0094“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” Lu-ca 21:33 (BHĐ)

Nhiều lần chúng ta tự hỏi không biết một ý tưởng đến với chúng ta là sự chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời, hoặc là sự lừa dối của Sa-tan hay chỉ là một điều gì đó chúng ta muốn làm.  Điều cực kỳ quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt và biết cách phân biệt tiếng của Chúa, bởi vì điều đó có thể để lại những hậu quả đời đời.

Thật vậy, đôi khi người ta đổ trách nhiệm về điều ác cho Chúa khi nói rằng: "Chúa phán bảo tôi làm điều đó!"  Kinh Thánh chép trong IGiăng 4:1: “Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian.” (BHĐ).

Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời Ngài.  Chúa không bao giờ nói hai lời.  Nếu Ngài đã phán một điều gì đó thì điều đó chắc chắn là đúng và luôn luôn đúng. Đức Chúa Trời luôn nhất quán.  Ngài không thất thường.  Ngài sẽ không bao giờ phán dặn bạn vi phạm một nguyên tắc chính Ngài đã ban trong Lời của Ngài, tức là Kinh Thánh.

Vậy thì, câu hỏi đầu tiên bạn cần đặt ra là, "Ý tưởng này có phù hợp với những gì Chúa đã phán dạy không?"  Nếu ý tưởng trong tâm trí bạn mâu thuẫn với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì bạn biết ý tưởng đó là sai trái. Chúa Giê-xu đã phán trong Lu-ca 21:33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” (BHĐ).

Lời Chúa muôn đời y nguyên, bởi vì chân lý không bao giờ thay đổi.  Nếu một điều gì đó đã đúng cách đây 5.000 năm thì cũng đúng cách đây 1.000 năm, điều đó vẫn đúng ngày hôm nay và sẽ đúng vào 5000 năm sau.

Người ta có thể nói rằng, "Chúa phán như vậy, tôi tin điều đó, vậy là đủ."  Thưa không! Mà phải là, “Chúa phán điều đó, vậy là đủ!” Hãy luôn tự hỏi: "Ý tưởng này có hòa hợp với Lời Chúa không?"

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đang suy nghĩ về những ý tưởng gì? Chúng phù hợp thế nào với Lời Chúa?

2.      Làm sao bạn có thể phát triển một bước đi sâu nhiệm hơn với Chúa để nhận biết và phân biệt được sự dẫn dắt của Ngài một cách dễ dàng hơn?

 


Your Idea in Harmony with God’s Word

BY RICK WARREN — 

“Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.” Luke 21:33 (NIV)

Many times we wonder if an idea that came to us is an instruction from God, a deception from Satan, or just something we want to do. It is extremely important to recognize the difference and know how to discern God’s voice, because it can have eternal consequences.

In fact, sometimes evil gets blamed on God when people say, “God told me to do it!” The Bible says in 1 John 4:1, “Don’t always believe every message you hear just because someone says it is a message from God; test it first to see if it really is” (TLB). God will never contradict his Word. God doesn’t say one thing and then change his mind and say another thing. If he said it, it’s true, and it will always be true. God is consistent. He isn’t moody. He will never tell you to violate a principle that he’s already given in his Word, the Bible.

So the first question you need to ask is, “Does this thought line up with what God has already said?” If what’s in your mind contradicts something that God has already said in the Bible, then you know it’s wrong. Jesus said in Luke 21:33, “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away” (NIV). God’s Word is eternal, because truth never changes. If something was true 5,000 years ago, it was true 1,000 years ago, it is true today, and it will be true 5,000 years from today.

People might say, “God said it, I believe it, that settles it.” No! God said it, and that settles it! Always ask yourself, “Is this idea in harmony with the Word of God?”

Talk It Over

1.       What are some ideas you are thinking through? How do they line up with God’s Word?

2.       How can you develop a deeper walk with God so that you more easily understand and discern his instructions?