0589“Toàn thể hội chúng này sẽ biết rằng CHÚA giải cứu dân Ngài, mà không cần gươm hoặc giáo, vì CHÚA có toàn quyền trên chiến trận, và Ngài sẽ nộp các ngươi vào tay chúng ta. (ISa 17:47 BDM).

Trước khi vua Đa-vít đối đầu với Gô-li-át trong ISa-mu-ên, ông đã phải chiến đấu với bốn người khổng lồ khác. Chúng không phải là những người khổng lồ về mặt thể chất, nhưng chúng là những gã khổng lồ trong đầu óc của ông.

Rất có nhiều khả năng bạn phải đối diện với những người khổng lồ về mặt tinh thần hơn là một Gô-li-át về thân thể. Nhưng những người khổng lồ tinh thần đó cũng có thể to lớn và đáng sợ như vậy. Và chúng có thể ngăn cản bạn trở thành người như Chúa muốn và làm thành giấc mơ mà Chúa đã đặt trong lòng bạn.

Người khổng lồ đầu tiên trong việc đối diện với giấc mơ của bạn là sự trì hoãn. Không có giấc mơ nào có thể đạt được ngay lập tức. Chúa ban cho bạn một giấc mơ vào một ngày nào đó, nhưng Ngài không cho giấc mơ đó được thành ngay ngày hôm sau. Có thể sẽ phải mất nhiều năm trước khi bạn thấy ước mơ của cuộc đời mình được thành tựu. Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi.

Sau khi tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua, Gie-sê, cha của Đa-vít, sai Đa-vít quay lại chăm sóc bầy chiên. Nói đến một giấc mơ bị trì hoãn! Phải mất 15 năm trước khi Đa-vít có thể thật sự trở thành vua.

Nhưng Chúa đã dùng khoảng thời gian đó để xây dựng tính cách của Đa-vít, dạy ông biết vâng lời ngay cả khi điều đó dường như không thể hiểu được. Khi Đa-vít chờ đợi Chúa thực hiện lời hứa của Ngài, ông đã học để tin cậy vào quyền tể trị của Chúa. Bài học là Đức Chúa Trời thành tín, và Chúa sẽ hoàn thành công việc Ngài trong bạn vào thời điểm của Ngài.

Người khổng lồ thứ hai mà có thể bạn phải đối diện là sự ngã lòng. Gô-li-át đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi trong Y-sơ-ra-ên. Mọi người đều tin rằng họ sẽ thua trong trận chiến đánh lại Gô-li-át.

Bạn đang nghe theo những người nào nói rằng việc đó không thể thực hiện được? Ai đang bác bỏ, coi thường ước mơ của bạn mà nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được?

Đôi khi bạn chỉ cần một tiếng nói mới mẻ, giống như một cậu bé chăn cừu với đôi mắt khách quan nói rằng, “Người này không đáng chi cả. Chúng ta có thể đánh hạ hắn.”

Người khổng lồ thứ ba đứng cản đường bạn là sự không tán thành. Trong trường hợp của Đa-vít, chính anh trai của Đa-vít nghi ngờ đặt câu hỏi về động cơ và phản đối việc Đa-vít đánh lại Gô-li-át.

Khi Chúa ban cho bạn một giấc mơ mà những người khác đang sợ hãi và bạn cứ tiếp tục theo đuổi bạn sẽ bị đánh giá sai, nói xấu và hiểu lầm. Bạn phải quyết định xem đối với mình điều gì là quan trọng hơn: sự chấp thuận của người khác hay sự ưng thuận của Chúa.

Người khổng lồ thứ tư mà bạn có thể phải đối diện là sự nghi ngờ. Không có một chuyên gia nào về chiến tranh tài giỏi hơn vua Sau-lơ cả. Ông bảo với Đa-vít rằng Đa-vít đã điên rồi khi nghĩ rằng một cậu bé có thể đánh với một chiến sĩ như Gô-li-át.

Có thể một chuyên gia đang nói rằng bạn cũng không thể thực hiện được. Và điều đó đủ để khiến bạn nghi ngờ bản thân mình.

Hãy nhớ rằng, các nhà chuyên gia thường hay sai lầm! Bạn sẽ không bị thối chí bởi những người phản đối khi bạn tập trung vào những lời hứa của Chúa và tin cậy rằng Chúa là Đấng thành tín sẽ hoàn thành giấc mơ của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn có một giấc mơ bị trì hoãn, bạn đã học được điều gì về Chúa và về bản thân mình?

2.    Những tiếng nói làm nản lòng của ai đang ngăn giữ bạn? Thay vào đó, bạn cần nghe tiếng ai?

3.    Bạn có thể dùng lời hứa nào trong Lời Chúa để khích lệ mình khi bạn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình hay nghi ngờ giấc mơ của bạn?

 

 

 


CONQUERING GIANTS TO FULFILL YOUR DREAM

By Rick Warren —

“Everyone assembled here will know that the LORD rescues his people, but not with sword and spear. This is the LORD’s battle, and he will give you to us!" (1 Samuel 17:47 NLT).

Before King David faced Goliath in 1 Samuel, he had to fight four other giants. They weren’t physical giants, but they were giants in his mind.

You are far more likely to face mental giants than a physical Goliath. But mental giants can be just as big and intimidating. And they can keep you from becoming who God wants you to be and fulfilling the dream that God has put in your heart.

The first giant in facing your dream is delay. No dream is fulfilled instantly. God gives you the dream one day, but he doesn’t fulfill it the next day. It may be years before you see the fulfillment of your life dream. There is always a waiting period.

After the prophet Samuel anointed David as king, David’s father, Jesse, told David to get back to tending the sheep. Talk about a delayed dream! It was about 15 years before David actually became king.

But God used that time to build David’s character, teaching him to be obedient even when things didn’t seem to make sense. As David waited for God to fulfill his promise, he learned to trust in God’s sovereignty. The lesson is that God is faithful, and he will complete his work in you in his time.

The second giant you may face is discouragement. Goliath created a climate of fear in Israel. Everyone was convinced they were going to lose the battle against him.

What people are you listening to that say it can’t be done? Who is putting down your dream, saying it won’t ever happen?

Sometimes you just need a fresh voice, like a shepherd boy with fresh eyes who says, “This guy’s nothing. We can take him down.”

The third giant standing in your way is disapproval. In David’s case, his own brother questioned his motives and disapproved of him going after Goliath.

When God gives you a dream that other people are afraid of and you go for it anyway, you will be misjudged, maligned, and misunderstood. You have to decide what matters more to you: the approval of other people or the approval of God.

The fourth giant you may have to face is doubt.

Nobody was a greater expert on war than King Saul. He told David he was crazy for thinking a boy could fight a warrior like Goliath.

Maybe an expert is saying you can’t do it either. And that’s enough to make you start doubting yourself.

Remember, experts are often wrong! You won’t be deterred by the naysayers when you focus on God’s promises and trust the Lord is faithful to fulfill your dream.

Talk It Over

  • When you’ve had a dream delayed, what have you learned about yourself and God?
  • Whose discouraging voices have kept you down? Whose voices do you need to listen to instead?
  • Which of God’s promises from his Word can you use for encouragement when you start to doubt yourself or your dream?