0535“Mục đích của chúng tôi không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét những động cơ trong tấm lòng chúng tôi.” (ITê-sa-lô-ni-ca 2:4 NLT*).

Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn là chính mình. Ngài đã không tạo dựng nên bạn để trở thành người mà cha mẹ bạn muốn bạn trở thành. Ngài đã không tạo dựng nên bạn để trở thành người mà chồng, vợ, người chủ, hay bạn bè của bạn muốn bạn trở thành.

Chúa muốn bạn trở thành người mà Ngài muốn tạo dựng nên. Điều đó có nghĩa là bạn không cho phép người khác được quyền ấn định mình.

Hê-bơ-rơ 11:24 chép rằng, “Bởi đức tin, khi đã khôn lớn, Môi-se từ bỏ địa vị hoàng tử Ai-cập” (KTHĐ*).

Môi-se đã từng có lúc không biết được mình là ai. Ông được sinh ra là một người nô lệ Hê-bơ-rơ nhưng được nuôi dưỡng như một người Ai-cập trong hoàng tộc, là một cháu ngoại của vua Pha-ra-ôn. Khi Môi-se trưởng thành, ông có hai sự lựa chọn. Ông có thể cứ coi mình là cháu ngoại của Pha-ra-ôn suốt quãng đời còn lại và sống trong xa hoa, danh vọng và quyền thế.

Hoặc ông có thể nhìn nhận mình thật sự là một người Do Thái. Nếu làm như vậy, ông sẽ bị đuổi ra ngoài để sống suốt đời với những người nô lệ. Ông sẽ bị ruồng bỏ, sỉ nhục và sống một cuộc đời đau đớn, cực nhọc.

Bạn sẽ chọn điều nào?

Hầu hết mọi người ngày hôm nay đều đang sống trong sự dối trá. Họ đang cố gắng trở thành người mà không phải là chính mình. Nhưng Môi-se đã khước từ việc sống trong sự dối trá vì ông là một người chính trực. Đi ngược lại tất cả các áp lực của những người đồng trang lứa, ông cương quyết trở thành người mà Chúa đã tạo dựng nên ông để sống.

Đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn: Bạn đang để cho ai định lấy danh tính mình?

Một số quý vị, dù cha mẹ đã qua đời nhiều năm trước đây, nhưng vẫn còn đang cố gắng sống theo những kỳ vọng của cha mẹ mình. Một số quý vị vẫn còn đang giữ lấy trong đầu những gì người chồng hay vợ cũ đã nói với mình, và còn đang cố gắng chứng tỏ rằng điều người đó nói là sai lầm. Một số quý vị đang cố gắng theo kịp với những gì mà văn hóa xã hội nói rằng chúng ta phải nên như vậy.

Nhưng Kinh Thánh đã chép rằng: “Mục đích của chúng tôi không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét những động cơ trong tấm lòng chúng tôi.” (ITê-sa-lô-ni-ca 2:4 NLT*).

Hãy chọn trở thành người mà Chúa đã tạo dựng nên bạn. Chỉ cần nói rằng, “Tôi quyết tâm không để cho người khác còn có thể ép tôi vào khuôn mẫu của họ. Tôi sẽ làm những gì Chúa muốn tôi làm và hoàn tất chương trình Ngài đã có cho cuộc đời của tôi — chứ không phải chương trình của một ai khác.”

Các bạn thân mến, đó là sự thành công thật sự trong cuộc sống. Chúa muốn bạn trở thành chính người mà Chúa đã tạo dựng nên chứ không phải ai khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Người nào hay điều gì đang gây áp lực trên bạn để trở thành một người không phải là mình?

2.    Hãy dành thì giờ ghi xuống bạn là ai trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa định nghĩa danh tính của bạn như thế nào?

3.    Làm thế nào để bạn có thể khám phá ra và bắt đầu sống đúng như Chúa đã tạo dựng bạn nên để sống?

Chú thích

NLT*: Bản New Living Translation

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

 

 

 

 


FOCUS ON PLEASING GOD, NOT PEOPLE

By Rick Warren —

“Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts” (1 Thessalonians 2:4 NLT).

God made you to be you. He didn’t make you to be what your parents want you to be. He didn’t make you to be what your spouse, boss, or friends want you to be.

God wants you to be exactly who he created you to be. That means you have to refuse to be defined by others.

Hebrews 11:24 says, “By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh’s daughter” (NIV).

Moses had an identity crisis. He was born a Hebrew slave but raised as Egyptian royalty, the grandson of Pharaoh. When he grew up, he had two choices: He could pretend to be Pharaoh’s grandson for the rest of his life and live with luxury, fame, and power.

Or he could admit who he really was: a Jew. If he did, his family would kick him out to live with slaves the rest of his life. He would be disgraced and humiliated and live a life of pain and drudgery.

Which would you choose?

Most people today are living lies. They’re trying to be people they’re not. But Moses refused to live a lie because he was a man of integrity. Against all kinds of peer pressure, he insisted on being who God made him to be.

Here’s my question for you: Who are you letting determine your identity?

Some of you have parents who died years ago, but you’re still trying to live up to their expectations. Some of you are hanging on to what your ex-husband or ex-wife said to you, and you’re trying to prove that person wrong. Some of you are trying to keep up with what the culture says you should be.

But the Bible says this: “Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts” (1 Thessalonians 2:4 NLT).

Choose to be who God made you to be. Simply say, “I resolve to no longer let other people press me into their mold. I’m going to do what God wants me to do and fulfill the plan he has for my life—not somebody else’s plan for my life.”

Friends, that is real success in life. God wants you to be exactly who he created you to be and nothing more.

Talk It Over

  • Who or what is pressuring you to be someone you are not?
  • Spend some time writing down who you are in Jesus Christ. How does he define your identity?
  • How can you discover and begin to live exactly as God made you to be?