0210“Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường” (Ma-thi-ơ 25:14-15 TTHĐ).

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 25:14-15 “Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường” (TTHĐ).

Thay vì sử dụng ngân hàng, khi người giàu có sắp đi xa, ông đã giao tài sản của mình lại cho những người đầy tớ của mình. Khi trở về, ông gọi mỗi người lại để khai trình về việc họ đã quản lý tiền bạc của ông như thế nào.

Điều mà người giàu này muốn tìm thấy ở đây là việc quản trị. Từ quản trị ở đây có liên quan đến từ “người quản lý” được dùng trong tiếng Anh cổ xưa. Cách quản trị, quản lý của bạn là chìa khóa cho sự tự do về tài chánh của bạn. Quy luật đầu tiên của tự do tài chánh là quy luật về sự sở hữu: Tất cả những gì bạn có đều thuộc về Chúa. Bạn chỉ là một người quản lý!

Bạn được kêu gọi để là người quản lý thì giờ của mình. Bạn được kêu gọi làm là người quản lý những ảnh hưởng của mình. Bạn được kêu gọi là người quản lý sức khỏe, các mối quan hệ, và các cơ hội của mình. Chúa kêu gọi bạn để là người quản gia hoặc quản lý mọi thứ bạn có.

Bạn có thể nói rằng, “Nhưng khoan đã! Tôi đã làm việc để kiếm ra tiền cho mình, và bây giờ mục sư lại nói rằng nó không phải là của tôi sao?” Bạn nghĩ rằng nhờ đâu mà bạn có được cơ thể của mình để làm ra tiền? Bạn nghĩ rằng nhờ đâu bạn có được đầu óc để làm ra số tiền đó? Bạn nghĩ ở đâu bạn có sức lực để làm ra tiền đó? Bạn nghĩ rằng nhờ đâu mà bạn có được trí thông minh để làm ra tiền? Mọi thứ bạn có đều đến từ nơi Chúa.

Bạn không thật sự không làm chủ bất cứ điều gì trong đời sống; tất cả đều đang được cho mượn. Bạn chỉ có thể dùng được tiền của Chúa khi còn ở trên đất. Chúa cho bạn mượn trong mấy chục năm. Chúa đã cho một người khác mượn số tiền đó trước bạn, và Ngài sẽ cho một người khác mượn số tiền đó sau khi bạn qua đời. Bạn không sở hữu nó; Chúa làm chủ tất cả. Bạn chỉ được quyền quản lý nó.

Bạn có biết dấu hiệu nào cho thấy được bạn đã quên mất quy luật sở hữu đó không? Khi bạn nghĩ rằng tiền bạc đó là của bạn, bạn lo lắng về nó. Bạn cảm thấy mình bị áp lực và căng thẳng mà đáng ra bạn không phải gánh chịu.

Quản lý tiền bạc là một kỷ luật thuộc linh. Chúa đang theo dõi cách bạn xử dụng tiền bạc của Ngài để xem những của cải thuộc linh nào Chúa có thể tin cậy nơi bạn trên thiên đàng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mình đang chịu áp lực, nhưng quy luật sở hữu thực ra là sự tự do.

Khi bạn nhớ rằng Chúa là chủ và bạn là người quản lý, bạn sẽ bớt lo lắng đi rất nhiều và sẽ tập trung nhiều hơn vào việc quản lý tốt tiền bạc của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu bạn là người quản lý của một công ty, bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực để thành công như người chủ của công ty đó không? Bạn vẫn muốn công ty đó thành công nhiều như người chủ đó không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Làm thế nào để bạn học được một kỷ luật thuộc linh như việc quản lý tiền bạc?

3.    Cầu nguyện đóng vai trò nào trong những quyết định tài chánh của bạn? Tại sao cầu nguyện là quan trọng trong việc quản lý tiền bạc?

 

 

 


YOU MANAGE YOUR MONEY; YOU DON’T OWN IT

By Rick Warren —

“Once there was a man who was about to leave home on a trip; he called his servants and put them in charge of his property. He gave to each one according to his ability: to one he gave five thousand gold coins, to another he gave two thousand, and to another he gave one thousand. Then he left on his trip” (Matthew 25:14-15 GNT).

Jesus says in Matthew 25:14-15, “Once there was a man who was about to leave home on a trip; he called his servants and put them in charge of his property. He gave to each one according to his ability: to one he gave five thousand gold coins, to another he gave two thousand, and to another he gave one thousand. Then he left on his trip” (GNT).

Instead of using a bank, when this rich man left for his long trip, he entrusted his property to his servants. When he returned, he asked each one for an account of how they’d handled his money.

What the rich man was looking for was good stewardship. The word stewardship is related to the Old English word for “manager.” Your stewardship—your management—is key to your financial freedom. The first law of financial freedom is the law of possession: Everything you have belongs to God. You are only a manager!

You are called to be a steward of your time. You are called to be a steward of your influence. You are called to be a steward of your health, your relationships, and your opportunities. God calls you to be steward or manager of everything you have.

You may say, “But wait a minute! I worked for my money, and now you want to tell me it isn’t mine?” Where do you think you got your body to work for your money? Where do you think you got your mind to work for it? Where do you think you got the energy to work for it? Where do you think you got the intelligence to work for it? Everything you have comes from God.

You don’t really own anything in life; it’s all on loan. You only get to use God’s money while you’re here on Earth. He’s loaned it to you for a few decades. He loaned it to somebody before you, and he’s going to loan it to somebody else after you die. You don’t own it; the Master owns it all. You just get to manage it.

Do you know what the sign is that you’ve forgotten the law of possession? When you think your money is yours, you worry about it. You feel a pressure and stress that you weren’t meant to.

Money management is a spiritual discipline. God is watching how you handle his money to see what spiritual riches he can trust you with in heaven. This might make you feel pressure, but there is actually freedom in the law of possession.

When you remember that God is the owner and you are the manager, you’ll worry a whole lot less and focus more on managing God’s money well.

Talk It Over

- If you were the manager of a business, would you have as much pressure to succeed as the owner? Would you still want the business to succeed as much as the owner did? Why or why not?

- How do you learn a spiritual discipline like money management?

- What role does prayer play in your financial decisions? Why is prayer important in money management?