0643“Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài” (ICôr 2:9 TTHĐ).

Chúa có những chương trình kỳ diệu dành cho bạn! Nhưng nếu bạn không được gắn liền với Chúa, bạn bỏ lỡ mọi điều mà Chúa muốn làm trên đời sống bạn.

Hôm qua, chúng ta đã xem đến hai điều con người mất khi họ bị lạc mất về thuộc linh đó là sự hướng dẫn và sự bảo vệ của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến điều thứ ba mà họ mất: đó là tiềm năng của họ.

Tiềm năng của bạn để làm những việc tốt đẹp trên thế giới sẽ bị hạn chế đáng kể khi bạn phân cách với Chúa.

Nó cũng giống như những đồng tiền. Khi tập họp lại với nhau, chúng sẽ có tiềm năng rất lớn cho những điều tốt. Bạn có thể nuôi một gia đình, bắt đầu một doanh nghiệp, hay thậm chí cứu được một mạng người. Nhưng bạn không thể làm bất cứ việc tốt đẹp nào kể trên nếu những đồng bạc đó bị lạc mất.

Câu chuyện về đồng bạc bị mất trong Lu-ca 15:8-10 là một ví dụ tốt cho điều này. Đó là câu chuyện về một người đàn bà nọ có 10 đồng bạc giá trị. Nhưng vì một lý do nào đó, một trong những đồng bạc đó bị mất. Bà ấy không nói rằng, “Tôi đã có chín đồng bạc vì vậy tôi sẽ không lo lắng gì về đồng bạc bị mất đó.” Thay vào đó, bà tìm kiếm khắp nơi trong nhà mình, cuối cùng bà tìm được đồng bạc đó và đã ăn mừng.

Chỉ vì đồng bạc của người đàn bà đó bị mất không có nghĩa là nó đã mất đi giá trị của mình. Nó vẫn còn có giá trị rất lớn! Nhưng điều nó đã mất là tiềm năng để làm bất cứ điều gì tốt lành.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để làm những việc lớn lao, lớn hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng. Thực ra, nếu Chúa chỉ ra cho bạn thấy những gì Ngài muốn làm với đời sống bạn khi bạn hoàn toàn đặt nó trong tay Ngài thì nó sẽ làm cho bạn kinh ngạc lạ thường!

Kinh Thánh nói rằng, “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài” (ICôr 2:9 TTHĐ).

Có thể bạn đã bị phân cách với Chúa qua nhiều năm, và bạn nghĩ rằng đã quá muộn để Chúa sử dụng mình. Nó không quá muộn đâu! Chúa là Đấng Tạo Hóa của bạn. Dưới cái nhìn của Chúa bạn có giá trị lớn lao, và Ngài biết được tiềm năng của bạn.

Nếu bạn phó thác tất cả các phần của đời sống mình cho Chúa ngày hôm nay, bạn sẽ bắt đầu thấy được tất cả những gì Ngài đã chuẩn bị cho bạn ngay trước mắt.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã đánh mất một điều có giá trị lớn lao đối với mình khi nào? Bạn đã nỗ lực đến mức nào để tìm cho được điều đó?

2.    Khi một người nào đó lãng phí tiềm năng của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

3.    Chúa có những điều kỳ diệu “đã chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài.” Biết được điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng mong muốn sống trọn vẹn cho Chúa của bạn như thế nào?

 

 

 


GOD SEES YOUR POTENTIAL

By Rick Warren —

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 NLT).

God has amazing plans for you! But if you’re not connected to him, you lose out on everything he wants to do in your life.

Yesterday we looked at two things people lose when they’re spiritually lost: their direction and protection. Today we’ll be looking at a third thing they lose: their potential.

Your potential to do good things in the world is dramatically limited when you’re disconnected from God.

It’s a lot like coins. Put enough of them together, and they have great potential for good. You could feed a family, start a business, or even save a life. But you can’t do any of those good things if the coins are lost.

The story of the lost coin in Luke 15:8-10 is a good example of this. It’s about a woman who has 10 valuable coins. But, somehow, one of them gets lost. She doesn’t say, “I’ve got nine coins, so I’m not going to worry about the lost one.” Instead, she turns her house upside down to look for it and celebrates when it’s finally found.

Just because her coin was lost doesn’t mean it had lost its value. It still had great value! But what it lost was its potential to do any good.

God made you to do great things, far greater than you could possibly imagine. In fact, if God showed you what he wants to do with your life when you completely place it in his hands, it would astound you!

The Bible says, “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 NLT).

Maybe you’ve been disconnected from God for many years, and you think it’s too late for him to use you. It’s not too late! He’s your Creator. He sees you as highly valuable, and he knows your potential.

If you’ll surrender every part of your life to him today, you’ll start to see all the things he has prepared for you come to life.

Talk It Over

  • When have you lost something of great value to you? What lengths did you go to in order to find it?
  • In what ways does it affect other people when someone wastes their potential?
  • God has amazing things “prepared for those who love him.” How does that knowledge affect your desire to live completely for him?