0020“Nếu như dân nầy luôn có lòng kính sợ Ta, thường xuyên vâng giữ các điều răn Ta” (Phục Truyền 5:29).

Lòng tin là những niềm tin định hình hành vi của bạn. Đó là một điều bạn tin tưởng mạnh mẽ đến độ nó quyết định phương hướng hành động của bạn. Trong khi một ý kiến là điều bạn đưa ra để thảo luận hay thậm chí là để tranh cãi, thì một niềm tin là điều bạn sẵn sàng chịu chết vì nó.

Những người đã đem lại sự thay đổi lớn lao nhất cho thế giới này – dù tốt hay xấu – đều không phải những người thông minh, giàu có nhất. Họ là những người có niềm tin sâu sắc nhất.

Xã hội chúng ta nói rằng mọi giá trị đều tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người. Nó nói rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì chẳng có đạo đức tuyệt đối. Nhưng sự thật là nếu bạn không bảo vệ một điều gì đó, bạn sẽ sa ngã vì bất cứ điều gì. Ngày nay chúng ta cần những con người có lòng tin mạnh mẽ, biết chắc mình tin tưởng điều gì.

Thế nhưng, liệu có khả năng nhận biết đúng sai trong thời đại của chủ nghĩa tương đối hiện nay hay không? Có khả năng phân biệt thiện ác hay không? Dĩ nhiên là có. Có một số điều hoàn toàn đúng và một số điều hoàn toàn sai. Làm sao để phân biệt đúng sai? Bạn dùng Kinh Thánh, cẩm nang của Đức Chúa Trời dành cho đời sống. Hê-bơ-rơ 5:14 chép, “Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ.”

Những người biết chân lý chính là những người ăn thức ăn đặc của Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh giúp họ nhận biết đúng sai. Khi các nhân viên của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ học cách phân biệt tiền giả, tiền thật, họ không nghiên cứu những tờ tiền giả. Họ dành thời gian nghiên cứu những tờ tiền thật. Để rồi, khi gặp tiền giả, các nhân viên liền nhận ra ngay rằng chúng không phải tiền thật. Đối với chân lý của Lời Đức Chúa Trời cũng vậy. Bạn không cần phải biết mọi thứ giả trá. Bạn chỉ cần biết chân lý của Kinh Thánh. Để rồi, khi những sự giả dối xuất hiện, bạn sẽ thấy chúng không thể trụ vững.

Khi bạn nhận biết chân lý, bạn sẽ thêm lên lòng tin quyết. Bạn sẽ chia sẻ những giá trị của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, “Nếu như dân nầy luôn có lòng kính sợ Ta, thường xuyên vâng giữ các điều răn Ta.” Bạn thêm lòng yêu mến Chúa nhờ phát triển lòng tin quyết. Và bạn thêm lòng tin quyết nhờ nhận biết Lời Chúa.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Xin giải thích điểm khác biệt giữa một ý kiến và một lòng tin quyết? Xin nêu một số ý kiến của bạn? Đâu là những điều bạn tin chắc?

2. Kinh Thánh đã giúp bạn thế nào trong việc phát triển một niềm tin cụ thể bạn vẫn luôn nắm giữ?

3. Những người làm thay đổi thế giới là những người có lòng tin quyết. Hãy dành thời gian cầu nguyện, xin Chúa giúp bạn trở thành một người có lòng tin, xem trọng những giá trị mà Ngài xem trọng.

 


To Develop Strong Convictions, Get To Know Your Bible

By Rick Warren — 

“Oh, that they would always have such a heart for me, wanting to obey my commandments.”

Deuteronomy 5:29 (TLB)

A conviction is a belief that shapes your behavior. It’s something you believe so strongly that it determines the way you act. While an opinion is something you’ll discuss or even argue about, a conviction is something you’ll die for.

The people who’ve made the greatest change in this world—for good or bad—were not the smartest or the wealthiest. They were those with the deepest convictions.

Our society says every value is up for grabs. It says you can do whatever you want, with no moral absolutes.  But the truth is that if you don’t stand for something, you’ll fall for anything. Today we need people with conviction who know what they believe.

But is it even possible to know right and wrong in this day and age of relativism? Is it possible to know good from evil? Of course it is. Some things are absolutely right. Some things are absolutely wrong.  How do you know right from wrong? Use the Bible, God’s owner’s manual for life.

Hebrews 5:14 says, “Solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil” (NIV).

People who know truth are the ones who feast on the solid food of God’s Word. The Bible helps them know right from wrong.  When U.S. Treasury agents are learning to distinguish real bills from counterfeit ones, they don’t study counterfeits. They spend their time studying real bills. Then, when counterfeits come along, the agents recognize that those counterfeits aren’t the real thing.

It’s the same way with the truth of God’s Word. You don’t have to know everything that’s false. You just have to know the truth of the Bible. Then, when falsehoods come along, you’ll see that they don’t square up.

As you get to know truth, you’ll develop conviction. You’ll share God’s values.

The Bible says, “Oh, that they would always have such a heart for me, wanting to obey my commandments” (Deuteronomy 5:29 TLB). You get a heart for God by developing convictions. And you develop convictions by getting to know God’s Word.

Talk About It

1.How would you explain the difference between an opinion and conviction? What are some of your opinions? What are your convictions?

2.How has the Bible helped you develop a specific conviction you hold?

3.People who change the world are people with conviction. Spend time in prayer, asking God to help you become a person of conviction who values the things he values.