0225“Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa” (ITê-sa-lô-ni-ca 1:8 BHĐ).

Bạn có biết rằng Chúa đã đặt để bạn ở trên đất cho một lý do đặc biệt không? Chúa muốn gởi đến một thông điệp cho những người trên thế giới thông qua bạn. Điều đó được gọi là thông điệp cuộc sống của bạn.

Đầu năm là thời điểm lý tưởng nhất để suy gẫm về thông điệp cuộc sống của bạn là gì và lập quyết tâm đầu năm trong năm nay để đem thông điệp đó đến với những người ở chung quanh bạn.

Kinh Thánh nói trong ITê-sa-lô-ni-ca 1:8, “Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa” (BHĐ).

Bất cứ khi nào bạn nói, “Đây là điều Chúa đang làm trong cuộc đời tôi,” đó là lúc bạn đang chia sẻ thông điệp của cuộc sống bạn. Khi bạn nói, “Tôi đang cầu nguyện về điều này, và đây là những gì đã xảy ra,” đó là lúc bạn đang chia sẻ một thông điệp qua đời sống của bạn. Nếu bạn nói, “Tôi có một nan đề mà đang tranh chiến, nhưng Chúa đang giúp đỡ tôi,” đó cũng là lúc bạn đang chia sẻ thông điệp cuộc sống của bạn.

Chỉ bạn mới có thể là người chia sẻ sứ điệp độc nhất vô nhị của mình mà thôi. Không một ai khác có thể làm được điều này giúp bạn. Nếu bạn không tự chính mình chia sẻ thông điệp cuộc sống thì đó là bạn đang lừa dối thế giời này.  

Chúa muốn dùng bạn một cách đặc biệt. Tại sao vậy? Bởi vì những thông điệp hay nhất là những sứ điệp mang tính cách cá nhân. Thông điệp có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất là câu chuyện được kể lại bởi một người đã kinh nghiệm được nó một cách cá nhân.

Tôi thật vui mừng vì khi Chúa muốn chia sẻ thông điệp tình yêu của Ngài, Ngài đã không gởi email! Chúa đã đích thân đem thông điệp đó đến. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Chúa Cứu Thế Jêsus đã xuống thế gian để chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời như thế nào.

Chúa có một thông điệp đến với thế giới ngày hôm nay. Thay vì viết thông điệp đó lên bầu trời, Chúa muốn chia sẻ thông điệp đó qua bạn.

Bạn không cần phải là người hoàn hảo để chia sẻ thông điệp cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần thành thật, đích thực và chân chính. Bạn có thể nói, “Tôi không trọn vẹn, nhưng đây là những gì Chúa đang làm việc trong đời sống tôi. Đây là điều mà Chúa Cứu Thế Jêsus đã thay đổi cuộc đời tôi.”

Nếu bạn không chia sẻ thông điệp cuộc sống của mình cho người khác, có thể họ sẽ không bao giờ có dịp được nghe về những điều Chúa có thể làm cho họ.

Thông điệp cuộc sống của bạn là gì?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì khiến bạn không mạnh dạn chia sẻ với người khác về sự thay đổi mà Chúa Cứu Thế Jêsus đã làm trong cuộc sống bạn?

2.      Trong những người bạn biết ai là người cần được nghe một sứ điệp hy vọng trong năm mới này? Bằng cách nào bạn có thể chia sẻ một phần hoặc toàn bộ thông điệp cuộc sống của mình với họ trong tuần này?

3.      Hãy dành một ít thì giờ để viết ra thông điệp cuộc sống của bạn—sự thay đổi mà Chúa Jêsus đã làm cho cuộc đời bạn—để bạn sẵn sàng chia sẻ sứ điệp đó. Thông điệp đó nên bao gồm cuộc sống của bạn trước khi tin Chúa, bạn tin Chúa như thế nào, và cuộc sống của bạn bây giờ như thế nào khi là một môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus.


 

 

 

Only You Can Share Your Life Message

By Rick Warren —

“Your lives are echoing the Master’s Word . . . The news of your faith in God is out. We don’t even have to say anything anymore—you’re the message!”

1 Thessalonians 1:8 (The Message)

Did you know that God put you on earth for a special reason? He wants to say something to the rest of the world through you. It’s called your life message.

Here at the beginning of a new year is the perfect time to think about what your life message is and resolve to share it with people around you.

The Bible says in 1 Thessalonians 1:8, “Your lives are echoing the Master’s Word . . . The news of your faith in God is out. We don’t even have to say anything anymore—you’re the message!” (The Message).

Any time you say, “This is what God’s doing in my life,” you’re giving your life message. When you say, “I was praying about this, and here’s what happened,” you’ve given a life message. If you say, “I’ve got this problem I’m struggling with, but God is helping me,” you are sharing your life message.

Only you can share your unique life message. Nobody else can do it for you. If you don’t share your life message, the world gets cheated.

God wants to use you specifically. Why? Because the best messages are personal messages. The most powerful messages come through people.

I’m so glad that, when God wanted to share his message of love, he didn’t email it. He came in person. The Word became flesh. Jesus Christ came to earth so we could see what God is like.

God has a message to share with the world today. Instead of writing it in the sky, he wants to share it through you.

You don’t have to be perfect to share your life message. You just have to be honest—real and authentic. You can say, “I don’t have it all together, but here’s what God’s doing in my life. Here’s the difference Jesus Christ has made.”

If you don’t share your life message with other people, they may never hear about what God can do for them too.

What is the message of your life?

Talk It Over

  • What keeps you from boldly sharing with other people the difference Jesus Christ has made in your life?
  • Who are the people in your life that need to hear a message of hope in this new year? How can you share part or all of your life message with them this week?
  • Take some time to write out your life message—the difference Jesus has made in your life—so you are prepared to share it. It should include what your life was like before Christ, how you came to believe in Christ, and what your life is like now as a Christ follower.