0681“Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, Lòng con biết rõ lắm” (Thi 139:14 TTHĐ).

Kinh Thánh nói không có gì đơn giản về con người bạn cả. Bạn phức tạp và đa diện. Bạn không dễ để có thể hiểu hay giải thích được. Đa-vít đã nói trong Thi 139:14 rằng, “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, Lòng con biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14 TTHĐ).

Để có thể thay đổi đời sống mình và trở nên người như Chúa đã định, bạn cần phải nhìn vào mọi khía cạnh của đời sống mình, chứ không chỉ một hướng mà thôi. Như Truyền 7:18 đã nói, “Tốt nhất tránh tự cho mình là công chính hoặc khôn ngoan, Và tích cực chống điều gian ác, Vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giữ trọn cả hai” (BDM).

Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem đến năm yếu tố định nên con người của bạn. Bạn đã không chọn những yếu tố này. Chúa đã chia chúng cho bạn.

Bạn có bao giờ chơi đánh bài chưa? Thông thường, bạn phải chơi với những con bài mà bạn được chia cho. Bạn không được lựa chọn chúng. Bạn không được nói rằng, “Tôi muốn chơi lá bài của một người nào khác.” Bạn chỉ có thể chơi với những lá bài mà bạn được chia cho.

Trong nhiều cách, đây là một ẩn dụ của đời sống. Một số điều chỉ là một phần của lá bài mà bạn được chia cho – như cha mẹ, nơi sinh, chủng tộc và những tài năng của bạn. Bạn đã không chọn chúng – nhưng dù muốn hay không, đó là những gì bạn phải chơi với.

Kinh Thánh nói rất nhiều về những yếu tố bạn được ban cho trong cuộc sống để khiến bạn là chính mình. Thực ra, Kinh Thánh đưa ra bốn điều rất đúng về mỗi khía cạnh của con người bạn.

1. Mọi thứ trong thế giới này đều bị hư hoại bởi tội lỗi. Không phần nào trong đời sống bạn là hoàn hảo vì không có điều gì trên đời này là hoàn hảo cả. Thời tiết tệ hại. Nền kinh tế tệ hại. Thân thể yếu mòn. Các mối quan hệ bị đổ vỡ. Không điều gì về cuộc sống trên đất là hoàn hảo – vì vậy không có gì trong đời sống của bạn sẽ được hoàn hảo.

2. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến làm Cứu Chúa. Chúa Jêsus đã đến để cứu bạn khỏi tội lỗi và để bạn được lên thiên đàng – nhưng cũng để cứu bạn khỏi chính mình nữa. Khi bạn nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, Ngài có thể đổi những con bài bạn đã được chia thành một tay bài chiến thắng.

3. Bạn sẽ phải khai trình với Chúa về cách bạn đã sống. Chúa sẽ không đánh giá bạn dựa trên tay bài của người khác. Nhưng Ngài muốn bạn chơi với tay bài được chia cho trong cuộc sống để tận dụng những khả năng tốt nhất và với những gì bạn có.

4. Kinh Thánh cho bạn biết làm thế nào để trở nên người mà Chúa đã định để bạn trở thành. Nói một cách khác đi, Kinh Thánh cho bạn điều bạn có cần để thắng ván bài với tay bài bạn đã được chia.

Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ xem đến năm điều khiến bạn độc nhất là chính mình – hóa học, các mối quan hệ, hoàn cảnh, ý thức, và sự lựa chọn. Khi bạn hiểu được bản chất độc đáo của mình, thì bạn có thể bắt đầu thực hiện những thay đổi để trở nên người mà Chúa đã dựng để bạn trở nên.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số đặc tính không hoàn hảo khiến bạn độc đáo là gì?

2.    Làm thế nào bạn có thể sử dụng những thiếu sót đó để đem lại vinh hiển cho Chúa?

3.    Bởi vì tội lỗi, không có gì trên đất này là hoàn hảo – nhưng Chúa Jêsus đã đến để cứu bạn khỏi tội lỗi. Hiểu được điều này đã thay đổi cách bạn sống như thế nào?

 

 

 


GOD MADE YOU WONDERFULLY COMPLEX

By Rick Warren —

“Thank you for making me so wonderfully complex! Your workmanship is marvelous—how well I know it" (Psalm 139:14 NLT).

The Bible says there’s nothing simple about you. You’re complex and multifaceted. You’re not easy to understand or explain. In Psalm 139:14, David says, “Thank you for making me so wonderfully complex!” (NLT).

To make changes in your life and become all that God intends for you to be, you have to look at every dimension of your life, not just one. As Ecclesiastes 7:18 says, “A person who fears God deals responsibly with all of reality, not just a piece of it” (The Message).

For the next few days, we’re going to look together at five factors that create your identity. You did not choose these factors. God dealt them to you.

Have you ever played a game of cards? Usually, you have to play the cards you’re dealt. You don’t get to mix and match them. You don’t get to say, “I want to play someone else’s hand instead.” You can only play the cards you’re given.

In many ways this is a metaphor for life. Some things are just part of the hand you’re dealt—like your parents, birthplace, race, and talents. You didn’t choose them—but that’s what you have to play with, like it or not.

The Bible says a lot about the factors that you’re given in life that make you you. In fact, the Bible gives four facts that are true about each aspect of your identity.

Everything in the world is marred by sin. No part of your life is perfect because nothing in this world is perfect. The weather is broken. The economy is broken. Your body is broken. Your relationships are broken. Nothing about life on Earth is perfect—so nothing in your life will ever be perfect.

God sent Jesus as your Savior. Jesus came to save you from your sin and for heaven—but also to save you from yourself. When you accept Jesus as your Savior, he can change those cards you’ve been dealt into a winning hand.

You will give an account to God of how you lived your life. God won’t judge you based on someone else’s hand. But he does expect you to play the hand you’re dealt in life to the best of your ability and to make the most of what you’ve got.

The Bible tells you how to become all God created you to be. In other words, the Bible gives you what you need to win the game with the hand you’ve been dealt.

For the next few days, we’re going to look at the five things that make you uniquely you—chemistry, connections, circumstances, consciousness, and choices. When you understand your unique, complex identity, then you can begin to make changes to become all God created you to be.

Talk It Over

- What are some of the imperfect qualities that make you unique?

- How can you use those flaws to bring God glory?

- Because of sin, nothing on Earth is perfect—but Jesus came to save you from sin. How does that understanding change how you live?