0545“Kế hoạch không đổi dời của Đức Chúa Trời là nhận chúng ta vào gia đình của Ngài bằng cách đem chúng ta đến với chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Và điều này làm Ngài đẹp lòng biết bao” (Ê-phê-sô 1:5 NLT*).

Toàn bộ lý do để bạn hiện hữu là bởi vì Chúa muốn bạn trở thành một phần trong gia đình của Ngài.

Kinh Thánh nói rằng, “Kế hoạch không đổi dời của Đức Chúa Trời là nhận chúng ta vào gia đình của Ngài bằng cách đem chúng ta đến với chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Và điều này làm Ngài đẹp lòng biết bao” (Ê-phê-sô 1:5 NLT).

Gia đình thuộc linh của bạn, gia đình của Chúa, sẽ còn lại lâu bền hơn cả gia đình thuộc thể của bạn. Những gia đình thuộc thể không lâu bền. Họ lớn lên, họ dời đi xa, họ qua đời. Nhưng gia đình thuộc linh của Chúa sẽ tiếp tục còn mãi cho đến đời đời.

Chúa không bao giờ có ý định để bạn phải sống suốt cuộc đời mình cách đơn độc. Sự thật ở đây là Chúa ghét sự cô đơn. Khi Chúa tạo dựng nên người nam, Ngài đặt người nam này trong Vườn Địa Đàng — một môi trường toàn hảo — và điều đầu tiên Chúa đã nói là, “Loài người ở một mình thì không tốt.” Chúa muốn bạn trở thành một phần của gia đình Ngài.

Gia đình của Chúa là gì? Kinh Thánh cho biết rằng, “Gia đình đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của lẽ thật” (ITi-mô-thê 3:15 NCV*). Hội Thánh, thân thể của Chúa Cứu Thế, không phải là một tổ chức. Hội thánh không phải là một bộ máy hành chính, một tổ chức hay một câu lạc bộ xã hội. Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Hội Thánh không phải là về những quy tắc và luật lệ, các nghi lễ và tôn giáo. Hội Thánh là về các mối quan hệ. Và Hội Thánh là về tình yêu thương.

Hội Thánh là “cột trụ và nền tảng của lẽ thật.” Điều gì sẽ xảy ra khi một tòa nhà không có cột trụ và nền tảng? Nó sẽ sụp đổ. Những người sống trong các khu vực dễ xảy ra động đất hiểu điều này hơn ai hết. Nếu bạn không có một nền móng vững chắc ở bên dưới tòa nhà của bạn, nó sẽ sụp đổ khi cơn động đất xảy ra.

Chúa nói rằng cuộc sống của bạn cũng làm việc theo cùng một cách như vậy. Bạn sẽ gặp phải một số cơn trận động đất — những cơn động đất về mặt tài chánh, xúc cảm, quan hệ, sức khỏe, và nghề nghiệp. Và khi những khó khăn xảy ra nếu bạn không có một gia đình thuộc linh để nâng đỡ mình, bạn sẽ bị sụp đổ.

Bạn không thể tự mình hoàn tất các mục đích của Chúa. Chúa đã thiết kế bạn để bạn cần đến những người khác. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của gia đình Đức Chúa Trời, bạn sẽ có được một nền tảng vững chắc cần thiết để có thể đứng vững trong những thử thách của đời sống.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn giải thích sự khác nhau giữa gia đình của Chúa và một tổ chức tôn giáo như thế nào?

2.    Chúa muốn bạn có được sự hỗ trợ của gia đình thuộc linh của mình khi “những cơn động đất” của cuộc đời xảy ra. Bạn có thể là người nâng đỡ, hỗ trợ cho một người nào đó trong gia đình Chúa đang trải qua hoàn cảnh khó khăn như thế nào?

3.    Làm thế nào để những người khác trong gia đình Chúa biết cách hỗ trợ khi bạn cần đến?

Chú thích:

NCV*: New Contemporary version

NLT*: New Living Translation

 

 

 


GOD MADE YOU FOR HIS FAMILY

By Rick Warren —

“God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure” (Ephesians 1:5 NLT).

The whole reason you exist is because God wanted you to become part of his family.

The Bible says, “God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure” (Ephesians 1:5 NLT).

Your spiritual family, God’s family, is going to outlast even your physical family. Physical families don’t last. They grow up, they move away, they pass away. But the spiritual family of God will live on and on for eternity.

God never meant for you to go through life alone. The truth is, God hates loneliness. When God created man, he put him in the Garden of Eden—a perfect environment—and the first thing God said was, “It is not good for man to be alone.” God wants you to be part of his family.

What is God’s family? The Bible says, “That family is the church of the living God, the support and foundation of the truth” (1 Timothy 3:15 NCV). The church, the body of Christ, is not an institution. The church is not a bureaucracy, an organization, or a social club. The church is God’s family. It’s not about rules and regulations, rituals and religion. It’s about relationships. And it’s about love.

The church is “the support and foundation of the truth.” What happens when a building has no support and foundation? It collapses. People who live in earthquake-prone areas understand this more than most. If you don’t have a good foundation under your building, it’s going to collapse when an earthquake comes.

God says that your life works the same way. You’re going to have some earthquakes—financial, emotional, relational, health, and career earthquakes. And when tough times come along and you don’t have a spiritual family to support you, you’ll collapse.

You can’t fulfill God’s purposes by yourself. God wired you to need other people. With the strong support of the family of God, you’ll have the secure foundation you need to stand through life’s challenges.

Talk It Over

  • How would you explain the difference between God’s family and a religious organization?
  • God wants you to have the support of your spiritual family when the “earthquakes” of life come. How can you be a support to someone in the family of God who is experiencing tough circumstances right now?
  • How will others in the family of God know how to support you when you need it?