0613“Vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy và cho người có mười ta-lâng. Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa” (Ma-thi-ơ 25:28-29 TTHĐ).

Điều gì ngăn trở trong việc đầu tư đời sống của mình? Điều gì ngăn trở bạn hướng tới sự tự do trong vấn đề tài chánh? Tôi sẽ nói cho bạn biết điều đó là gì: đó là sự sợ hãi.

Trong Kinh Thánh, bạn có thể tìm thấy các nguyên tắc tài chánh mà Đức Chúa Trời bảo đảm. Chúa hứa rằng nếu bạn làm theo chúng, bạn sẽ được ban phước. Nhưng điều này đòi hỏi đức tin, và nó khiến rất nhiều người sợ hãi. Họ sợ phải làm những điều theo cách của Chúa.

Nhiều loại sợ hãi có thể ngăn giữ bạn lại. Một loại sợ hãi là việc nghi ngờ nói rằng: “Bạn đã thất bại trong quá khứ, vì vậy bạn sẽ không bao giờ làm thử lại lần nữa.” Nhưng chỉ vì bạn thất bại không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Mọi người đều thất bại; đó là cách duy nhất bạn học được điều gì mới thành công! Chúa dùng những người bình thường, những người lựa chọn cứ tiếp tục làm việc sau khi thất bại thay vì bỏ cuộc.

Hai môn đệ – Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Phi-e-rơ–đã chối bỏ Chúa Jêsus trước khi Ngài bị đóng đinh. Họ đã phạm cùng một tội, nhưng sự khác biệt là ở cách họ đối trả lại với thất bại của mình. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tập trung vào tội lỗi của mình chứ không vào sự tha thứ của Chúa. Sự ân hận, hối tiếc tràn ngập ông, và cuối cùng ông đã tự kết liễu mạng sống của mình.

Nhưng Phi-e-rơ nhận ra tội lỗi của mình, ông đã cầu nguyện, ăn năn, và xin Chúa tha thứ. Sau đó, Chúa Jêsus đã chọn Phi-e-rơ để giảng trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và 3.000 người đã được cứu trong ngày đầu tiên. Chúa Jêsus đã chọn xây dựng hội thánh trên người đã thất bại lớn nhất trong mọi người.

Thật là một Đức Chúa Trời! Ngài đã không chọn một siêu sao. Ngài đã chọn người đã thất bại thảm hại nhất.

Bạn có thể đã thật sự thất bại về tài chánh hay trong nhiều cách khác nhau. Nhưng việc bạn đã ở nơi nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là hướng mà bạn đang đi đến lúc này.

Trong ẩn dụ về những ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25, một người giàu có giao phó tiền của mình cho ba người đầy tớ trước khi đi xa. Khi trở về, ông muốn những người đầy tớ khai trình sổ sách ra cho mình. Hai người trong họ đã làm tăng lên gấp đôi số tiền của chủ, nhưng người thứ ba đã sợ và đem giấu phần của mình thay vì làm việc và đầu tư số tiền đó. Sự sợ hãi người này đã làm chủ thất vọng và tức giận và bảo rằng, “Hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy và cho người có mười ta-lâng.” (Ma-thi-ơ 25:28 TTHĐ). Chủ đã lấy đi tất cả những gì mà người đầy tớ đó đã được đưa cho.

Khi bạn cố gắng làm những việc theo cách của Chúa, sự sợ hãi thường xuất hiện. Sa-tan sẽ cố gắng khiến bạn lờ đi những nguyên tắc quản lý tiền bạc của Chúa bằng cách khiến bạn sợ thất bại hoặc khiến bạn nghi ngờ khả năng là một người quản lý tốt tiền bạc của Chúa.

Nhưng nếu bạn muốn thành công trong đời sống, bạn phải chống lại sự sợ hãi của mình. Bạn phải làm chính điều mà mình sợ hãi nhất!

Khi bạn tiến về phía trước trong đức tin và làm theo những lời chỉ dẫn của Chúa để có được bình an về tài chánh, bạn sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa và thậm chí còn thêm nhiều nguồn tài nguyên và trách nhiệm hơn.

Như Ma-thi-ơ 25:29 nói, “Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa” (TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thất bại tài chánh nào ngăn trở đã khiến bạn trong việc tiến tới với những nguyên tắc tài chánh của Chúa cho đời sống của mình?

2.    Bạn có cầu nguyện để Chúa ban cho bạn thêm trách nhiệm về tài chánh với tư cách là người quản lý tiền bạc của Chúa không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Điều gì về cách của Chúa quản lý tiền bạc đã khiến bạn lo sợ không dám vâng lời? Hãy nói chuyện với Chúa về những nỗi sợ hãi đó ngay hôm nay.

 

 

 

 


CHOOSE FAITH OVER FEAR IN YOUR FINANCES

By Rick Warren —

“Take the money from this servant, and give it to the one with the ten bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away” (Matthew 25:28-29 NLT).

What keeps you from investing your life? What keeps you from moving to financial freedom? I’ll tell you what it is: fear.

In the Bible you can find financial principles that God guarantees. God promises that if you follow them, you will be blessed. But they require faith, and that scares a lot of people. They are afraid of doing things God’s way.

Many kinds of fear can hold you back. One type of fear is self-doubt, which says: “You’ve failed in the past, so you’re never going to try again.” But just because you fail doesn’t mean you should give up. Everybody fails; it’s the only way you learn what works! God uses ordinary people who choose to keep on going after failure instead of giving up.

Two disciples—Judas and Peter—denied Jesus before his Crucifixion. They committed the same sin, but the difference was the way each reacted to his failure. Judas focused on his sin and not the forgiveness of God. His remorse overwhelmed him, and he ultimately took his own life.

But when Peter realized his sin, he prayed, repented, and asked God for forgiveness. Then Jesus chose Peter to preach on Pentecost, and 3,000 people were saved the first day. Jesus chose to build the church on the biggest failure in the bunch.

What a God! He didn’t choose the superstar. He chose the guy who had blown it the worst.

You may have really messed up financially or in other ways. But it doesn’t matter where you’ve been. What matters is the direction you are going right now.

In the parable of the talents in Matthew 25, a rich man entrusted his money to his three servants before he left for a long trip. When he returned, he asked for an account from the servants. Two of them had doubled the master’s money, but the third had been afraid and had hidden his portion instead of working and investing it. His fear disappointed and angered his master, who said, “Take the money from this servant, and give it to the one with the ten bags of silver” (Matthew 25:28 NLT). The master took away everything the servant had been given.

When you try to do things God’s way, fear often emerges. Satan will try to get you to ignore God’s principles for money management by making you afraid of failure or making you doubt your ability to be a good steward of God’s money.

But if you’re going to be successful in life, you must move against your fears. You have to do the very thing that you fear the most!

When you move forward in faith and follow God’s guidelines for financial peace, you will experience God’s blessing and even more resources and responsibility.

As Matthew 25:29 says, “To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away” (NLT).

Talk It Over

- What financial failure has kept you from moving forward with God’s financial principles for your life?

- Do you pray for God to give you more financial responsibility as a steward of his money? Why or why not?

- What is it about God’s way of handling money that makes you afraid to be obedient? Talk to God about those fears today.