0644“Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài uỷ cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa giải.” (IICôr 5:17-18 KTHĐ).

Vì lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã đến “để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu 19:10 TTHĐ). Chúa đã bày tỏ ra cho bạn thấy bạn là quan trọng đối với Chúa đến thế nào bằng cách sai Con của Ngài đến để chết trên thập tự vì tội lỗi bạn. Đó là loại tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Bạn có thể đã nghe người ta nói rằng, “Tôi đã được cứu.” Có lẽ thậm chí chính bạn cũng nói điều đó khi bày tỏ về mối quan hệ của bạn với Chúa Jêsus. Nhưng được cứu có nghĩa là gì? Điều gì xảy ra khi bạn tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa?

Sự cứu rỗi giải thoát bạn khỏi bản thân mình. Nhiều người không nghĩ là họ cần được cứu hay cần “được giải thoát” khỏi bất cứ điều gì. Và tôi đã hỏi họ, “Thật vậy sao? Bạn không có đau đớn nào trong đời sống mình sao? Bạn không có những buồn giận, áp lực, mặc cảm tội lỗi, hay nỗi lo âu nào sao? Người nào cũng đều có những nan đề mà họ không thể tự giải quyết được. Người nào cũng đều cần được giải cứu. Ai cũng cần Chúa Jêsus.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta” (Thi 50:15 TTHĐ).

Sự cứu rỗi khôi phục lại những gì bạn đã mất. Bạn muốn lấy lại được điều gì? Có thể bạn đã mất đi sự tự tin, niềm vui, danh tiếng, ước mơ, hay sự vô tội của mình. Chúa Jêsus đã đến để tìm lại cho bạn những gì bạn đã mất.

Nếu bạn quen thuộc với nghề nông, có lẽ bạn sẽ biết được một đàn cào cào, châu chấu có thể gây hại đến thế nào. Chúng có thể phá hủy một cánh đồng bắp trong khoảng hai tiếng đồng hồ.

Điều gì đã và đang ăn mòn đời sống của bạn? Điều gì đã hủy phá hết lợi nhuận, chương trình, kế hoạch, hay những mối quan hệ của bạn? Chỉ có Chúa mới có thể khôi phục lại tất cả những điều đó. Giô-ên 2:25 chép rằng, “Ta sẽ đền bù cho các con số lượng ngũ cốc đã bị cào cào phá hoại” (KTHĐ).

Sự cứu rỗi nối liền bạn lại với Chúa. Khi bạn dâng đời sống mình lên cho Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus sẽ làm hòa giữa bạn và Đức Chúa Trời. Ngài phá đổ tất cả những bức tường đã từng phân cách bạn với Đấng Tạo Hóa của mình. Có một từ cho điều đó: sự giảng hòa.

Kinh Thánh chép rằng, “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hoà với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài uỷ cho chúng tôi thi hành chức vụ hoà giải.” (IICôr 5:17-18 KTHĐ).

Được giải hòa lại với Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là bạn sẽ sống với Chúa mãi mãi. Bạn sẽ có một ngôi nhà trên thiên đàng cho cả cõi đời đời! Đó là lý do tại sao chuẩn bị cho đời sống kế tiếp là điều quan trọng nhất bạn có thể làm trong cuộc đời này.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có phải vật lộn thừa nhận rằng mình cần sự giải cứu của Chúa không? Đôi khi bạn cố tự giải cứu mình trong những cách nào?

2.    Bạn đã mất đi điều gì trong cuộc sống? Hãy dành thì giờ cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự phục hồi và cầu xin Chúa phục hồi lại “những gì bạn đã mất trong những năm đàn châu chấu ăn sạch hết mùa màng của bạn.”

3.    Nếu bạn đã là một Cơ đốc nhân, sự cứu rỗi của bạn đã nối liền bạn lại với Chúa trong những cách nào? Nếu bạn chưa quyết định theo Chúa Jêsus, những lãnh vực nào trong cuộc sống bạn thấy mình có nhu cầu cần được nối liền lại với Chúa?

 

Không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn chưa tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, bạn có thể làm điều đó hôm nay. Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WHAT IT MEANS TO BE SAVED

By Rick Warren —

“Anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten, and everything is new. God has done it all! He sent Christ to make peace between himself and us, and he has given us the work of making peace between himself and others” (2 Corinthians 5:17-18 CEV).

Because of God’s great mercy, Jesus came “to seek and to save the lost” (Luke 19:10 NIV). He showed you how much you matter to him by sending his Son to die on the cross for your sins. That’s the kind of love God has for you.

You may have heard people say, “I’m saved.” You may even say that yourself when you talk about your relationship with Jesus. But what does it mean to be saved? What happens when you accept God’s gift of salvation?

Salvation rescues you from yourself. Many people don’t think they need to be saved or “rescued” from anything. And I ask them, “Really? You have no pain in your life? You have no resentment, pressures, guilt, or anxiety?” Everyone has problems they can’t solve on their own. Everyone needs to be rescued. Everyone needs Jesus.

The Bible says, “Call on me in times of trouble. I will rescue you, and you will honor me” (Psalm 50:15 GW).

Salvation recovers what you lost. What would you like to get back? Maybe you’ve lost your confidence, your joy, your reputation, your dream, or your innocence. Jesus came to recover what you’ve lost.

If you’re familiar with farming, you probably know how damaging a swarm of locusts (grasshoppers) can be. They can destroy a field of corn in about two hours.

What has eaten away at your life? What has destroyed your profitability, plans, or relationships? Only God can restore it all. Joel 2:25 says, “I will give you back what you lost in the years when swarms of locusts ate your crops” (GNT).

Salvation reconnects you to God. When you surrender your life to God, Jesus makes peace between you and him. He tears down all the barriers that once separated you from your Creator. There’s a word for that: reconciliation.

The Bible says, “Anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten, and everything is new. God has done it all! He sent Christ to make peace between himself and us, and he has given us the work of making peace between himself and others” (2 Corinthians 5:17-18 CEV).

Being reconciled to God also means you will live with him forever. You will have a home in heaven for all eternity! That’s why preparing for the next life is the most important thing you can do in this life.

Talk It Over

  • Do you struggle to admit you need God’s rescue? In what way do you sometimes try to rescue yourself?
  • What have you lost in life? Take time to thank God for being a God of restoration and ask him to restore “what you lost in the years when swarms of locusts ate your crops.”
  • If you are already a Christian, in what ways did your salvation reconnect you to God? If you haven’t yet decided to follow Jesus, in what areas of your life do you see a need for reconnection to God?

It’s never too late to seek God’s rescue

If you haven’t yet accepted God’s gift of salvation through Jesus, you can do that today. Are you ready to commit your life to Jesus? If so, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you and make you Lord of my life, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. Today I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love, for your sacrifice on the cross, and for your resurrection that make it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that it is a gift of grace. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”