0662“Ngài đã lãnh hết hình phạt tội lỗi loài người trên chính thân Ngài; Ngài hy sinh tính mạng để chuộc tội cho chúng ta và cho cả nhân loại” (IGiăng 2:2 KTHĐ).

Tội lỗi của bạn có thể xem dường như là sự tận thế, nhưng nó không chấm dứt giấc mơ của Chúa dành cho bạn. Tại sao vậy?

Vì Chúa Jêsus đã đền trả cho tất cả tội lỗi của bạn. Chúng đã được trả hết ngay cả trước khi bạn biết rằng Chúa có một giấc mơ cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh nói như thế này về Chúa Jêsus, “Ngài đã lãnh hết hình phạt tội lỗi loài người trên chính thân Ngài; Ngài hy sinh tính mạng để chuộc tội cho chúng ta và cho cả nhân loại” (IGiăng 2:2 KTHĐ).

Khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, Ngài đã trả hết tất cả tội lỗi của bạn — những tội lỗi trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Nếu bạn không tin rằng khi Chúa Jêsus đã chết trên thập tự, Ngài đã trả hết cho tất cả tội lỗi của bạn, thì bạn đang nói rằng sự hy sinh của Chúa Jêsus là chưa đủ. Qua thập tự giá, mọi điều sai trái bạn đã từng làm đã được bôi xóa sạch, được tha thứ, được rửa sạch, được thanh tẩy, được loại bỏ, và được quên hết tất cả. Hiểu được điều đó sẽ cho bạn được sống trong sự tự do để theo đuổi giấc mơ Chúa dành cho đời sống bạn.

Vì sự tốt lành của Chúa không dựa trên thành tích của bạn. Sự tốt lành của Chúa đối với bạn không dựa trên việc bạn có xứng đáng hay không mà dựa trên việc Chúa là một Đức Chúa Trời nhân lành.

“Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta; nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta” (Tít 3:5 KTHĐ). Điều đó được gọi là ân điển! Và đó là tất cả những gì bạn cần đến để nhận lấy những điều tốt đẹp Chúa muốn làm trong đời sống bạn.

Vì sự kêu gọi và ân tứ của Chúa được ban cho một cách vô điều kiện. Chúa có một sự kêu gọi cho đời sống mỗi người. Ngài đã gọi bạn đến một giấc mơ và mục đích nào đó. Chúa đã cho bạn những ân tứ để thực hiện sự kêu gọi đó — và những ân tứ này được ban cho một cách vô điều kiện. Nếu bạn phải tạo công đức để có được những ân tứ đó, thì chúng sẽ không được gọi là ân tứ.

Giấc mơ của Chúa cho cuộc đời bạn vẫn còn đó. Việc bạn đang đeo đuổi nó trong nhiều năm, hay bạn mới bắt đầu thực hiện điều đó hơi muộn màng trong cuộc sống không phải là điều đáng kể. Không bao giờ quá muộn để nhận lấy giấc mơ của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ân điển của Chúa không dựa trên sự tốt lành của bạn mà dựa trên sự nhân lành của Ngài. Điều đó nói lên điều gì về tính cách của Đức Chúa Trời?

2.    Dựa vào những cách nào bạn có thể nói được rằng một người đang sống trong ân điển của Chúa?

3.    Làm thế nào bạn có thể tỏ ra với Chúa rằng bạn đã sẵn sàng để nhận lãnh giấc mơ của Chúa cho đời sống mình?

Bạn có muốn tiếp nhận sự tha thứ của Chúa và bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Jêsus không?

Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ không có sự đoán phạt cho những ai tin nơi Chúa Jêsus. Ngài đã sai Chúa Jêsus đến để cứu bạn khỏi tội lỗi của mình. Cái chết của Chúa trên thập tự giá đã trả giá cho tất cả những điều sai trái bạn đã từng phạm hoặc sẽ phạm. Qua việc hy sinh chính mình cho tội lỗi của bạn và cho bạn có được sự công chính của Ngài, Chúa Jêsus đã cho bạn có thể có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Và tin tức tốt lành không dừng lại ở đó. Đức Chúa Trời cũng đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, chứng minh quyền năng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Và điều đó khiến bạn có thể sống vĩnh viễn với Chúa trên thiên đàng.

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn giản như sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, và con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


GOD STILL HAS A DREAM FOR YOU

By Rick Warren —

“When he served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good—not only ours, but the whole world’s” 1 John 2:2 (The Message).

Your sin may seem like the end of the world, but it does not end God’s dream for you. Why?

Because Jesus already paid for all your sins.

They were paid for before you even knew God had a dream for your life. The Bible says about Jesus, “When he served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good—not only ours, but the whole world’s” (1 John 2:2 The Message).

When Jesus died on the cross, he paid for all your sins—the ones in your past, present, and future. If you don’t believe that when Jesus died on the cross, he paid for all your sins, then you’re saying that Jesus’ sacrifice wasn’t enough. Through the cross, everything you’ve ever done wrong was wiped out, forgiven, cleansed, purified, eliminated, and forgotten. Understanding that lets you live in the freedom to pursue God’s dream for your life.

Because God’s goodness isn’t based on your performance.

God’s goodness to you is based not on whether you deserve it but on the fact that he is a good God.

“He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy” (Titus 3:5 NIV). That’s called grace! And it’s all you need to accept the good things God wants to do in your life.

Because God’s calling and gifts are given unconditionally.

God has a call for each person’s life. He has called you to a certain dream and purpose. He has given you gifts to fulfill that calling—and they are given unconditionally. If you had to work for them, they wouldn’t be called gifts.

God’s dream for your life is still in full force. It doesn’t matter if you’ve been working on it for years, or you’re getting started on it a little later in life.

It’s never too late to get God’s dream.

Talk It Over

  • God’s grace is based not on your goodness but on his goodness. What does that say about God’s character?
  • What are some of the ways you can tell that a person is living in God’s grace?
  • How can you show God that you are ready to get his dream for your life?

Would you like to receive God’s forgiveness and start a new life with Christ?

God promised that for those who believe in Jesus, there is no condemnation. He sent Jesus to save you from your sin. His death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. And by sacrificing himself for your sins and giving you his righteousness, Jesus made it possible for you to have a relationship with God, the Father.

And the good news doesn’t stop there. God also raised Jesus from the dead, proving his power over sin and death. And that makes it possible for you to spend eternity with him in heaven.

If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sins and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”