“Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:29-30

Bạn có cảm thấy mình đang bị quá sức chịu đựng không? Có thể bạn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ quá mức. Chúng ta hay làm điều đó mà đôi khi không nhận biết được. Ngay cả khi không cố làm, chúng ta vẫn hành động trong tiềm thức như thể tất cả mọi thứ đều lệ thuộc nơi mình. Chúng ta phải làm cho mọi thứ vững vàng. Chúng ta phải làm cho mọi việc trở thành hiện thực.

Nhu cầu kiểm soát mọi việc của bạn càng lớn thì cuộc sống của bạn càng bị quá sức, căng thẳng và trống rỗng. Bạn phải học cách từ bỏ việc kiểm soát!

Khi bạn đến với Chúa Jêsus vì bạn đang bị cạn kiệt, đây là bước vâng phục tiếp theo: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”  (Ma-thi-ơ 11:29-30).

Khi bạn chán ngán đến tận cùng thì đây là lúc phải từ bỏ quyền kiểm soát.

Cái ách không phải là phần giữa của quả trứng (tức là lòng đỏ) mà là khung gỗ bạn đặt lên hai con vật để chúng có thể cùng kéo các thiết bị nông nghiệp. Khi bạn cảm thấy mình đang mang một gánh nặng thì việc gánh lấy ách của Chúa Jêsus nghe có vẻ càng nặng nề hơn. Tại sao bạn lại muốn mang một cái ách khác và tiếp tục kéo?

Mục đích của cái ách là để làm cho nhẹ đi chứ không phải cho nặng nề hơn. Cùng gánh ách có nghĩa là cùng chia sẻ gánh nặng bạn đang gánh. Khi hai con vật cùng nhau làm việc, gánh nặng sẽ nhẹ đi chứ không nặng thêm lên.

Khi không cùng mang ách với Chúa, bạn có thể dễ dàng đi với tốc độ quá nhanh và rơi xuống hố. Nhưng nếu bạn cùng mang ách với Chúa, thì Ngài không bao giờ để bạn đi quá nhanh, và Ngài sẽ không để bạn rơi xuống hố.

Cái ách làm cho gánh nặng nhẹ đi và giúp bạn tránh được khó khăn. Ga-la-ti 5:25 nói rằng: “Vì chúng ta sống bởi Thánh Linh, nên hãy bước đi theo Thánh Linh.”

Bạn bước theo Thánh Linh Đức Chúa Trời bằng cách cùng mang ách với Chúa Jêsus — đồng công cùng Ngài và để Ngài dẫn dắt. Chúa Jêsus không bao giờ vội vã, và bạn cũng vậy khi gắn vào với Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa không cất đi tất cả các gánh nặng mỗi khi bạn đến với Ngài và xin Ngài giúp đỡ?

2.    Bạn muốn có một nhịp độ như thế nào trong đời sống mình? Nhịp độ nào sẽ đem lại sức khỏe và sự yên nghỉ?

3.    Hãy xem lại Ma-thi-ơ 11:29-30. Chúa Jêsus muốn bạn làm gì sau khi mang lấy ách của Chúa? Làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó?

 


JESUS WANTS TO SHARE YOUR LOAD

BY RICK WARREN — 

“Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”  Matthew 11:29-30 (NIV)

Are you feeling overloaded? You may be trying to control things too much. We do it all the time, sometimes without realizing it. Even when we don’t try to, we act subconsciously as if it all depends on us. We have to hold everything together. We have to make it all happen.

The greater your need to control things, the more overloaded, stressed, and empty you’re going to be in life. You have to learn to give up control!

When you come to Jesus because you’re running on empty, this is the next step of obedience: “Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light” (Matthew 11:29-30 NIV).

When you get fed up, it’s time to give up control.

A yoke is not the middle of an egg (that’s a yolk) but the wooden frame that you put over two animals so they can pull a piece of farm equipment together. When you already feel like you’re carrying a heavy load, taking on Jesus’ yoke may sound like more of a burden. Why would you want to take on a different yoke and keep pulling?

The purpose of a yoke is to lighten the load, not to make a heavier load. Sharing a yoke means sharing the load you’re carrying. When two animals team up together, it makes the load lighter, not heavier.

When you’re not yoked to Jesus, you can easily move at a pace that’s too fast and go off in a ditch. But if you’re yoked to him, then there’s no way he’s going to let you outpace yourself, and he’s not going to let you go off in a ditch.

A yoke makes the load lighter, and it keeps you from getting in trouble. Galatians 5:25 says, “Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit” (NIV).

You keep in step with God’s Spirit by being yoked to Jesus—partnering with him and letting him set the pace. Jesus was never in a hurry, and you won’t be either when you’re connected to him.

Talk It Over

  • Why do you think God doesn’t just take your burden away completely every time you come to him and ask for help?
  • What kind of pace do you want to have in your life? What kind of pace would bring health and rest?
  • Look again at Matthew 11:29-30. What does Jesus want you to do after you take on his yoke? How can you do that?