“Hãy tôn trọng mọi người.” 1Phi-e-rơ 2:17

Yêu như Chúa Jêsus yêu có nghĩa là bạn phải coi trọng người khác như Chúa Jêsus đã coi trọng bạn.

Bạn là con Vua. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn và Đấng Christ đã phó sự sống Ngài cho bạn. Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 1:18-19, “Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi cuộc sống vô nghĩa từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ.”

Bạn đáng giá đến mức nào? Hãy nhìn vào cây thập tự. Chúa Jêsus sẵn lòng chịu chết vì bạn. Đức Chúa Trời sẵn lòng ban Con Ngài cho bạn. Bạn có giá trị cao đến thế!

Chúa Jêsus muốn bạn trao giá trị đó lại cho người khác - ngay cả những người mà bạn không thể chịu đựng được họ. Khi Chúa Jêsus dang rộng đôi tay Ngài trên thập tự, điều này như Chúa đang nói rằng, “Ta yêu họ nhiều như vậy, vì thế nên ta muốn con, con cái của ta, hãy yêu những người này như ta yêu họ – vì ta đã chết vì họ, không chỉ cho riêng con.”  Hãy đối với họ như cách ta đối cùng họ. Hãy trân trọng họ như cách ta trân trọng họ.”

Kinh Thánh nói đến điều này cách rất đơn giản trong 1Phi-e-rơ 2:17, “Hãy tôn trọng mọi người.”

Làm thế nào để bạn làm điều đó? Một cách để bạn đối xử với người khác một cách tôn trọng là nhìn vào họ, dành cho họ sự chú ý và lắng nghe họ.

Một trong những câu Kinh Thánh tôi yêu thích là Mác 10:21. Chúa Jêsus đang đi trên đường thì có một người trai trẻ đến cùng Ngài và hỏi Ngài. Câu trả lời của Chúa Jêsus là Chúa “nhìn người mà yêu.” Chúa Jêsus nhìn và Ngài yêu. Bạn không thể nào yêu mà không nhìn!

Hãy nghĩ đến những người mà bạn gặp hàng ngày—chẳng hạn như người phục vụ trong nhà hàng, nhân viên thu ngân của tiệm tạp hóa hoặc những đồng nghiệp đi ngang qua bạn trên hành lang. Khi những người đó muốn nói chuyện với bạn và bạn không dành cho họ sự chú ý, bạn không hề yêu thương họ chút nào cả. Tình yêu nhìn và tình yêu lắng nghe.

Khi bạn nhìn và lắng nghe trong tình yêu, bạn nhắc nhở người khác về giá trị của họ đối với bạn - và trên hết là giá trị của họ đối với Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đánh giá bản thân như thế nào trong việc dành sự quan tâm cách hoàn toàn cho người khác? Bạn sẽ làm gì để cải thiện trong lãnh vực này?

2.    Ai trong cuộc sống của bạn cần biết được rằng họ là quan trọng với Chúa và với bạn? Bạn có thể làm gì trong tuần này để cho thấy rằng bạn tiếp nhận người đó và khẳng định giá trị của họ đối với bạn và với Chúa?

3.    Hãy nghĩ đến một thời điểm mà bạn dành sự quan tâm yêu thương một cách hoàn toàn cho một người nào đó. Phản ứng của người đó là gì?

 

 


LOVE LOOKS AND LISTENS

BY RICK WARREN —

“Treat everyone you meet with dignity.”  1 Peter 2:17 (MSG)

Loving like Jesus means you must value others the way Jesus values you.

You are a child of the king. God created you, and Christ gave his life for you. The Bible says in 1 Peter 1:18-19, “God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ” (NLT).

Hw much are you worth? Look at the cross. Jesus was willing to die for you. God was willing to give his Son for you. That’s how valuable you are!

Jesus wants you to give that kind of value to everybody else—even the people you can’t stand. When Jesus spread his arms wide on the cross, it’s like he said, “I love them this much, so I expect you, my child, to love these people the same way I love them—because I died for them, not just you. Treat them the same way I treat them. Value them the way I value them.”

The Bible says it very simply in 1 Peter 2:17: “Treat everyone you meet with dignity” (MSG).

How do you do that? One way you treat others with dignity is by looking at them, giving them your attention, and listening to them.

One of my favorite verses in the Bible is Mark 10:21. Jesus was walking down the street, and a young entrepreneur came up to him and asked him a question. Jesus’ response was that he “looked at him and loved him” (NIV). Jesus looked, and he loved. You can’t love without looking!

Think about the people you come across every day—like the restaurant server, grocery store cashier, or coworker you pass in the hallway. When those people try to speak with you and you don’t give them your attention, you’re not being very loving. Love looks, and love listens.

When you look and listen in love, you remind people of their value to you—and, ultimately, of their value to God.

Talk It Over

  • How would you rate yourself at giving others your undivided attention? What will you do to improve in this area?
  • Who in your life needs to know that they matter to God and to you? What can you do this week to show acceptance to that person and affirm their value to you and to God?
  • Think of a time you gave your undivided, loving attention to someone. What was that person’s response?