Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này: Biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa tôi (Phi-líp 3:8 KTHĐ).

Mỗi ngày khi thức dậy, bạn cần phải nhắc nhở mình điều nào quan trọng và điều nào là không. Đừng để bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhặt, không đáng kể.

Tại sao việc nhắc nhở mình điều nào là đáng kể lại là việc quan trọng? Bởi vì rất dễ để mất đi niềm vui chỉ vì một điều nhỏ nhặt. Thực ra thông thường những bực bội nho nhỏ – chứ không phải là những vấn đề lớn lao – là nguyên nhân làm bạn mất đi hạnh phúc. Khi lái xe bạn đang muốn rẽ thì bị một người nào đó cắt ngay trước mặt xe bạn, thế là làm cho mất vui. Quần áo bạn mặc vào không còn vừa nữa, thế là bạn mất vui. Đó là những điều nhỏ nhặt mà đôi khi lại ảnh hưởng người ta nhiều nhất, nhưng chúng lại không thật sự quan trọng.

Phao-lô đã nói trong Phi-líp 3:7 rằng, “Tôi từng nghĩ những điều này là quý giá, nhưng bây giờ tôi coi chúng là không giá trị vì những điều Chúa Cứu Thế đã làm” (NLT).

Điều gì là quan trọng nhất trong đời sống bạn trước khi bạn gặp Chúa Jêsus? Có phải là nghề nghiệp của bạn? Là làm ra tiền? Hay có lẽ là tìm được một người bạn trai hay bạn gái hoặc là được mọi người ưa thích?

Phao-lô đã nói tất cả những điều đó là “trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này: Biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa tôi” (Phi-líp 3:8 KTHĐ).

Đây là một câu hỏi rất hay để hỏi khi bạn bị phân tâm bởi những thứ không giá trị: Điều này sẽ đáng giá như thế nào trong 100 năm nữa? Nhiều điều thậm chí sẽ không còn có giá trị nào ngay cả vào ngày mai chứ đừng nói chi đến đời đời. Tất cả những điều bạn từng quan tâm không thể nào so sánh được với niềm vui đến từ mối quan hệ với Chúa Jêsus.

Khi bạn trở thành một Cơ-đốc-nhân, Chúa Jêsus thay đổi những giá trị của bạn. Bạn không còn muốn làm những việc bạn đã từng làm nữa. Chúa thay đổi “những ước muốn” của bạn.

Khi Chúa đến trong đời sống của bạn, bạn học được niềm vui của việc biết đến Chúa Jêsus. Và đó là điều thật sự quan trọng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều nhỏ nhặt nào mà bạn đang lo lắng, đang cướp đi mất niềm vui?

2.    Một số cách cụ thể nào bạn có thể hướng sự tập trung của mình vào Chúa và giữ được một quan điểm đời đời?

3.    Điều gì quan trọng nhất đối với bạn trước khi tin Chúa? Bạn cảm thấy thế nào về điều đó bây giờ?

 

 

 


KNOW WHAT COUNTS—AND WHAT DOESN’T

By Rick Warren —

“Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord” (Philippians 3:8 NLT).

Every day when you wake up, you need to remind yourself of what counts and what doesn’t count. Don’t be distracted by things that are insignificant and petty.

Why is it important to remind yourself of what matters? It’s easy to lose your joy over some small thing. In fact, it’s usually the small irritations—not the big issues—that cause you to lose your happiness. Somebody cuts you off when you’re trying to make a turn, and you lose your happiness. The clothes you put on don’t fit anymore, and you lose your happiness. It’s the little things that sometimes affect people the most, and yet they don’t really matter.

Paul said in Philippians 3:7, “I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done” (NLT).

What was the most important thing in your life before you met Jesus Christ? Was it your career? Making money? Maybe it was getting a date or being popular.

Paul said all those things are “worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord” (Philippians 3:8 NLT).

Here’s a good question to ask when you’re distracted by worthless things: How much will this matter in 100 years? Many things won’t even matter tomorrow, much less for eternity. All the things you used to care about don’t even compare to the joy that comes from having a relationship with Jesus.

When you become a Christian, Jesus changes your values. You no longer want to do the things you used to do. He changes your “wants.”

When God comes into your life, you learn the joy of knowing Jesus. And that’s what really counts.

Talk It Over

- What small things have you been worrying about that are robbing you of your happiness?

- What are some practical ways you can turn your focus to God and keep an eternal perspective?

- What was the most important thing to you before you believed in Jesus Christ? How do you feel about it now?