“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” Thi 23:2

Có phải lúc nào bạn cũng vội vã, hối hả không?  Có phải danh sách những việc cần làm của bạn dài đến một cách không thực tế không?  Đã từng có hơn một người nói với bạn rằng bạn cần phải chậm rãi lại chưa?  Bạn có thấy mặc cảm tội lỗi khi nghỉ ngơi thảnh thơi không?  Có phải chỉ khi nào đau ốm bạn mới ngưng làm việc không?

Tốc độ của xã hội hiện đại đang đẩy chúng ta tiếp tục đi tới không ngừng nghỉ.  Nhiều người làm việc ngay cả trong ngày nghỉ của mình.  Và những người đến dự lễ tại nhà thờ thường đi về nhà ngay sau đó chỉ là để lao đầu vào công việc (cho dù đó là việc nhà, bài tập ở trường hay công việc làm ăn), cố làm tất cả những việc họ đã không hoàn thành được trong giờ làm việc bình thường của mỗi tuần.

Vì thế không có gì lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta bị kiệt sức! Hầu hết chúng ta đều đã làm việc đến mức tối đa. Nhưng đó không phải là cách mà Người Chăn Nhân Lành muốn chúng ta làm.

Thi 23:2 nói rằng, “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.”

Đức Chúa Trời khiến bạn nằm xuống trên đồng cỏ xanh tươi - đó là sự an nghỉ. Và Ngài dẫn bạn đến mé nước bình tịnh - đó là việc làm cho bạn được tươi mới lại.

Đức Chúa Trời, trong sự nhân lành của Ngài, đã dựng nên sự nghỉ ngơi, và Ngài coi sự nghỉ ngơi cũng quan trọng chẳng khác nào công việc. Người chăn yêu thương muốn bảo đảm cho chiên mình được nghỉ ngơi đầy đủ để luôn được khỏe mạnh. Đức Chúa Trời, Người Chăn Nhân Lành của bạn cũng vậy. Nếu bạn không muốn nằm xuống, Chúa sẽ bắt bạn phải nằm.  Đôi khi, cách duy nhất Chúa có thể khiến bạn nhìn lên là để bạn nằm ngửa ra.  Ngài sẽ làm thế vì quan tâm đến sức khỏe về thể chất, về tình cảm, và về thuộc linh của bạn.

Thật kỳ lạ khi mọi việc thấy tốt đẹp hơn hẳn sau một đêm ngon giấc phải không? Sự khác biệt giữa căng thẳng và được phước thường là do việc được nghỉ ngơi.

Rất nhiều sự lo lắng, vội vã, bôn ba, và bồn chồn của bạn đến từ việc không hiểu được sự nhân lành của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Khi bạn hiểu được những gì Chúa đã làm và muốn làm cho bạn trong tương lai, bạn có thể thanh thản nghỉ ngơi, buông bỏ và học cách an nghỉ.

Bạn có thể sống trong sự nhân lành của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nghỉ ngơi và được tươi mới lại khác nhau đối với từng người.  Điều gì làm cho bạn được nghỉ ngơi và tươi mới lại?

2.    Theo bạn tại sao làm việc quá sức lại được coi trọng trong nhiều nền văn hóa?

3.    Bằng những cách nào bạn có thể thay đổi lịch trình hoặc kỳ vọng của mình ở nhà và nơi làm việc để bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi?

 

Bạn đã sẵn sàng để tìm đến sự an nghỉ nơi Chúa chưa?

Bước đầu tiên để có được sự an nghỉ là làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con không còn muốn tội lỗi là điều ngăn cách con với Chúa.  Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ thứ tha tất cả những gì con đã làm sai trái, sẽ chỉ cho con thấy mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình và một ngày nào đó Chúa sẽ đem con lên thiên đàng để sống cùng Ngài mãi mãi.

“Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm, và con tin rằng Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin cậy nơi Chúa khi Ngài nói rằng sự cứu rỗi đến nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không do bất cứ điều gì con làm. Con xin mời Chúa bước vào làm Chủ đời sống con. Hôm nay, con xin phó thác đời sống mình lên cho Chúa.

“Con muốn sống theo như cách mà Ngài đã tạo nên con để sống — bình yên và an nghỉ — và dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 

 


GOD WANTS YOU TO REST

BY RICK WARREN —

“He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.” Psalm 23:2 (NIV)

Are you always in a hurry? Is your to-do list unrealistically long? Has more than one person ever told you to slow down? Do you feel guilty when you relax? Do you have to get sick to take time off?

The pace of modern society pushes us to keep going and going and going. Many people work even on their day off. And those who go to a church service often head home afterward only to dive right into work (whether it’s housework, schoolwork, or career work), trying to do all the stuff they didn’t accomplish during the regular workweek.

No wonder we’re exhausted! Most of us are maxed out. But that’s not the way of the Good Shepherd.

Psalm 23:2 says, “He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters” (NIV).

God makes you lie down in green pastures—that’s rest. And he leads you beside quiet waters—that’s refreshment.

God, in his goodness, created rest, and he considers it as important as work. A loving shepherd makes sure his sheep get enough rest to stay healthy. It’s the same with God, your Good Shepherd. If you won’t lie down, God will make you lie down. Sometimes the only way God can get you to look up is to lay you flat on your back. He will do that because he cares about your physical, emotional, and spiritual health.

Isn’t it amazing how much better things look after a good night’s sleep? The difference between being stressed and being blessed is often rest.

A lot of your worry, hurry, scurry, and restlessness comes from not understanding the goodness of God in your life. When you understand what God has done for you and wants to do for you in the future, you can relax, let go, and learn to rest.

You can live in the goodness of God.

Talk It Over

Rest and refreshment look different for everyone. What leaves you rested and refreshed?

Why do you think overwork is valued so much in many cultures?

In what ways could you change your schedule or expectations at home and work so that you get enough rest?

Are you ready to find rest in God?

The first step toward rest is to make peace with God by accepting Jesus as your Lord and Savior. You can start with this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”