“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra như thế này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sự sống đời đời. Nầy, sự yêu thương thật ở tại đây: chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” IGiăng 4:9-10

Mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi — các mối quan hệ, công việc, sức khỏe, tài chánh. Nhưng có một điều trong vũ trụ sẽ không bao giờ thay đổi: tình yêu thương của Chúa.

Chúa yêu bạn, cho dù thế nào chăng nữa. Những thất bại, đổ vỡ và tội lỗi của bạn không bao giờ có thể làm giảm đi tình yêu của Ngài. Việc biết rằng bạn có thể trông cậy nơi tình yêu của Chúa sẽ giúp bạn có được một nền tảng vững chắc cho đời sống mình.

Câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Giăng 3:16 nói rằng, “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài”.

Hãy để ý chữ “đến nỗi” đứng cùng với chữ “yêu thương” trong câu này. “Đến nỗi” cho thấy tình yêu quá sức hào phóng của Đức Chúa Trời. Chúa yêu bạn bằng một tình yêu dư dật, hào phóng mà không bao giờ bị cất đi khỏi. Nó vượt quá tầm hiểu biết. Ngài yêu bạn trong những ngày tươi đẹp của bạn và trong những ngày tồi tệ của bạn. Ngài yêu bạn khi bạn phạm tội và khi bạn trung tín với Ngài.

Điều quan trọng là bạn không chỉ nhận ra tình yêu xa hoa, hào phóng này bằng đầu óc. Bạn cần nhận ra nó bằng cảm xúc, để thực sự hiểu được nó cách sâu sắc trong tâm hồn. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Chúa đã tạo nên vũ trụ và mọi thứ trong đó chỉ để Ngài có thể yêu nó. Và Chúa đã tạo dựng nên bạn để Ngài có thể yêu thương bạn.

Thật vậy, trong Chúa Jêsus, Thiên Chúa cho chúng ta thấy được tình yêu đích thực, tình yêu Chúa, là thể nào. Kinh Thánh nói rằng: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra như thế này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sự sống đời đời. Nầy, sự yêu thương thật ở tại đây: chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (IGiăng 4:9-10).

Nhiều người nói rằng họ yêu bạn. Nhưng Chúa đã bày tỏ ra bằng hành động cho thấy được Ngài yêu bạn nhiều đến mức nào. Ngài yêu bạn rất nhiều đến nỗi phải chịu đau đớn. Ngài đã hy sinh Con Ngài. Khi Chúa Jêsus chết thế cho bạn, Chúa đang nói rằng Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài thà mất đi sự sống mình hơn là sống thiếu bạn.

Kinh thánh nói rằng đó là tình yêu đích thực — loại tình yêu mà bạn có thể xây dựng đời sống của mình trên đó — trông giống như thế nào. Tình yêu đích thực hy sinh. Tình yêu đích thực cho đi mọi sự. Tình yêu đích thực còn đến đời đời.

Đó là loại tình yêu chỉ có Chúa mới có được, dành riêng cho bạn. Ngài đang mở rộng vòng tay chờ đón để bày tỏ ra cho bạn thấy lòng nhân từ, thương xót và tình yêu thương của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn cần phải xây dựng đời sống của mình trên điều không thể bị đánh mất hoặc bị lấy đi khỏi?

2.    Lúc nào là lúc bạn thường nghi ngờ tình yêu của Chúa nhất?

3.    Tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Jêsus, cho bạn biết về bạn nên yêu thương người khác như thế nào?

 

Chúa Jêsus bày tỏ ra cho thấy Đức Chúa Trời yêu thương bạn biết chừng nào.

Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự, Ngài đã trả giá cho mọi điều sai trái mà bạn đã từng làm hoặc sẽ làm, để bạn có thể có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha.

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con biết rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi con và Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Con muốn tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của con và theo Ngài là Chúa từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.” 

 


THIS IS HOW MUCH GOD LOVES YOU

BY RICK WARREN —

 

“God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life through him. This is real love—not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as a sacrifice to take away our sins.”   1 John 4:9-10 (NLT)

Everything in life changes—relationships, jobs, health, finances. But there’s one thing in the universe that will never change: God’s love.

God loves you, no matter what. Your failures, your brokenness, and your sin can never diminish his love. Knowing you can count on God’s love provides a rock-solid foundation for your life.

The Bible’s most famous verse, John 3:16, says, “God so loved the world that he gave his one and only Son” (NIV).

Consider the small word “so” that goes before “loved” in that verse. “So” suggests the extravagance of God’s love. God loves you with a generous, extravagant love that can never be taken away. It’s beyond comprehension. He loves you on your good days and your bad days. He loves you when you sin and when you are faithful to him.

It’s important that you don’t just recognize this lavish love intellectually. You need to recognize it emotionally, to really understand it deep down in your spirit. Love is God’s nature. God created the universe and everything in it just so that he could love it. And God created you so he could love you.

In fact, in Jesus, God shows what real love, his love, looks like. The Bible says, “God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life through him. This is real love—not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as a sacrifice to take away our sins” (1 John 4:9-10 NLT).

Many people say they love you. But God showed you how much he loves you. He loves you so much that it hurt. He sacrificed his Son. When Jesus died for you, he was saying he loved you so much he’d rather die than live without you.

The Bible says that’s what real love—the kind of love that you can build your life on—looks like. Real love makes sacrifices. Real love gives all. Real love endures for all eternity.

That’s the kind of love only God has for you. He’s waiting with open arms to show you his goodness, mercy, and love.

Talk It Over

  • Why do you need to build your life on something that cannot be lost or taken away?
  • When do you most often doubt God’s love?
  • What does God’s love, demonstrated in Jesus, tell you about how you should love others?

Jesus reveals how much God loves you

When Jesus died on the cross, he paid for every wrong you’ve ever done or will do, making it possible for you to have a relationship with God the Father.

If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”