0642“Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình” (Ê-sai 53:6 BDM).

Dưới mắt Chúa mọi người đều có giá, đáng để tìm kiếm và cứu chuộc. Kinh Thánh nói rằng, “Chúa mong muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu rõ chân lý” (ITi 2:4 KTHĐ).

Nhưng nhiều người đang bị lạc mất về mặt thuộc linh. Điều này có nghĩa là họ đang đi theo chương trình riêng của đời sống mình hơn là làm theo chương trình của Đức Chúa Trời.

Nhưng những người lạc mất về thuộc linh thật sự mất đi điều gì? Họ mất đi năm điều, nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ xem đến hai điều: Họ đi lạc hướng và mất sự bảo vệ.

Bạn có thể thấy được điều này trong câu chuyện về chiên lạc mất trong Lu-ca 15:3-6. Câu chuyện về một người chăn chiên để lại 99 con chiên đã được cứu và đi ra ngoài tìm một con chiên lạc. Ông không nói rằng, “Ta đã có 99 con chiên được cứu rồi; không cần nghĩ đến con chiên lạc mất đó!” Không, mỗi con chiên đều quan trọng đối với ông. Và khi tìm được con chiên lạc đó, “Người ấy vui mừng vác nó lên vai” (Lu-ca 15:5 KTHĐ) và đi về nhà để ăn mừng.

Cũng giống như chiên, những người lạc mất thuộc linh đang đi lạc hướng. Thực ra tất cả mọi người như thế cả. Bạn không có ý định đi lạc. Bạn chỉ nghĩ, “Thảm cỏ kia nhìn xanh tươi hơn ở đây.” Và chẳng bao lâu, bạn sẽ đi theo con đường riêng của mình và lạc mất phương hướng. Kinh Thánh nói, “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình” (Ê-sai 53:6 BDM).

Một điều khác nữa về những người bị lạc mất thuộc linh là đánh mất sự bảo vệ của Chúa. Giống như những con chiên đi khỏi người chăn của chúng, bạn cũng dễ bị tổn hại khi không có người chăn để bảo vệ bạn khỏi những nanh sói của đời sống. Đó là lý do tại sao bạn cần phải theo Chúa Jêsus, là Người Chăn Nhân Lành. Nếu không, bạn chỉ ở một mình và không có khả năng tự vệ -- bạn mất đi sự bảo vệ của Chúa.

Kinh Thánh cũng nói rằng, “Dân Ta phải ra đi, khổ sở như đàn chiên không người chăn dắt” (Xa 10:2 BDM).

Nhưng khi bạn đặt mình dưới sự chăm sóc của Người Chăn Nhân Lành, bạn nhận được phương hướng và sự bảo vệ. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không còn gặp phải khó khăn nữa. Nhưng Chúa sẽ khiến “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28 TTHĐ).

Có thể bạn hay một người nào bạn biết đang thiếu mất phương hướng và sự bảo vệ của Chúa ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng: Chúa Jêsus là Người Chăn Nhân Lành, Ngài coi mọi người là vô cùng quý giá và “mong muốn mọi người đều được cứu.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lần đầu tiên bạn nhận ra rằng mình quan trọng đối với Chúa là khi nào? Hoàn cảnh hay người nào đã giúp bạn nhận ra điều này?

2.    Những thói quen hằng ngày nào giúp bạn được gần gũi với Chúa Jêsus, Người Chăn Nhân Lành? Những thói quen nào thường khiến bạn dễ xa khỏi Ngài hơn?

3.    Ai là người trong cuộc sống của bạn dường như không có sự hướng dẫn và bảo vệ của Chúa? Hãy sắp xếp để nói cho họ biết họ là quý giá với Chúa như thế nào.

 

 

 


GOD DIRECTS AND PROTECTS

By Rick Warren —

“All of us, like sheep, have strayed away. We have left God’s paths to follow our own” (Isaiah 53:6 NLT).

God sees everyone as valuable and worth seeking, finding, and saving. The Bible says, “[God] desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth” (1 Timothy 2:4 ESV).

But many people are spiritually lost. This means they’re following their own plan for their lives rather than God’s plan.

But what do spiritually lost people actually lose? They lose five things, but today we’ll look at just two: They lose their direction and their protection.

You can see this in the story of the lost sheep in Luke 15:3-6. It’s about a shepherd who leaves 99 saved sheep to go out and search for the one lost sheep. He doesn’t say, “I’ve got 99 saved sheep, so forget the lost one!” No, they all matter to him. And when he finds the lost sheep, “he joyfully puts it on his shoulders” (Luke 15:5 NIV) and goes home to celebrate.

Like sheep, people who are spiritually lost lose their direction. In fact, all humans are this way. You don’t intend to get lost. You just think, “That grass looks greener over there.” And soon you follow your own way and lose your direction.

The Bible says, “All of us, like sheep, have strayed away. We have left God’s paths to follow our own” (Isaiah 53:6 NLT).

Another thing spiritually lost people lose is God’s protection. Like sheep who wander away from their shepherd, you too are vulnerable when you don’t have a shepherd to protect you from the wolves of life. That’s why you need to follow Jesus, the Good Shepherd. Otherwise, you are alone and defenseless—and you lose God’s protection.

The Bible also says, “My people are wandering like lost sheep; they are attacked because they have no shepherd” (Zechariah 10:2 NLT).

But when you place yourself under the Good Shepherd’s care, you get direction and protection. This doesn’t mean you will be free from trouble. But it does mean that God will work “all things together for the good of those who love Him” (Romans 8:28 BSB)

Maybe you or someone you know is lacking God’s direction and protection today. Remember: Jesus is the Good Shepherd who sees everyone as extremely valuable and “desires all people to be saved.”

Talk It Over

  • When did you first realize you mattered to God? What circumstance or person helped you realize this?
  • What daily habits keep you close to Jesus, the Good Shepherd? What habits make you more likely to wander from him?
  • Who in your life doesn’t appear to have God’s direction and protection? Make plans to tell them how valuable they are to him.