“Kẻ ngồi lê đôi mách sẽ tiết lộ điều bí mật, còn người tín cẩn giữ kín chuyện riêng tư.” Châm ngôn 11:13

Chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng chuyện ngồi lê đôi mách là một trong những tội lỗi “nhỏ nhặt”. Nhưng khi Đức Chúa Trời nói đến chuyện ngồi lê đôi mách, Ngài đặt nó vào trong danh sách của những điều như gian dâm và giết người. Tại sao? Vì nó vô cùng tác hại cho các mối quan hệ. Việc ngồi lê đôi mách có thể làm tan vỡ tình bạn, gia đình và Hội Thánh.

Khi bạn ngồi lê đôi mách, bạn nói chuyện về một tình trạng của một người nào đó không phải là một phần của vấn đề cũng không phải là một phần của cách giải quyết. Nếu chúng ta thành thật mà nói, việc ngồi lê đôi mách thường khiến chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn một chút với cái giá của sự tổn hại nơi người khác. Chúng ta nói về những tổn thương và khó khăn họ gặp để chúng ta cảm thấy mình trội hơn họ về mặt đạo đức. Đó là sự nguy hiểm và tổn thương của việc đồn đại.

Có một câu chuyện trong Cựu Ước về một gia đình gặp rắc rối vì việc ngồi lê đôi mách. Môi-se có anh chị tên là A-rôn và Mi-ri-am, những người này đã bàn tán nói xấu về Môi-se. Vì vậy Chúa gọi cả ba đến gặp Ngài. Ngài bảo cho Mi-ri-am và A-rôn rằng Môi-se là tiên tri của Chúa và những gì họ đã làm là sai trái — và ngay tại nơi đó, Chúa đã giáng bịnh phung trên Mi-ri-am vì đã xúi giục, đồn đại và khiến A-rôn cùng dự phần vào.

Có thể bạn đang nghĩ rằng, “Điều đó nghe đáng sợ thật, nhưng tôi muốn một điều gì đó sẽ xảy ra cho người nói xấu tôi. Chắc chắn không phải là bệnh phung — nhưng có thể là bệnh cúm dạ dày nặng, để họ biết được điều đó đã làm tổn thương tôi đến mức nào.”

Bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? A-rôn đã xưng nhận tội lỗi mình đã phạm cùng Môi-se và xin Môi-se cầu nguyện cho Mi-ri-am được lành. Vì vậy, Môi-se đã xin Chúa chữa lành cho Mi-ri-am. Ông cầu nguyện cho người đã nói xấu mình. Và sau bảy ngày, Chúa chữa lành cho Mi-ri-am.

Có thể bạn đã bị tổn thương nặng nề do những lời đồn đại – bởi những điều được nói tại nơi làm việc hoặc bởi một người bạn hay người trong gia đình đã không kín miệng. Đây là điều Chúa phán cùng bạn, “Hãy cầu nguyện cho người đã nói hành mình để con được thoát khỏi những tổn thương trong đời sống”.

Hoặc có thể bạn là người ngồi lê đôi mách. Câu chuyện về Mi-ri-am, A-rôn và Môi-se trong Cựu Ước nhắc nhở chúng ta rằng lời đồn đại là nghiêm trọng đến mức nào và nó có thể gây tổn thương cho người khác như thế nào, bất kể là bạn đứng về bên nào.

Nhưng mặt khác, việc giữ kín điều tư mật giúp cho bạn kết nối với người khác theo những cách hiệu quả, lành mạnh và chân thật.

Châm-ngôn 11:13 chép rằng, “Kẻ ngồi lê đôi mách sẽ tiết lộ điều bí mật, còn người tín cẩn giữ kín chuyện riêng tư.”

Bạn sẽ đánh giá mình như thế nào dựa trên câu Kinh Thánh này? Bạn có phải là kẻ ngồi lê đôi mách phản bội lòng tin? Hay bạn là người đáng tin cậy để giữ kín điều tư mật?

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một người nào đó đã đàm tiếu về bạn. Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn cầu nguyện cụ thể cho người đó như thế nào?

2.    Bạn thường làm gì khi mọi người xung quanh bắt đầu ngồi lê đôi mách? Cách phản ứng đó của bạn phù hợp như thế nào với cách Chúa muốn bạn làm?

3.    Tại sao trở thành một người đáng tin cậy giúp cho các mối quan hệ của bạn trở nên sâu đậm hơn?

 

 


IS GOSSIP DESTROYING YOUR RELATIONSHIPS?

BY RICK WARREN —

“A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.”  Proverbs 11:13 (NIV)

We tend to think of gossip as one of those “little” sins. But when God talks about gossip, he puts it on the list with things like sexual immorality and murder. Why? Because it is so destructive to relationships. Gossip can tear apart friendships, families, and churches.

When you gossip, you talk about a situation with somebody who is neither a part of the problem nor a part of the solution. If we’re honest, gossiping often makes us feel a little more important at somebody else’s expense. We’re talking about their hurts and their problems to make us feel like we’re morally superior to them. That’s the danger and the hurt of gossip.

There’s a story in the Old Testament about a family that struggled with gossip. Moses had siblings named Miriam and Aaron who got caught up gossiping about him. So God called all three of them to come see him. He spoke to Miriam and Aaron, telling them that Moses was his prophet and that what they’d done was wrong—and right there on the spot, God gave Miriam leprosy because she had instigated the gossip and then talked her younger brother, Aaron, into joining her.

You may be thinking, “That sounds terrible, but I’d like something to happen to the person who gossiped about me. Certainly not leprosy—but maybe a bad stomach flu, so that person knows how much it hurt me.”

Do you know what happened next? Aaron acknowledged their sin against Moses, and he asked Moses to pray for Miriam’s healing. And so Moses asked God to heal her. He prayed for the person who had gossiped against him. And after seven days, God healed Miriam.

Mybe you’ve been deeply hurt by gossip—by things that have been said around the office or by the broken confidence of a friend or family member. Here’s what God says to you: “Pray for the person who gossiped against you so that you can be released from the hurt in your life.”

Or maybe you’ve been the one gossiping. This story of Miriam, Aaron, and Moses in the Old Testament reminds us how serious gossip is and how hurtful it can be to people, whatever side of it you’re on.

But on the other hand, keeping confidences enables you to connect to others in productive, healthy, and genuine ways.

Proverbs 11:13 says, “A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret” (NIV).

How would you measure yourself against this verse? Are you a gossip who betrays a confidence? Or are you someone who can be trusted to keep a confidence?

Talk It Over

  • Think of someone who has gossiped about you. How do you think God wants you to pray specifically for that person?
  • What do you normally do when people around you start to gossip? How closely does that align with the way God might want you to react?
  • Why does being a trustworthy person help deepen your relationships?