0017“Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước” (Giăng 13:17)

D. L. Moody là một nhà truyền giảng tin lành và giáo dục Cơ Đốc vĩ đại cuối thế kỷ 19. Ông đã từng nói, “Thánh Kinh được ban cho không phải để giúp chúng ta có thêm kiến thức mà là để thay đổi đời sống chúng ta.”

Bạn có thể tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời bằng tấm lòng rộng mở. Bạn có thể học thuộc, suy ngẫm về lời ấy. Và khi thực hiện tất cả những điều đó, bạn sẽ hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh. Nhưng mục tiêu cuối cùng là để Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh biến đổi đời sống bạn. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài rằng: “Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước” (Giăng 13:17).

Sách Hê-bơ-rơ nói rất mạnh về những người không áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh: “Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề nầy nhưng rất khó giải thích, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi; thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì còn thơ ấu” (Hê-bơ-rơ 5:11-13). Hãy xem lại đời sống bạn. Bạn có kiên trì áp dụng những chân lý Kinh Thánh mình học được? Hay bạn vẫn còn học những điều cơ bản?

Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói tiếp, “Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành” (Hê-bơ-rơ 5:14-6:1).

Bạn có nhận thấy phương cách để đạt đến sự trưởng thành qua các câu Kinh Thánh này không? Điều đó không do thường xuyên học Kinh Thánh hay tham dự hội thảo mà có. Bạn trưởng thành là nhờ liên tục áp dụng những gì học được trong Kinh Thánh. Bạn phải thực hành những gì đã biết.

Nếu bạn đang thực hành những gì đã học, đã đến lúc bạn đứng ra dạy lại cho những người khác. Dạy dỗ là một trong những cách nhanh nhất để lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh. Đức Chúa Trời không cần bạn phải trở thành một vị giáo sư hoàn hảo; Ngài chỉ cần bạn sẵn sàng để Ngài sử dụng.

Hôm nay tôi thách thức bạn lập ba cam kết: 1/ Bắt đầu một chương trình tiếp thu Kinh Thánh đều đặn qua việc đọc, học, ghi nhớ và suy ngẫm Lời Chúa. 2/ Công nhận Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối cao trong đời sống bạn và bắt đầu làm theo Lời Ngài. 3/ Tham gia một nhóm nhỏ học Kinh Thánh, nơi bạn có thể học và dạy. Xin hãy làm những việc này rồi bạn sẽ thấy lời Chúa Giê-xu hứa trong Giăng 13:17 thành hiện thực: “Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước.”

Câu Hỏi Suy Ngẫm

Hãy dành vài phút cầu nguyện, cam kết lớn lên trong sự trưởng thành qua việc nhận biết, áp dụng và dạy dỗ Lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn không biết nói gì, đây là lời cầu nguyện mẫu dành cho bạn: “Lạy Chúa, từ giờ trở đi, con xin công nhận Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao trong cuộc đời con. Con xin dùng hết những gì mình biết để làm theo Lời Chúa. Con muốn tiếp thu Lời Chúa mỗi ngày. Xin giúp con học thuộc. Xin giúp con biết cách học Kinh Thánh, giúp con tìm một nhóm nhỏ các Cơ Đốc nhân khác để con có thể học và dạy Lời Ngài. Amen”

Có thể bạn nghĩ mình chưa sẵn sàng để dạy cả một sách trong Kinh Thánh hay giảng một bài giảng, nhưng nếu bạn đã học và áp dụng bất kỳ phân đoạn nào trong Kinh Thánh, bạn có thể dạy lại điều đó cho người khác. Có điều gì Đức Chúa Trời đã dạy dỗ bạn mà bạn cần chia sẻ cho người khác không?

 

 


Moving from Spiritual Milk to Maturity

BY RICK WARREN —

“Now that you know these things, you will be blessed if you do them.” John 13:17 (NIV)

D. L. Moody was a great evangelist and Christian educator in the late 19th century. He used to say, “The Bible was not given to increase our knowledge, but to change our lives.”

You can receive God’s Word with an open heart. You can memorize it. You can meditate on it. And once you finish those things, you will have loads of Bible knowledge. But the ultimate goal is for God to use the Bible to change your life.

Jesus told his followers: “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (John 13:17 NIV).

The book of Hebrews has strong words for people who don’t apply the Bible’s principles: “We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. You need milk, not solid food! Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness” (Hebrews 5:11-13 NIV).  Think about your own life. Are you consistently applying the Bible truths you have learned? Or are you still learning the basics?

Hebrews goes on to say: “But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity”(Hebrews 5:14–6:1 NIV).

Do you see there how you move on to maturity? It’s not by constant Bible study or constant conference-going. You become mature by intentionally, constantly applying what you’re learning in Scripture. You have to put your knowledge into practice.

If you have been practicing what you’ve learned, then it’s time for you to start teaching other people. Teaching is one of the fastest ways to grow in spiritual maturity. God doesn’t need you to be a perfect teacher; he just needs you to be available to him.

I challenge you to make three commitments today: 1/ Begin a regular program of Bible intake by reading it, studying it, memorizing it, and meditating on it. 2/ Accept God’s Word as the final authority in your life and start doing what it says. 3/ Join a small group Bible study where you can learn and teach. Do these things, and you’ll see Jesus’ promise in John 13:17 becoming true for you: “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (NIV).

Talk It Over

Spend a few minutes in prayer, committing to growing in maturity through knowing, applying, and teaching God’s Word. If you’re not sure what to say, start with this: “God, from now on I’ll accept the Bible as the ultimate authority in my life. What it says, I will do to the best of my knowledge. I want to take in your Word regularly. Help me to memorize it. Help me to learn to study it. Help me to find a small group of other Christians where I can learn and teach. Amen.”

You may not feel ready to teach through a whole book of the Bible or preach a sermon, but if you’ve learned and applied any of the Bible, you can teach that to someone else. What’s something God has taught you that you need to pass on to someone else?

God offers you salvation

And today is the day to accept it. The Bible says in 2 Corinthians 6:2, “Right now God is ready to welcome you. Today he is ready to save you” (TLB).

How do you accept salvation? You turn from yourself to God. You trust Christ to come into your life, forgive your sins, and make you who you were always meant to be.

If you’re ready to accept God’s salvation, you can pray a prayer like this:

Jesus, I want to know you personally. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving me of my sins and giving me eternal life. Take control of my life. Make me the kind of person you want me to be.

If you just prayed to accept the gift of salvation through Jesus, please email me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and let me know about it. I’d like to send you some free materials to help you start your journey with Jesus.