0019“Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta” (Ê-sai 55:8).

Thử hình dung bạn đang lái xe lên núi. Con đường ngoằn ngoèo chuyển hướng liên tục và bạn bị kẹt phía sau một chiếc xe chạy chậm như rùa. Bạn nghĩ, “Giá mà mình thấy được góc đường phía trước, mình có thể vượt qua chiếc xe này.” Rồi một chiếc trực thăng bay ngang, viên phi công dùng loa nói vọng xuống, “Tôi có thể thấy rõ hai dặm phía trước, anh có thể vượt.” Sự khác nhau giữa bạn đang ngồi trong xe với viên phi công ở trên trực thăng là gì? Tầm nhìn.

Viên phi công có tầm nhìn rộng hơn nhiều so với bạn. Anh ta có thể giúp bạn biết tiếp theo nên làm gì. Mối quan hệ giữa bạn với Chúa cũng vậy. Liên quan đến đời sống bạn, Ngài có tầm nhìn rộng lớn hơn nhiều so với bạn.

Đức Chúa Trời muốn chia sẻ cái nhìn của Ngài với bạn, và Ngài làm điều đó thông qua Kinh Thánh. Cái nhìn của Chúa sẽ giúp bạn thấy được bức tranh lớn – lý do đằng sau những việc Ngài làm và những điều xảy ra trên thế giới.

Không có cái nhìn của Chúa trên cuộc đời bạn, bạn sẽ thấy dường như đời sống mình chỉ là thất vọng liên tiếp thất vọng. Bạn mất nhiều ngày để đặt những câu hỏi mà mình không thể trả lời: Vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Vì sao chuyện đó lại xảy ra với những người khác? Mục đích của việc này là gì? Ý nghĩa của cuộc đời này là gì?

Câu trả lời cho những câu hỏi ấy được tìm thấy trong cái nhìn của Đức Chúa Trời.

Bạn đã từng thử làm một việc gì đó, cứ nghĩ nó sẽ thành công nhưng hóa ra lại thất bại chưa? Bạn thiếu tầm nhìn. Châm Ngôn 14:12 chép, “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”  Nhờ có tầm nhìn, bạn thoát ra khỏi lối suy nghĩ thông thường và học cách suy nghĩ giống như Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 103:7 chép, “Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.”Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy những việc Chúa làm – rẽ Biển Đỏ, ban ma-na, làm phép lạ với nước, v.v. Nhưng Đức Chúa Trời cho Môi-se biết “lý do” đằng sau những việc Ngài làm. Ngài cho Môi-se thấy cái nhìn của Ngài. Làm thế nào để có tầm nhìn? Bằng cách học Lời Chúa.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

Để học Lời Chúa, bạn không thể chỉ đọc Kinh Thánh là đủ. Bạn cần đặt câu hỏi, dùng giấy bút, hay một ứng dụng ghi chú trên điện thoại, để ghi lại những sự dạy dỗ trong đó. Ngày hôm nay, hãy chọn một chương Kinh Thánh để học. Ghi lại những gì bạn học được về cái nhìn của Đức Chúa Trời.

Nan đề nào bạn hiện đang nhìn bằng đôi mắt của chính mình? Hôm nay hãy học Lời Chúa để thấy được cái nhìn của Chúa về nan đề ấy.

Hãy nhớ lại một dịp nào đó khi Đức Chúa Trời giúp bạn thấy được cái nhìn của Ngài về một tình huống nào đó. Dành thời gian cầu nguyện, cảm tạ Ngài vì đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài với bạn.

 


God Wants to Show You His Perspective—Through the Bible

BY RICK WARREN —

“This plan of mine is not what you would work out, neither are my thoughts the same as yours!”

Isaiah 55:8 (TLB)

Imagine that you’re driving up a mountain. The road is twisting and turning, and you’re stuck behind an incredibly slow car. You think, “If I could just see around the corner, I could pass this car.” Then a helicopter flies by and the pilot radios down, “I can see two miles ahead. It’s okay for you to pass.”

What’s the difference between you in the car and the pilot in the helicopter? Perspective.

The pilot had a much bigger perspective than you. So he could help you know the next move to make. Your relationship with God is the same. He has a much bigger perspective on your life than you do.

God wants to share his perspective with you, and he does that through the Bible. God’s perspective helps you understand the big picture—the reasons behind what he does and what happens in the world.

Without God’s perspective in your life, life can be full of constant frustration. You spend your days asking questions you can’t answer: Why is this happening to me? Why is that happening to other people? What is the purpose of this? What is the meaning of life?

The answers to those questions are found in God’s perspective.

Have you ever tried to do something, thinking it would work out, but found that it didn’t? You lacked perspective. Proverbs 14:12 says, “There is a way that seems right to a person, but eventually it ends in death” (GW). By gaining perspective, you get outside your own way of thinking and learn to think like God does.

Psalm 103:7 says, “He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel” (NIV). The people of Israel saw what God did—the opening of the Red Sea, the manna, the miracles with water, and more. But God let Moses understand the “why” behind what he did. He gave Moses his perspective. How can you get perspective? By studying God’s Word.

Talk It Over

To study God’s Word, you need to do more than just read it. You need to ask questions and to use a pen and paper, or a note on your smartphone, to record what it says. Pick a chapter of the Bible today and study it. Write down what you learn about God’s perspective.

What problem are you just seeing from your own perspective? Study God’s Word today to gain God’s perspective on it.

Think of a time when God helped you gain his perspective on a situation. Spend time in prayer thanking him for sharing his perspective with you.