“Hãy trút mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em.”  1Phi-e-rơ 5:7

Nếu bạn đã từng cầu nguyện rằng, “Chúa ơi, xin giúp con. Con cảm thấy quá sức của mình và con đang nản lòng. Con không biết liệu mình có thể tiếp tục hay không”, bạn đang thành thật với Chúa - và đó là lời cầu nguyện mà Ngài muốn nghe từ bạn.

Bạn có cảm thấy như mình đang bị tấn công? Hãy thưa với Chúa. Bạn có cảm thấy như mình không còn sức lực? Hãy trình lên Chúa. Bạn có cảm thấy như mình bị chối bỏ hay cô đơn? Hãy thưa cùng Chúa. Bạn được phép để trút tất cả mọi cảm xúc hiện có lên Chúa vì Kinh Thánh chép rằng “Hãy trút mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em” (1Phi-e-rơ 5:7).

Nhưng đôi khi thành thật với Chúa có thể là điều khiến cho bạn sợ hãi. Thậm chí bạn giả vờ như Ngài không biết gì về cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao việc ghi nhớ ba sự thật về Chúa là điều quan trọng khi cầu nguyện.

Chúa biết mọi cảm xúc của bạn. Kinh Thánh chép rằng “Đức Giê-hô-va đã nắn nên lòng của chúng ta, và không điều gì chúng ta làm có thể giấu được Ngài” (Thi Thiên 33:15).

Khi bạn thưa với Chúa về cảm giác của mình, Ngài sẽ không bao giờ nói rằng “Con làm cho ta ngạc nhiên”. Tại sao? Vì Ngài đã tạo dựng nên tấm lòng của bạn và tất cả mọi điều khác. Bạn có thể trò chuyện với Chúa cách tự do. Không điều gì bạn nói có thể làm cho Ngài ngạc nhiên.

Và khi bạn chia sẻ cảm xúc của mình ra cho Chúa, đó là cho lợi ích của bạn chứ không phải cho Chúa. Chúa biết rằng khi bạn “trút hết gánh nặng cho Ngài”, điều đó sẽ làm giảm bớt rất nhiều căng thẳng bạn không ý thức được và những xung đột nội tâm trong đời sống bạn.

Chúa hiểu biết cảm xúc của bạn hơn bạn hiểu mình. Kinh Thánh chép rằng “Đức Giê-hô-va thấy rõ mỗi tấm lòng và biết hết mọi ý tưởng (1Sử ký 28:9).

Tôi ngờ rằng bạn có thể hiểu được mọi điều bạn suy nghĩ. Chắc chắn là tôi không hiểu được tất cả những suy nghĩ của mình. Và đôi khi bạn sẽ có một cảm xúc khiến bạn tự hỏi rằng, “Điều đó đến từ đâu?” Nhưng vì Chúa đã cho bạn có được những cảm xúc nên Ngài luôn hiểu được.

Lý do duy nhất khiến bạn có cảm xúc là vì bạn được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa - và Chúa là một Đức Chúa Trời đầy cảm xúc. Kinh Thánh nói rằng Chúa buồn và giận, thậm chí Ngài còn cười. Giống như mọi món quà từ Chúa, cảm xúc chỉ phù hợp khi được sử dụng đúng chỗ, không gây tổn thương cho người khác.

Chúa thích lắng nghe tiếng bạn. Kinh Thánh chép rằng “Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi . . . Ngài lắng nghe tôi mỗi khi tôi kêu cầu Ngài” (Thi Thiên 116:1-2).

Chúa là Đức Chúa Trời lắng nghe. Bạn có thể quá bận rộn không có thời gian trò chuyện với Chúa, nhưng Ngài không bao giờ quá bận mà không trò chuyện cùng bạn. Và Ngài không chú ý cách ngắn hạn; Ngài sẽ không nói rằng, “Con đang nói gì vậy? Con có thể lập lại được không?" Chúa luôn quan tâm, chú ý.

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn phiền não và cùng đường, hãy thành thật cầu nguyện và “Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu . . . hãy trút đổ lòng ra đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa” (Ca thương 2:19).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Dù Đức Chúa Trời mong muốn bạn “trút hết gánh nặng cho Ngài”, nhưng điều gì có thể vẫn khiến bạn không hoàn toàn thành thật với Ngài?

2.    Bạn sẽ nói gì với Chúa ngay bây giờ nếu bạn thành thật về điều mình đang cảm thấy?

3.    Dựa trên Thi Thiên 55:17 — “Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết và Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi” — khi nào là thời điểm thích hợp để kêu cầu Chúa?

 


GOD HEARS PRAYERS THAT COME FROM YOUR HEART

BY RICK WARREN —

“Unload all your burden onto him, since he is concerned about you.” 1 Peter 5:7 (NJB)

If you have ever prayed, “God, help me. I’m overwhelmed and discouraged. I don’t know if I can keep going,” you were being honest with God—and it’s the kind of prayer God wants to hear from you.

Do you feel under attack? Tell God. Do you feel like you have no energy? Tell God. Do you feel rejected or lonely? Tell God. You have permission to dump everything you’re feeling right now onto the Lord because the Bible says: “Unload all your burden on to him, since he is concerned about you” (1 Peter 5:7 NJB).

But sometimes being honest with God can be intimidating. You might even pretend he doesn’t already know everything about your life. That’s why it’s important to remember three facts about God when you pray.

God knows every emotion you feel. The Bible says, “The LORD gave each of us a mind, and nothing we can do can be hidden from him” (Psalm 33:15 CEV).

When you tell God how you feel, he will never say, “That’s a surprise to me.” Why? Because he created your mind and everything else. You can speak freely to him. Nothing you say will ever catch him off guard.

And when you do share your feelings with God, it’s for your benefit, not his. God knows that when you “unload all your burdens on him,” it relieves a lot of unconscious tension and internal conflict in your life.

God understands your feelings better than you do. The Bible says, “The LORD knows what is in everyone’s mind. He understands everything you think” (1 Chronicles 28:9 NCV).

I doubt you understand everything you think. I certainly don’t understand everything I think. And sometimes you’ll have an emotion that makes you wonder, “Where did that come from?” But because God gave you your emotions, he always understands them.

The only reason you have emotions is because you’re made in God’s image—and God is an emotional God. The Bible says God gets sad and angry, and he even laughs. Like every gift from God, emotions are appropriate when used in their right place, not to hurt others.

God loves to listen to you. The Bible says, “I love the LORD, because he hears me . . . He listens to me every time I call to him” (Psalm 116:1-2 GNT).

God is a listening God. You may get too busy for a conversation with him, but he is never too busy for a conversation with you. And he doesn’t have a short attention span; he won’t say, “What were you talking about? Can you say that again?” God is always attentive.

So whenever you’re distressed and at the end of your rope, pray honestly and “cry out in the night . . . pour out your heart like water in the presence of the Lord” (Lamentations 2:19 NIV).

Talk It Over

  • Even though God desires that you “unload all your burdens on him,” what might still be keeping you from being fully honest with him?
  • What would you say to God right now if you were being honest about how you feel?
  • According to Psalm 55:17—“Morning, noon, and night my complaints and groans go up to him, and he will hear my voice” (GNT)—when is it an appropriate time to cry out to God?