“Vả, như trong thân thể chúng ta có nhiều chi thể, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy.  Chúng ta đều là các phần chi thể của nhau và chi thể này lệ thuộc vào những chi thể khác, vì chúng ta có những việc phải làm khác nhau.  Vì vậy chúng ta thuộc về nhau và cần đến nhau.” Rô-ma 12:4-5

Trong Kinh Thánh, Hội Thánh thường được gọi là “thân thể của Đấng Christ”. Những gì Chúa Jêsus Christ làm khi còn trong thân xác con người trên đất, Ngài muốn những người theo Ngài ngày nay sẽ tiếp tục làm. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ ở đây trên đất.

Kinh Thánh chép rằng, “Vả, như trong thân thể chúng ta có nhiều chi thể, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy.  Chúng ta đều là các phần chi thể của nhau và chi thể này lệ thuộc vào những chi thể khác, vì chúng ta có những việc phải làm khác nhau.  Vì vậy chúng ta thuộc về nhau và cần đến nhau” (Rô-ma 12:4-5).

Người nào cũng đều cần thiết cả trong thân thể của Đấng Christ. Phải cần đến tất cả chúng ta mới làm cho thân thể đó được toàn vẹn.

Điều này giống như một trò chơi ráp hình. Khi bạn ráp hình và thiếu mất đi một mảnh, bạn sẽ chú ý thấy điều gì? Một mảnh còn thiếu.

Đó là cách làm việc trong thân thể của Đấng Christ. Mọi người đều cần thiết cả. Và nếu chỉ thiếu mất đi một mảnh "nhỏ", bạn sẽ nhận ra ngay.

Có lẽ bạn sẽ nói rằng, “Tôi chỉ là một cái móng chân trong thân thể Đấng Christ.” Bạn có bao giờ bị mất đi móng chân của mình chưa? Bạn sẽ biết ngay! Tôi đã từng làm rớt một vật nặng 12 pound lên móng chân mình. Nó chỉ là một bộ phận nhỏ trong cơ thể tôi, nhưng tôi nhận biết rõ rệt rằng móng chân của mình không có đó trong khoảng sáu tháng.

Đừng bao giờ lầm lẫn giữa sự nổi bật và tầm quan trọng. Một cái gì đó có thể nổi bật nhưng nó không có ý nghĩa đáng kể. Mũi của tôi nổi bật — đó là một trong những điều đầu tiên mọi người thấy được khi họ nhìn tôi. Nhưng nó không quan trọng. Tôi có thể bị mất đi mũi của mình và vẩn tiếp tục sống trong nhiều năm. Nhưng có những thứ bên trong tôi mà không ai thấy được, như gan, tim và phổi. Chúng không nổi bật, nhưng chúng rất quan trọng. Nếu tôi mất chúng, tôi sẽ chết.

Có thể bạn không cảm thấy rằng mình nổi bật trong thân thể Đấng Christ, nhưng bạn rất quan trọng. Thân thể của Đấng Christ ở đây trên đất có nhiều chi thể — và mỗi chi thể đều cần thiết. Bất kể bạn là ai và vai trò của bạn trong thân thể Đấng Christ là gì, bạn có rất nhiều việc quan trọng phải làm!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một thời kỳ mà bạn không được kết nối với thân thể của Đấng Christ. Nó đã ảnh hưởng đến đời sống của bạn như thế nào?

2.    Bạn đang đóng vai trò quan trọng, nhưng không nổi bật, nào trong thân thể Đấng Christ? Thái độ của bạn đối với sự phục vụ của mình là gì?

3.    Làm thế nào để bạn có thể khích lệ những người khác trong thân thể Đấng Christ sử dụng ân tứ của họ để phục vụ lẫn nhau?

 

 


YOU’RE SIGNIFICAN IN THE BODY OF CHRIST

BY RICK WARREN —

“Just as there are many parts to our bodies, so it is with Christ’s body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete, for we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others.” Romans 12:4-5 (TLB)

In the Bible, the church is often called the “body of Christ.” What Jesus Christ did when he was here in his physical body, he wants his followers to continue to do today. We are the body of Christ here on Earth.

The Bible says, “Just as there are many parts to our bodies, so it is with Christ’s body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete, for we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others” (Romans 12:4-5 TLB).

Everybody is needed in the body of Christ. It takes every one of us to make it complete.

It’s like a jigsaw puzzle. When you put together a puzzle and one piece is missing, what are you going to notice? The one missing piece.

That’s the way it is in the body of Christ. Everyone is needed. And if even one “small” piece is missing, you’ll notice.

You may say, “I’m just a toenail in the body of Christ.” Have you ever lost a toenail? You notice it! I once dropped a 12-pound weight on a toenail. It was just a tiny part of my body, but I sure noticed it was missing for about six months.

Never confuse prominence and significance. Something can be prominent but not significant. My nose is prominent—it’s one of the first things people see when they look at me. But it’s not significant. I could lose my nose and keep on living for many years. But there are things inside me that no one ever sees, like my liver, heart, and lungs. They’re not prominent, but they are very significant. If I lost them, I’d die.

You may not feel prominent in the body of Christ, but you are significant. Christ’s body here on Earth has many parts—and each one of them is needed. No matter who you are and what your role in Christ’s body is, you have important work to do!

 

Talk It Over

  • Think of a time when you were disconnected from the body of Christ. How did it impact your life?
  • What significant, but not prominent, role are you playing in the body of Christ? What is your attitude toward your service?
  • How can you encourage others in the body of Christ to use their gifts to serve each other?