0128“Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ.” (Đa-ni-ên 9:5-6)

Qua những bài học trước chúng ta đã xem xét cách cầu nguyện trong cơn khủng hoảng. Đa-ni-ên cho chúng ta thấy sáu nguyên tắc chính qua lời cầu nguyện của ông, chép trong Đa-ni-ên chương 9. Năm nguyên tắc đầu tiên là:

 • Để Chúa phán với chúng ta trước khi chúng ta thưa với Ngài.
 • Tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa và tìm kiếm Ngài.
 • Dốc đổ lòng mình ra với Chúa.
 • Bày tỏ sự nghiêm túc của chúng ta.
 • Cám ơn Chúa về tình yêu và những lời hứa của Ngài.

Điều cuối cùng chúng ta cần làm hạ mình xưng nhận tội lỗi. Đức Chúa Trời sẽ không lắng nghe những lời ta thán đầy tự hào nhưng Ngài sẽ lắng nghe những lời xưng tội khiêm nhường. Chúa đáp lại sự khiêm nhường. Chúa biết hết mọi điều dại dột bạn đã từng làm trong đời sống nhưng Ngài vẫn muốn bạn xưng ra tội lỗi của mình.

Đức Chúa Trời đáp lại như thế nào khi bạn hạ mình sựng nhận điều sai trái của mình? Ngài đáp trả lại với tha thứ, lòng thương xót và ân điển.  Xưng tội đơn giản là đồng ý với Chúa về tội lỗi của bạn. Và xác nhận rằng mình là người có tội. Bạn không bào chữa, không biện hộ, làm nhẹ vấn đề và cho rằng đó chỉ là sự lầm lẫn. Bạn phải cần tự nhận biết đó là tội lỗi.

Hãy cụ thể hóa lời xưng tội của bạn như Đa-ni-ên đã làm trong Đa-ni-ên 9: 5-6: Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ.” Đa-ni-ên cũng không dừng lại ở đây.  Ông đã đau đớn kể ra tội lỗi cách chi tiết trong 10 câu tiếp theo.

 • Mang lại sự ô nhục và xấu hổ cho chính họ.
 • Không trung tín với Chúa.
 • Không nghe lời Chúa đã phán với họ.
 • Không nghe lời cảnh báo của Chúa.

Đó là lời xưng tội một cách cụ thể. Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên giúp chúng ta biết được chúng ta sẽ sống xa cách Chúa cho đến khi chúng ta xưng nhận tội lỗi ra.  Đó cũng là một lời nhắc nhở thật rõ ràng về cách Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xưng nhận tội lỗi mình với Ngài.  Hãy luôn nhớ rằng Chúa đứng bên chúng ta chứ không ngược lại chúng ta.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

 1. Vì sao chúng ta thường tranh chiến trong việc thành thật xưng nhận với Chúa về tội lỗi của mình?
 2. Bạn đã từng thấy một người nào đó đã ảnh hưởng đến đức tin mình cách nặng nề vì không chịu xưng nhận tội lỗi?
 3. Làm thế nào để bạn có thể dành thời gian thưa chuyện với Chúa và xưng tội với Ngài?

 


Step Six in Crisis: Humbly Confess Your Sin to God

BY RICK WARREN

“We have sinned and done wrong. We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. We have refused to listen to your servants the prophets, who spoke on your authority to our kings and princes and ancestors and to all the people of the land” (Daniel 9:5-6 NLT).

In the last few days we’ve looked at how to pray during a crisis. Daniel shows us six key principles during his prayer in Daniel 9. The first five of these principles are:

 • Let God speak to us before we speak to him.
 • Focus our attention on God and seek him.
 • Express our desires with passion.
 • Demonstrate our seriousness.
 • Thank God for his love and promises.

Finally, we need to humbly confess our sin.

God won’t listen to prideful complaining, but he will listen to humble confessing. God responds to humility.

God already knows every foolish thing you’ve ever done in your life, but he still wants you to confess your sin.

How does God respond when you humbly admit you blew it? He responds with forgiveness, mercy, and grace.

Confessing simply means agreeing with God about your sin. You tell God he is right. What you did was sin. You don’t make excuses. You don’t call it a mistake. You admit that you were wrong.

Get specific with your confession like Daniel did in Daniel 9:5-6:“We have sinned and done wrong. We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. We have refused to listen to your servants the prophets, who spoke on your authority to our kings and princes and ancestors and to all the people of the land” (NLT).

Daniel didn’t end here either. His confession went on for another 10 verses as he painstakingly described his sin.

He agreed with God that the Israelites had:

 • Brought disgrace and shame on themselves.
 • Been unfaithful to God.
 • Paid no attention to what the Lord had told them.
 • Been oblivious to God’s warnings.

That’s specific.

Daniel’s prayer helps us understand how our unconfessed sin creates distance between God and us — and it’s a powerful reminder of how God answers our prayers as we agree with him about our sin. Always remember, God is for us, not against us.

Talk It Over

 • Why do we often struggle to be honest with God about our sin?
 • How have you seen others undermine their faith by refusing to admit their sin?
 • If you haven’t done this already today, how can you make time to talk to God and confess your sins to him?