. Chỉ cần thưa chuyện với Chúa một cách chân thật. Và rồi lắng nghe!

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 6:5-6: “Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả…, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.” (Ma 6:5-6 BHĐ).

Hôm nay, hãy sống chậm lại, tập trung vào Đức Chúa Trời và lắng nghe khi Ngài trò chuyện với bạn về ân điển của Ngài.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Xin nêu những điều khiến bạn xao lãng, không thể yên lặng trước mặt Chúa? Làm sao để hạn chế những sự phiền nhiễu đó?

2.    Vì sao đôi khi việc dành thời gian cho bạn bè lại dễ dàng hay là thú vị hơn là dành thời gian cho Chúa? Chúng ta đang hiểu sai điều gì về Đức Chúa Trời khi có cảm giác như vậy?

3.    Đôi khi chúng ta làm phức tạp quá mức thì giờ tĩnh nguyện với Chúa. Bạn có thể làm gì để sống chậm lại, yên lặng và dành thì giờ cho Đức Chúa Trời một cách đơn giản và chân thật?

 

 

 


GIVE GOD YOUR BEST TIME

BY RICK WARREN

“Friendship with God is reserved for those who reverence him. With them alone he shares the secrets of his promises”(Psalm 25:14 TLB).

If you want to build a deep relationship with God, you have to slow down and be quiet.

Friendship with God is like any other friendship—you have to make time for it. If you don’t make time for your human friends, they’re not your friends. You make time for your friends. And if God is going to be your best friend, you’ve got to give your best time to him.

The Bible says, “Be still, and know that I am God” (Psalm 46:10 NIV).

You need to have a daily quiet time with God. You have to be still so that you can know him better.

Psalm 25:14 says, “Friendship with God is reserved for those who reverence him. With them alone he shares the secrets of his promises” (TLB).

Many people don’t know God. They haven’t experienced God’s love. They don’t know why he does what he does. Yet, the Bible says that friendship with God is reserved for those who reverence him—in other words, those who slow down and spend time with him.

What would a friendship be if you never invested your time in it? Friendships need attention. You will never know God intimately if all you do is come to church services. You’ve got to read God’s Word and ask him, “God, is there anything you want to say to me?” You don’t have to use any fancy phrases or words. Just talk to him authentically. And then listen!

The Bible says it like this in Matthew 6:5-6: “When you come before God, don’t turn that into a theatrical production . . . Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace” (Matthew 6:5-6 The Message).

Slow down today, focus on God, and listen as he speaks to you about his grace.

Talk It Over

  • What are the distractions that keep you from being still before God? How can you limit those distractions?
  • Why is it sometimes easier or more enjoyable to spend time with our friends than with God? What do we misunderstand about God when we feel this way?
  • We sometimes over-complicate our quiet time with God. What kind of things can you do to slow down, be quiet, and spend time with God simply and honestly?