0726“Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga 6:7-8).

Sự ích kỷ hủy diệt các mối quan hệ. Đó là nguyên nhân số một gây ra xung đột, tranh cãi, ly hôn và thậm chí là chiến tranh.

Gia 4:1 chép rằng, “Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao?” Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ lòng ích kỷ của chúng ta. Chúng ta rất dễ để cho lòng ích kỷ thâm nhập vào các mối quan hệ của mình. Khi bắt đầu một mối quan hệ, bạn thực sự cố gắng rất nhiều để trở nên vị tha. Nhưng theo thời gian, lòng ích kỷ bắt đầu len lỏi vào. Chúng ta có khuynh hướng dành nhiều công sức để bắt đầu và xây dựng các mối quan hệ hơn là duy trì các mối quan hệ ấy.

Nếu lòng ích kỷ hủy diệt các mối quan hệ thì sự vị tha lại khiến các mối quan hệ ấy tăng trưởng. Vị tha có nghĩa là gì? Vị tha nghĩa là bớt nghĩ đến “tôi” và nghĩ nhiều hơn đến “bạn.” Nghĩa là bạn nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính bạn (Phi 2:4).

Vị tha giúp người khác bộc lộ những điều tốt đẹp nhất mà họ có. Nó xây dựng lòng tin trong các mối quan hệ. Trên thực tế, nếu bạn bắt đầu hành động cách vị tha trong một mối quan hệ, điều đó buộc người còn lại phải thay đổi, vì bạn không còn như xưa nữa, và họ phải liên hệ với bạn theo cách khác.

Tôi thật đã chứng kiến điều đó nhiều lần – một số những người “khó thương” nhất mà chẳng ai muốn giao thiệp đã được biến đổi khi có một người tử tế và vị tha đến với họ, khi họ được ban cho điều họ cần chứ không phải điều họ đáng nhận. Thánh Kinh dạy trong Ga 6:7-8 rằng, “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” Đây là nguyên tắc gieo và gặt trong Kinh Thánh. Bạn gieo gì thì sẽ gặt nấy.

Đức Chúa Trời thưởng cho người vị tha sự sống đời đời. Ngài đã tạo dựng vũ trụ này sao cho bạn càng vị tha thì càng được Ngài ban phước. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là Đấng vị tha và Ngài muốn bạn trở nên giống như Ngài. Mọi sự bạn có đều là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn nghĩ đến bạn.

Đời sống trên đất này của bạn được trọn vẹn nhất khi bạn biết hi sinh. Chúa Jêsus đã phán, “Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình” (Mác 8:35).

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Đối với bạn, điều gì khó ban cho nhất?

2.    Trong tuần này bạn sẽ làm gì để tập tành trao ban điều đó cho người khác?

3.    Bạn nhận thấy Đức Chúa Trời ban phước cho bạn như thế nào khi bạn biết nghĩ đến người khác?

 

 

 


HEALTHY RELATIONSHIPS NEED LESS OF 'ME’ AND MORE OF 'YOU’

BY RICK WARREN

“The person who plants selfishness, ignoring the needs of others—ignoring God!—harvests a crop of weeds. All he’ll have to show for his life is weeds! But the one who plants in response to God, letting God’s Spirit do the growth work in him, harvests a crop of real life, eternal life” (Galatians 6:7-8 The Message).

Selfishness destroys relationships. It is the number one cause of conflict, arguments, divorce, and even war.

James 4:1 says, “What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you?” (NIV) Every trouble starts because of our self-centeredness.

It’s very easy for selfishness to creep into relationships. When you start a relationship, you work really hard at being unselfish. But as time goes on, selfishness begins to creep in. We tend to put more energy into starting and building relationships than we do in maintaining them.

If selfishness destroys relationships, then it is selflessness that makes them grow. What does selflessness mean? It means less of “me” and more of “you.” It means thinking of others more than you think of yourself and putting the other person’s needs before your own (Philippians 2:4).

Selflessness brings out the best in others. It builds trust in relationships. In fact, if you start acting selfless in a relationship, it forces the other person to change, because you’re not the same person anymore, and they have to relate to you in different way. I’ve actually seen it many times—some of the most unlovable people that nobody wants to be around are transformed when someone is kind and selfless toward them, when they’re given what they need, not what they deserve.

The Bible says in Galatians 6:7-8, “The person who plants selfishness, ignoring the needs of others—ignoring God!—harvests a crop of weeds. All he’ll have to show for his life is weeds! But the one who plants in response to God, letting God’s Spirit do the growth work in him, harvests a crop of real life, eternal life” (The Message).

This is the biblical principle of sowing and reaping. What you sow, you’re going to reap. God rewards selflessness with eternal life. He has wired the universe so that the more unselfish you are, the more he blesses you. Why? Because he wants you to become like him, and God is unselfish. Everything you have in life is a gift from God, because he was unselfish with you.

You are most fulfilled in this life when you give yourself away. Jesus said, “Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (Mark 8:35 TLB).

Talk It Over

  •  What is one of the hardest things for you to give to someone else?
  • How can you practice giving that thing away this week?
  • In what ways do you think God blesses you when you are unselfish?