“Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai ta.” Giăng 5:30

Điều gì thúc đẩy bạn thức dậy vào mỗi sáng? Để đi làm? Để học hành chăm chỉ? Để phục vụ, cho đi và yêu thương người khác? Để có thể tiếp tục khi đời sống trở nên căng thẳng?

Nếu không muốn lúc nào cũng phải chiến đấu với sự căng thẳng, bạn cần phải biết động lực sâu xa nhất của mình.

Tại sao vậy? Vì những động lực lẫn lộn sẽ khiến bạn có cảm giác như mình bị kéo theo nhiều hướng khác nhau. Chúa Jêsus nói rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Lu-ca 16:13).

Ngay cả đến Chúa cũng không cách nào làm hài lòng tất cả mọi người. Khi người này xin cho mưa thì người khác lại cầu được nắng. Là mục sư trong 42 năm, tôi biết rằng lúc nào tôi cũng sẽ làm cho một người nào đó thất vọng vì mọi người thường có những kỳ vọng khác nhau. Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người và bạn cũng vậy.

Kinh Thánh dạy rằng sự sợ hãi loài người là một cái bẫy. Nó sẽ chiếm hữu lòng và đầu óc bạn và khiến bạn vấp ngã. Vì thế Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 5:30 rằng: “Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai ta”. Chúa Jêsus biết Ngài đang cố làm đẹp lòng ai.

Nếu bạn không cố làm đẹp lòng Chúa thì rất có thể bạn đang cố làm vừa lòng rất nhiều người. Sẽ dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn để quyết định rằng bạn sẽ làm đẹp lòng Chúa - bởi vì bất cứ điều nào làm hài lòng Chúa sẽ luôn là điều đúng. Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus dễ chống lại được sự căng thẳng. Ngài chỉ cố làm đẹp lòng chỉ một người.

Bạn đang phụ thuộc vào sự ưng thuận của ai để được hạnh phúc? Bạn vẫn đang cố gắng làm đẹp lòng ai? Đối với một số người, đó chính là cha mẹ, người chưa bao giờ bày tỏ sự tán thành hay khích lệ họ. Đối với những người khác, đó có thể là một người sếp không cách nào để làm cho vừa ý cho dù bạn có cố gắng đến mức nào chăng nữa.

Nhưng bạn không phải là nạn nhân. Bạn được tự do lựa chọn. Không ai có thể ép buộc bạn đáp ứng lại mong đợi của họ nếu không được bạn cho phép.

Khi bạn sống cho một khán giả duy nhất, bạn sẽ không bị điều khiển bởi nỗi lo sợ bị từ bỏ. Thay vào đó, bạn sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu và được tự do trở thành người mà Chúa đã dựng nên.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn cố làm đẹp lòng Chúa — và không một ai khác — bạn kinh nghiệm thấy mình được tự do hơn về mặt cảm xúc và tinh thần như thế nào?

2.    Khi cố làm vừa lòng mọi người, bạn đã phải chịu căng thẳng trong những cách cụ thể nào? Nếu bạn nghĩ rằng mình không bị căng thẳng, hãy xem kỹ lại!

3.    Làm thế nào để bạn biết được điều gì đang làm đẹp lòng Chúa?

 

 


NO MORE MIXED MOTIVES

BY RICK WARREN —

“I am not trying to do what I want, but only what he who sent me wants.” John 5:30 (GNT)

What motivates you to get up in the morning? To go to work? To study hard? To serve and give and love others? To keep going when life gets stressful?

If you don’t want to be fighting stress all the time, you need to know your deepest motivation.

Why is that? Because mixed motivations will leave you feeling like you’re being pulled in different directions. Jesus said, “No one can serve two masters” (Luke 16:13 NLT).

Even God can’t please everybody. When somebody’s praying for it to rain, someone else is praying for it to be sunny. As a pastor for 42 years, I knew that I was always disappointing somebody, because people often have different expectations. I can’t please everyone, and neither can you.

The Bible says the fear of man is a trap. It will capture your heart and mind and cause you to stumble. That’s why Jesus said in John 5:30, “I am not trying to do what I want, but only what he who sent me wants” (GNT). Jesus knew who he was trying to please.

If you’re not trying to please God, then in all likelihood, you’re trying to please a bunch of people. It’s a lot easier and less stressful to decide you’re going to please God—because whatever you do that pleases God will always be the right thing. This is why Jesus was so stress resistant. He was only trying to please one person.

Whose approval are you depending on for your happiness? Who are you still trying to please? For some, it’s a parent who never showed approval or encouragement. For others, it may be a boss who’s impossible to please, no matter how hard you try.

But you are not a victim. You are as free as you choose to be. Nobody can pressure you into meeting their expectations without your permission.

When you live for an audience of one, you won’t be controlled by the fear of rejection. Instead, you’ll be motivated by love and free to be the person God made you to be.

 

Talk It Over

  • When you try to please God—and no one else—how do you experience more emotional and mental freedom?
  • In what specific ways has your stress been caused by trying to be a people pleaser? If you think it hasn’t, look deeper!
  • How can you know what is pleasing to God?