0226“Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: 'Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:22-24 BHĐ).

Đức tin mở ra cánh cửa cho những phép lạ. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, bạn sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa đi từ nơi này đến nơi khác và làm một phép lạ, đó là bởi vì có một người nào đó đã có đức tin.

Chúa Jêsus phán trong Mác 11:22-24, “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: 'Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (BHĐ).

Đức tin có thể dời được núi!

Chúa đã dựng nên vũ trụ với những quy luật có tôn ti, cấp bậc trật tự. Quy luật của đức tin thực sự ở cấp cao hơn quy luật của tự nhiên. Đó là điều khiến phép lạ có thể thực hiện. Khi một người nào đó có đức tin, quy luật của đức tin sẽ bắt đầu hoạt động và có thể thực sự làm nhiều điều hơn hẳn quy luật của tự nhiên. Quy luật của đức tin khiến phép lạ xảy ra.

Ngày nay Chúa vẫn có còn làm phép lạ không? Dĩ nhiên là Chúa vẫn còn làm phép lạ. Mỗi khi đức tin của bạn vươn cao lên, Chúa sẽ lại làm phép lạ--và lần nào cũng như vậy.

Đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn: Ngọn núi nào trong cuộc sống của bạn cần được dời đi? Điều gì bạn cảm thấy dường như không cách nào thay đổi được? Có thể Chúa đang muốn đức tin của bạn vượt trên những quy luật của tự nhiên để dời ngọn núi đó.

Chúa muốn dời đi các ngọn núi. Ngài đã dời núi trong quá khứ. Ngày hôm nay Ngài đang dời núi ở khắp thế giới. Đừng nghi ngờ hoặc đánh giá sai những gì Chúa muốn làm trong cuộc đời của bạn.

Trong Ma-thi-ơ 13:58 cho biết, “Chúa làm rất ít phép lạ tại quê hương, vì người ta không tin Ngài” (BHĐ).

Bạn có thể nói, “Tôi không thấy nhiều phép lạ lắm trong cuộc đời tôi.” Bạn đang nhìn góc nhìn của sự sợ hãi, hay bạn đang nhìn với cái nhìn của đức tin?

Hãy để năm 2021 là năm bạn thấy đức tin mở cửa cho những phép lạ xảy ra.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Trong đời bạn đã bỏ cuộc về điều gì hoặc nghĩ rằng sẽ không thể nào thay đổi được?

2.      Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn bắt đầu cầu nguyện cho điều đó như thế nào? Chúa muốn bạn làm gì trong đức tin?

3.      Nhìn bằng con mắt đức tin chứ không phải dưới gốc nhìn sợ hãi có nghĩa là gì?


 

Your Faith Can Move Mountains

By Rick Warren — 

“Have faith in God! If you have faith in God and don’t doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Everything you ask for in prayer will be yours, if you only have faith” (Mark 11:22-24 CEV).

Faith opens the door to miracles. If you study the Bible and history, you’ll find that every time God moves on earth and does a miracle, it’s because somebody believes.

Jesus said in Mark 11:22-24, “Have faith in God! If you have faith in God and don’t doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Everything you ask for in prayer will be yours, if you only have faith” (CEV).

Faith can move mountains!

God has set up the universe in a hierarchy of laws. The law of faith is actually higher than the laws of nature. That’s where miracles come in. When someone has faith, the law of faith goes into practice and can actually do more than the laws of nature. The law of faith makes miracles happen.

Does God still perform miracles today? Of course he does. Every time you stretch your faith, God does miracles—every single time.

My question for you is this: What mountain in your life needs to be moved? What’s the thing that seems like it can never change? Maybe God wants your faith to supersede the laws of nature to move that mountain.

God is in the mountain-moving business. He has moved them in the past. He is moving them today all around the world. Do not doubt or underestimate what he wants to do in your life too.

Matthew 13:58 says, “[Jesus] did not do many miracles there because of their lack of faith” (NIV).

You might say, “I don’t see many miracles in my life.” Are you looking with eyes of fear, or are you looking with eyes of faith?

Let 2021 be the year when you see faith open the door to miracles.

Talk It Over

  • What is something in your life you have given up on or believed would never change?
  • How do you think God wants you to start praying for that thing? What does he want you to do in faith?
  • What does it mean to see with eyes of faith and not eyes of fear?