0395“Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, Từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì” (Ê-sai 53:3 TTHĐ).

Nếu sáng nay bạn thức dậy và cảm thấy cô đơn, Chúa muốn nói điều này với bạn: “Ta hiểu rõ cảm giác của con lúc này như thể nào.” Chúa đang ở cùng bạn trong suốt cơn khó khăn này.

Nếu bạn nghĩ rằng Chúa Jêsus không hiểu gì về sự cô đơn thì bạn đã sai lầm.

Chúa Jêsus đã bị những người mà Ngài đã tạo dựng nên khinh bỉ và chối bỏ. Ngài đã trải qua sự cô đơn suốt cuộc đời mình.

Trong những giờ cuối cùng trên đất, Chúa đã đi đến Vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện. Đây là một thời gian đầy xúc cảm đối với Chúa. Chúa biết rằng ngay hôm sau Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và bị phân cách với Cha.

Vì Chúa Jêsus muốn có bạn đồng hành. Ngài đã đem ba người bạn thân nhất của mình — Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng — cùng vào trong vườn. Chúa nói với họ: “Linh hồn Ta buồn rầu tột độ! Các con ở đây thức canh với Ta!” (Ma-thi-ơ 26:38 KTHĐ).

Và họ đã làm gì? Họ đã ngủ gục! Chúa Jêsus trở lại và nói rằng: “Các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Ma-thi-ơ 26:40 BDM-2002).

Chắc hẳn Chúa Jêsus đã cảm thấy thật cô đơn trong giờ phút đó.

Ngày hôm sau, Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, nơi Ngài đã kêu lên rằng, “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” (Ma-thi-ơ 27:46 TTHĐ). Bởi vì Chúa Jêsus đang mang tất cả tội lỗi của thế gian, Đức Chúa Trời không thể nhìn vào tội lỗi — nhìn vào Chúa Jêsus. Ngài thật sự cô độc.

Chúa Jêsus biết cảm giác cô đơn là như thế nào. Chúa muốn làm vơi đi nỗi cô đơn của bạn. Chúa quan tâm đến bạn và Ngài muốn giúp đỡ bạn.

Có thể cô đơn không phải là một vấn đề đối với bạn ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn có thể rất ngạc nhiên khi thấy những người đang cô đơn ở xung quanh bạn là ai. Cô đơn sẽ xảy ra cho dù bạn có xinh đẹp, giàu có, thành công, hay nổi tiếng đến đâu chăng nữa. Ngay cả những người có gia đình cũng vẫn có thể cô đơn; có những cặp vợ chồng không hề có được sự thân mật, gần gũi và thông công thật sự với nhau. Cơn đại dịch đã cho thấy rõ rằng không một ai được miễn nhiễm với sự cô đơn cả. Sớm hay muộn, mỗi một người trong chúng ta đều sẽ phải trải qua điều đó.

Nếu hôm nay bạn đang cô đơn, Chúa Jêsus hiểu được và Ngài muốn giúp bạn vơi đi nỗi cô đơn đó. Cách chính yếu Chúa Jêsus dùng để giảm nỗi cô đơn của bạn là cho bạn thành một thành viên trong gia đình Chúa. Qua cái chết cô đơn của mình và qua sự Phục Sinh của Ngài, Chúa Jêsus đã giúp bạn có thể là một thành viên trong gia đình Chúa.

Khi là một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, bạn vẫn có lúc phải đối diện với những lúc cảm thấy cô đơn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thật sự đơn độc nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những lúc nào trong cuộc đời mà bạn bị cô đơn? Điều gì đã giúp vơi đi nỗi cô đơn của bạn?

2.    Biết được Chúa Jêsus đã từng trải qua sự cô đơn có ý nghĩa gì đối với bạn?

3.    Nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân, việc làm thành viên trong gia đình Chúa giúp bạn vơi đi sự cô đơn của mình như thế nào?

 

Bạn có sẵn sàng gia nhập vào gia đình Chúa chưa?

Làm một Cơ-đốc-nhân không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị đơn độc lẻ loi. Bạn mãi mãi là một phần trong gia đình Đức Chúa Trời. Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, con tin Chúa đã tạo dựng nên con để sống đời đời với Ngài. Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con Ngài là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.”

“Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì bạn nhận được sự sống đời đời.  Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

 

WHAT DOES GOD SAY TO LONELY PEOPLE?

By Rick Warren — 

“He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem”  (Isaiah 53:3 NIV).

If you woke up feeling lonely this morning, God has something to say to you: “I understand exactly how you feel.” God is with you during this difficult season.

If you think Jesus doesn’t understand loneliness, you’re wrong.

Jesus was despised and rejected by the people he created. He experienced loneliness throughout his entire life.

During his final hours, Jesus went to the Garden of Gethsemane to pray. This was an emotional time for him. He knew the very next day he would be crucified on the cross, separated from his Father.

Since Jesus had a need for human companionship, he took his three best friends—Peter, James, and John—with him into the garden. He said to them, “I’m very sad . . . Stay here and keep alert with me” (Matthew 26:38 CEB).

What did they do? They fell asleep! Jesus came back and said, “Couldn’t you stay alert one hour with me?” (Matthew 26:40 CEB).

Jesus must have felt so lonely in that moment.

The next day, he was nailed to a cross, where he cried out, “My God, my God, why have you abandoned me?” (Matthew 27:46 GW). Since Jesus was carrying the sins of the world, the Father couldn’t look at sin—at him. He was truly alone.

Jesus knows what it’s like to feel lonely. And he wants to relieve your loneliness. He cares about you and wants to help you.

Maybe loneliness isn’t an issue for you today. However, you might be surprised by who the lonely people around you are. Loneliness doesn’t care whether you’re beautiful, wealthy, successful, or popular. Even married people can be lonely; some couples never share any true intimacy, closeness, and fellowship. The pandemic has made it clear that no one is immune to loneliness. Eventually, each one of us experiences it.

If you’re lonely today, Jesus understands and he wants to give you relief. The ultimate way that Jesus can relieve your loneliness is by making you part of his family. Through his own lonely death and then his Resurrection, Jesus made it possible for you to belong to God’s family.

When you’re part of God’s family, you still may face seasons when you feel lonely. But you will never truly be alone again.

Talk It Over

  • What seasons of your life have been lonely? What has helped to relieve your loneliness?
  • What does it mean to you to know that Jesus experienced loneliness?
  • If you’re a Christian, how does being part of God’s family help relieve your loneliness?

Are you ready to join God’s family?

Being a Christian doesn’t mean that you’ll never be lonely again. But it does mean that you’ll never really be alone. You’ll be part of God’s family forever. If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your family forever and into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”