Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm, lao khổ để kiếm sống; vì Chúa muốn cho người Ngài yêu được nghỉ ngơi đầy đủ.”  Thi 127:2

Khi chúng tôi bắt đầu thành lập Hội thánh Saddleback, tôi đã làm việc 18 tiếng một ngày. Chúng tôi tiếp đón mọi người tại nhà mình mỗi tuần hai lần. Vào Chủ nhật cuối cùng của năm đầu tiên, tôi đã lên đứng giảng — và ngất xỉu. Tôi đã mệt mỏi rã rời vì kiệt sức về thể chất, tinh thần và quan hệ.

Trong suốt năm tiếp theo, Chúa đã dạy tôi một số điều về sự cân bằng — điều mà tôi đã phải học đi học lại kể từ đó. Đây là những gì tôi học được: Chống cự lại việc nghỉ ngơi là sự thiếu trưởng thành.  Hãy nhớ rằng, Thành La Mã đã không được xây nên trong một ngày, và nhà thờ hay bất cứ thứ đáng giá nào khác cũng như vậy.

Kinh Thánh nói trong Thi 127:2 rằng: “Thật vô nghĩa cho người thức khuya dậy sớm, lao khổ để kiếm sống; vì Chúa muốn cho người Ngài yêu được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Chúa không muốn bạn hoàn thành tất cả mọi thứ ngay một lúc. Ngài muốn bạn học cách điều chỉnh nhịp độ của mình khi Ngài dùng các hoàn cảnh trong cuộc sống để giúp bạn trưởng thành từng chút một. Trong khi Đức Chúa Trời đang phát triển công việc kinh doanh của bạn, thì Ngài cũng đang giúp bạn lớn lên. Trong khi Chúa đang nuôi dưỡng con cái bạn, thì Ngài cũng đang nuôi dưỡng bạn. Trong khi Chúa đang phát triển sự nghiệp của bạn, thì Ngài cũng đang làm cho bạn tăng trưởng.  Để được lớn lên, bạn phải học cách an nghỉ trong sự nhân lành của Chúa.

Có một số người nghĩ rằng Chúa chỉ mỉm cười với họ khi họ đang làm việc, cầu nguyện hoặc làm những việc “tâm linh”. Nhưng Chúa cũng mỉm cười với bạn khi bạn đang nghỉ ngơi.

Nếu bạn đã từng là cha mẹ, và bạn đã từng vào phòng của con mình để xem chừng chúng vào ban đêm, bạn sẽ biết niềm vui mà mình có được khi chỉ nhìn thấy chúng đang ngủ. Cha trên trời của bạn thích nhìn bạn ngủ và nghỉ ngơi. Ngài đã tạo ra bạn để bạn cần phải được nghỉ ngơi. Ngay cả Chúa cũng nghỉ ngơi! Bạn có bận rộn hơn Chúa không?

Xuất 31:17 nói rằng, “Hãy chỉ làm việc trong sáu ngày, vì ngày thứ bảy là ngày đặc biệt để nhắc nhở các ngươi về giao ước ta, một nhắc nhở đời đời mỗi tuần về lời hứa của ta cho dân Y-sơ-ra-ên.  Vì Chúa dựng nên trời đất trong sáu ngày và qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi và tươi mới lại”.

Tại sao Chúa lại nghỉ ngơi thư thả vào ngày thứ bảy? Không phải vì Ngài mệt mỏi, vì Chúa không hề mệt mỏi. Ngài đang làm gương cho bạn: Hãy ngừng làm việc và nghỉ ngơi, giữ lấy ngày Sa-bát và nghỉ ngơi trong sự nhân lành của Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những lý do nào khiến bạn làm việc quá sức ở nhà, tại trường học hoặc tại nơi làm việc?

2.    Làm thế nào việc tạo ra giới hạn trong đời sống mình lại là một kỷ luật về mặt tinh thần?

3.    Lịch trình hàng ngày của bạn có phản ánh thứ tự ưu tiên để hoàn thành những việc cần làm trong danh sách hoặc để lớn lên về mặt thuộc linh không? Trong những cách như thế nào?

 

 

 


RESISTANCE TO REST IS IMMATURITY

BY RICK WARREN — 

“It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death; for God wants his loved ones to get their proper rest.” Psalm 127:2 (TLB)

When we started Saddleback Church, I was working 18 hours a day. We hosted people in our home twice a week, every week. On the last Sunday of the first year, I stood up to speak—and fainted. I was worn out from physical, spiritual, and relational exhaustion.

Over the next year, God taught me some things about balance—which I’ve had to learn over and over again since then. Here’s what I learned: Resistance to rest is immaturity. Remember, Rome wasn’t built in a day, and neither is the church nor anything else that is worthwhile.

The Bible says in Psalm 127:2: “It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death; for God wants his loved ones to get their proper rest” (TLB).

God doesn’t want you to accomplish everything all at once. He wants you to learn to pace yourself as he uses the circumstances of your life to help you mature little by little. While God is growing your business, he’s growing you. While God is growing your children, he’s growing you. While God is growing your career, he’s growing you. For you to grow, you have to learn to rest in God’s goodness.

Some people think God only smiles on them when they’re working, praying, or doing “spiritual” things. But God also smiles on you when you rest.

If you’re a parent, and you’ve ever gone in your kids’ room and checked on them at night, you know the joy it gives you just to watch them sleep. Your heavenly Father enjoys watching you sleep and rest. He created you to need rest. Even God rested! Are you busier than God?

Exodus 31:17 says, “Work six days only, for the seventh day is a special day to remind you of my covenant—a weekly reminder forever of my promises to the people of Israel. For in six days the Lord made heaven and earth, and rested on the seventh day, and was refreshed” (TLB).

Why did God rest and relax on the seventh day? It’s not because he was tired, because God doesn’t get tired. He was modeling what he wants you to do: Stop work and relax, keep a Sabbath, and rest in God’s goodness.

Talk It Over

  • What are your reasons for overworking at home, school, or work?
  • How is creating margin in your life a spiritual discipline?
  • Does your daily schedule reflect a priority to finish your to-do list or to grow spiritually? In what ways?