0508“Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng” (Hê-bơ-rơ 12:15 TTHĐ).

Nếu bạn vẫn còn giữ trong lòng mình sự oán giận, thì điều này có nghĩa là một người nào đó đang nắm quyền kiểm soát trên bạn.

Bạn có bao giờ nói rằng, “Anh làm cho tôi phát điên lên rồi” không? Đây là một sự thừa nhận rằng người khác đang kiểm soát bạn. Cách duy nhất để loại bỏ người này ra khỏi đầu óc và lòng của bạn là dùng ân điển của Chúa để chữa lành sự tổn thương.

Hê-bơ-rơ 12:15 nói rằng, “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng” (TTHĐ).

Bạn có bao giờ biết một gia đình mà một người cha hoặc mẹ cay đắng đã đầu độc cả gia đình không? Cay đắng rất dễ lây và nó thật sự có thể lây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cần phải có một người phá vỡ những dây chuyền lây lan đó — và nếu sự cay đắng đã đâm rễ trong gia đình của bạn, thì bạn có thể là người phá vỡ nó.

Có phải cha mẹ bạn cay đắng là do cha mẹ của cha mẹ họ cay đắng không? Đã đến lúc để phá vỡ những xiềng xích đó. Và chỉ có một cách để phá vỡ nó, đó là ân điển.

Các bạn ơi, nếu bạn không có được ân điển của Chúa trong cuộc đời bạn, đời sống sẽ làm cho bạn cay đắng. Tại sao vậy? Bởi vì có tội lỗi trong thế gian. Chúng ta sống trên một hành tinh đỗ vỡ. Đây không phải là thiên đàng. Người độc ác không bị trừng phạt vì điều ác họ đã làm. Đời sống không công bằng chút nào cả.

Tha thứ có phải là công bằng không? Chắc chắn là không rồi.

Nhưng vấn đề tha thứ không phải là về sự công bằng. Nó không phải là thanh toán sòng phẳng. Đây là vấn đề ân điển.

Bạn không tha thứ cho một người vì đó là điều công bằng để làm. Bạn tha thứ cho một người vì đó là điều phải lẽ để làm và bạn không muốn lòng mình chứa đầy những chất độc hại. Bạn không muốn khăng khăng giữ lấy những tổn thương và oán ghét.

Sự tha thứ không phải trả giá để có được, nhưng nó không hề rẻ chút nào. Chúa Jêsus đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đức Chúa Trời phải trả giá bằng chính Con của Ngài.

Khi Chúa Jêsus sắp chết trên cây thập tự, với cánh tay dang rộng, Ngài nói rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34 TTHĐ). Điều này cũng như thể Chúa đang nói rằng, “Ta yêu các con, Ta yêu các con, Ta yêu các con.” Thật ra, Chúa đã nói rằng, “Họ không xứng đáng với điều đó. Thậm chí họ còn không biết mình đang làm điều gì. Nhưng Cha ơi, dù thế nào chăng nữa xin hãy tha thứ cho họ.”

Hãy theo gương Chúa Jêsus và tha thứ ngay hôm nay. Hãy chữa lành sự cay đắng của bạn bằng ân điển của Chúa.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn có từng kinh nghiệm mình có lòng cay đắng đối với một người nào đó không? Kết quả điều đó trong đời sống bạn là gì?

2.    Theo bạn tại sao công bằng là quan trọng với rất nhiều người?

3.    Bạn cần tỏ ân điển mình ra với ai ngày hôm nay?

 

 

 

 

 


CHOOSE GRACE, NOT BITTERNESS

By Rick Warren —

“See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many" (Hebrews 12:15 NIV).

If you’re still holding on to resentment, then someone is controlling you.

Have you ever said, “You make me so mad”? That’s an admission that the other person is controlling you. The only way to get this person out of your mind and heart is to heal the hurt with God’s grace.

Hebrews 12:15 says, “See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many” (NIV).

Have you ever known a family where a bitter parent poisoned the whole family? Bitterness is contagious, and it can actually become generational. Someone needs to break the chain—and if bitterness has taken root in your family, that someone can be you.

Are your parents bitter because their parents were bitter because their parents were bitter? It’s time to break the chain. And there’s only one way to break it: with grace.

Friends, if you don’t get God’s grace in your life, life will make you bitter. Why? Because there is sin in the world. We live on a broken planet. This is not heaven. Evil people get away with evil things all the time. Life is not fair.

Is forgiveness fair? Absolutely not.

But forgiveness is not about fairness. It’s not about getting even. It’s about grace.

You don’t forgive a person because it’s the fair thing to do. You forgive a person because it’s the right thing to do, and you don’t want your own heart full of poison. You don’t want to hold on to the hurt and the hate.

Forgiveness is free, but it is not cheap. It cost Jesus his life. It cost God his Son.

As Jesus was dying on the cross, with his arms outstretched, he said, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing” (Luke 23:34 NIV). It’s like he was saying, “I love you, I love you, I love you.” In effect, he said, “They don’t deserve it. They don’t even know what they’re doing. But, Father, forgive them anyway.”

Follow Jesus’ example and offer forgiveness today. Heal your bitterness with his grace.

Talk It Over

  • Have you experienced bitterness toward someone? What has been the result in your life?
  • Why do you think fairness is so important to many people?
  • Who do you need to show grace to today?