0018“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” 2 Ti-mô-thê 3:17 (BHĐ)

Một sự khác biệt thường thấy giữa thành công và thất bại chính là có hoặc không có thiết bị thích hợp. Người thợ mộc sẽ không dùng dao để đóng đinh. Khi bị gây mê, bạn đâu có muốn bác sĩ phẫu thuật sử dụng cưa. Một người leo núi Everest sẽ không dùng thiết bị mua ở cửa hàng 1 đô-la. Các chuyên gia đều rất kén chọn trong việc chọn thiết bị vì họ biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu không làm như vậy.

Đời sống cũng rất nguy hiểm, vì thế điều quan trọng bậc nhất là bạn phải dùng đúng thiết bị. Một trong những thiết bị ấy chính là Kinh Thánh. Kinh Thánh giống như cẩm nang của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Và cũng như bất kỳ một quyển cẩm nang hữu dụng nào khác, trong Kinh Thánh có các thông tin hướng dẫn và bạn có thể tìm đến Kinh Thánh khi cần giúp đỡ.

2 Tim 3:17 chép, “The scriptures are the comprehensive equipment of the man of God and fit him fully for all branches of his work.” (PHILIPS).

Bạn cần Kinh Thánh vì bốn lý do đơn giản:

Để nhận biết Đức Chúa Trời. Thiên nhiên cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời quyền năng, sáng tạo, có trật tự và Ngài thích sự đa dạng. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều điều khác về chính Ngài qua Kinh Thánh. Để biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, chúng ta cần Kinh Thánh.

Để dạy bạn chân lý. Trong thời đại chân lý suy tàn như hiện nay, bạn sẽ tin cậy ai? Các chính trị gia? Những Twitter? Truyền thông? Chúa Giê-xu phán, “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (Giăng 8:32 BHĐ). Khi Đức Chúa Trời phán qua Kinh Thánh, Ngài ban cho bạn chân lý đời đời mà bạn có thể tin tưởng.

Để chỉ cho bạn cách sống. Kinh Thánh là quyển sách hướng dẫn quan trọng của Đức Chúa Trời. Trong đó có sự hướng dẫn bạn cần để sống một cuộc đời kết quả.

Để ban cho bạn sức mạnh thuộc linh. Đức Chúa Trời sẽ luôn ban cho bạn năng quyền để làm những việc Ngài giao phó. Bạn sẽ tìm thấy năng quyền ấy trong chân lý thuộc linh của Lời Ngài.

Bạn chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong ngày. Nhưng dù đó là chuyện gì, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã được trang bị Kinh Thánh, cẩm nang của Đức Chúa Trời cho đời sống.

 

Câu hỏi suy ngẫm

  • Liệt kê những phương cách giúp bạn nhận biết Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy bạn điều gì về Đức Chúa Trời mà bạn không thể học được ở bất kỳ đâu?
  • Kinh Thánh đã được viết ra từ hàng ngàn năm trước. Dù vậy, đó vẫn là quyển cẩm nang đáng tin cậy cho đời sống hơn những nguồn tài nguyên của hiện tại như truyền thông đa phương tiện hay trang chủ mạng xã hội của bạn, sao lại như vậy?
  • Kinh Thánh cho bạn những sự chỉ dẫn và bạn có thể tìm đến Lời Chúa khi cần giúp đỡ. Hãy nghĩ về một nan đề hay sự nghi ngờ mà bạn đang đối diện, dành thời gian vừa đọc xuyên suốt Kinh Thánh vừa nghĩ đến tình huống ấy và tìm xem Đức Chúa Trời dạy bạn điều gì qua Lời Ngài.

 

 


The Bible: God’s Owner’s Manual for Life –

by Rick Warren

“The scriptures are the comprehensive equipment of the man of God and fit him fully for all branches of his work.” 2 Timothy 3:17 (PHILLIPS)

Having the right equipment is often the difference between success and failure. To insert a screw, a carpenter doesn’t use a knife. When you’re under anesthesia, you don’t want your surgeon using a chainsaw. A climber on Mount Everest won’t use dollar store equipment. Professionals are picky about using the right equipment as they know it can be dangerous if they aren’t.

Life can be dangerous, too, so it’s essential that you use the right equipment. One of those pieces of equipment is the Bible. It’s like God’s owner’s manual for your life. Like any good owner’s manual, the Bible gives you instructions and you can consult it when you need help.

Second Timothy 3:17 says, “The scriptures are the comprehensive equipment of the man of God and fit him fully for all branches of his work” (PHILLIPS).

There are four simple reasons you need the Bible: To help you know God. Nature shows us how God is powerful, creative, and organized, and how he likes variety. But God reveals many other things about himself through the Bible. To know what God is like, we need the Bible.

To teach you the truth. In this age of truth decay, who are you going to trust? Politicians? Twitter? The media? Jesus says, “You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 TLB). When God speaks through the Bible, he offers eternal truth that you can count on.

To show you how to live. The Bible is God’s big instruction book. It includes the guidance you need to make life work. To give you spiritual strength. God will always give you the power to do what he asks. You’ll find that power in the spiritual truth of his Word.

You never know what the day will bring you. But whatever it is, make sure you’re equipped with the Bible, God’s owner’s manual for life.

Talk It Over

1. Make a list of different ways you can get to know God. What do you learn about God in the Bible that you can’t learn anywhere else?

2. The Bible was written thousands of years ago. Even so, how is it a more reliable manual for life than current sources like news media or your social media feed?

3. The Bible gives you instructions, and you can consult it when you need help. Think of a problem or question you’re facing. Spend some time reading through the Bible with that situation in mind. See what God teaches you there.