“Thật vậy, từ đời sống anh em, Lời Chúa đã được vang ra . . . đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa – anh em là thông điệp!” ITê-sa-lô-ni-ca 1:8 (The Message)

Bạn có biết rằng Chúa đặt để bạn trên đất với một lý do đặc biệt không? Ngài muốn có một thông điệp cho thế giới thông qua bạn. Nó được gọi là thông điệp của đời sống bạn.

Kinh Thánh nói trong ITê-sa-lô-ni-ca 1:8 rằng, “Thật vậy, từ đời sống anh em, Lời Chúa đã được vang ra . . . đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa – anh em là thông điệp!”

Bất cứ lúc nào bạn nói rằng, “Đây là điều Chúa đang làm trong đời sống tôi,” bạn đang nói ra thông điệp của đời sống mình. Bất cứ khi nào bạn nói rằng: “Tôi đã cầu nguyện về điều này, và đây là điều đã xảy ra,” bạn đã nói lên một thông điệp của đời sống. Bất cứ lúc nào bạn nói rằng: “Tôi đang gặp phải khó khăn này và tôi đang vật lộn với nó, nhưng Chúa đang giúp đỡ tôi,” bạn đang chia sẻ thông điệp của đời sống mình.

Chỉ bạn mới có thể chia sẻ thông điệp về đời sống độc đáo của mình. Không ai khác có thể làm điều đó giúp bạn. Và nếu bạn không chia xẻ thông điệp của đời sống mình, thì thế giới này sẽ bị thiếu mất nó.

Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn. Nhưng tại sao?

Đó là vì những thông điệp tốt nhất là những thông điệp mang tính cá nhân. Thông điệp mạnh mẽ nhất đến thông qua con người. Tôi rất vui vì khi Chúa muốn chia sẻ ra thông điệp yêu thương của mình, Ngài đã không gửi nó qua email. Ngài đã tự mình đem đến. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Chúa Jêsus Christ đã giáng thế để chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời là như thế nào.

Chúa có một thông điệp để chia sẻ cho thế giới, và thay vì viết nó lên bầu trời, Ngài muốn chia sẻ nó qua tính cách của bạn; Ngài muốn chia sẻ nó qua bạn.

Bạn không cần phải hoàn hảo để có thể chia sẻ thông điệp của đời sống mình. Bạn chỉ cần thành thực, đích thực và trung thực. Chỉ cần nói: “Tôi không hoàn toàn, nhưng đây là những gì Chúa đang làm trong đời sống tôi. Đây là sự khác biệt nhờ nơi Chúa Jêsus.”

Nếu bạn không chia sẻ thông điệp của đời sống của mình cho người khác, có lẽ họ sẽ không bao giờ được nghe đến những gì Chúa có thể làm cho họ.

Thông điệp của đời sống bạn là của riêng bạn. Không ai khác có thể chia sẻ nó ra được. Vì vậy, đời sống của bạn sẽ nói lên điều gì đây?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì đã ngăn trở khiến bạn không mạnh dạn chia sẻ cho người khác về sự khác biệt mà Chúa Jêsus Christ đã làm cho đời sống bạn?

2.    Ai trong đời sống bạn cần được nghe thông điệp của sự hy vọng? Làm thế nào bạn có thể chia sẻ thông điệp của đời sống mình ra cho họ trong tuần này?

3.    Hãy dành thời gian viết xuống thông điệp của đời sống mình để bạn có thể sẵn sàng chia sẻ. Thông điệp này nên bao gồm đời sống bạn trước khi tin Chúa như thế nào, bạn đã tin Chúa như thế nào, và đời sống của bạn bây giờ khi đã tin Chúa là thế nào.

 

 


ONLY YOU CAN SHARE YOUR LIFE MESSAGE

BY RICK WARREN —

“Your lives are echoing the Master’s Word . . . The news of your faith in God is out. We don’t even have to say anything anymore—you’re the message!”  1 Thessalonians 1:8 (The Message)

Did you know that God put you on Earth for a special reason? He wants to say something to the rest of the world through you. It’s called your life message.

The Bible says in 1 Thessalonians 1:8, “Your lives are echoing the Master’s Word . . . The news of your faith in God is out. We don’t even have to say anything anymore—you’re the message!” (The Message).

Any time you say, “This is what God’s doing in my life,” you’re giving your life message. Any time you say, “I was praying about this, and here’s what’s happened,” you’ve given a life message. Any time you say, “I’ve got this problem I’m struggling with, but God is helping me,” you are sharing your life message.

Only you can share your unique life message. Nobody else can do it for you. And if you don’t share your life message, the world gets cheated.

God wants to use you. But why?

It’s because the best messages are personal messages. The most powerful message comes through a person. I’m so glad that when God wanted to share his message of love, he didn’t email it. He came in person. The Word became flesh. Jesus Christ came to Earth so we could see what God is like.

God has a message to share with the world, and instead of writing it in the sky, he wants to share it through your personality; he wants to share it through you.

You don’t have to be perfect to share your life message. You just have to be honest, real, and authentic. Just say, “I don’t have it all together, but here’s what God is doing in my life. Here’s the difference Jesus Christ has made.”

If you don’t share your life message with other people, they may never hear about what God can do for them too.

Your life message is yours alone. No one else can share it. So what will be the communication of your life?

Talk It Over

  • What keeps you from boldly sharing with other people the difference Jesus Christ has made in your life?
  • Who in your life needs to hear a message of hope? How can you share your life message with them this week?
  • Take some time to write out your life message so that you are prepared to share it. It should include what your life was like before Christ, how you came to believe in Christ, and what your life is like now as a follower of Christ.