0452“Năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, nghiên cứu Kinh Thánh và suy ngẫm về con số bảy mươi năm mà thành Giê-ru-sa-lem phải chịu điêu tàn, theo lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi (Đa-ni-ên 9:2 BDM 2002).

Cầu nguyện không bắt đầu bằng lời nói. Cầu nguyện bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Để cho lời cầu nguyện của bạn có hiệu quả, trước tiên hãy lắng nghe Chúa bằng cách đọc Lời Ngài là Kinh Thánh. Bạn cần phải để Chúa nói với bạn để bạn biết cần cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện cho điều gì, cầu nguyện ở đâu và cầu nguyện khi nào.

Đa-ni-ên đã cầu nguyện một cách hiệu quả vì ông biết Lời Chúa. Ông đã sống sót qua ba triều đại khác nhau trong cảnh lưu đày và thậm chí còn được thăng chức trong thời gian đó. Ông đã 85 tuổi và biết Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về sau 70 năm ở Ba-by-lôn. Nhưng ông cũng biết rằng dân Y-sơ-ra-ên vẫn chưa quay trở lại với Chúa. Bảy mươi năm sau, họ vẫn còn trong tình trạng suy đồi, hư hoại như ngày nào.

“Năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, nghiên cứu Kinh Thánh và suy ngẫm về con số bảy mươi năm mà thành Giê-ru-sa-lem phải chịu điêu tàn, theo lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi” (Đa-ni-ên 9:2 BDM 2002).

Vì ông nghiên cứu Kinh Thánh nên Đa-ni-ên biết Chúa đã hứa gì và Ngài đòi hỏi điều gì ở dân Y-sơ-ra-ên. Nhờ đó, ông có thể làm được những quyết định khôn ngoan.

Bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện một cách hiệu quả được cho đến khi cũng như Đa-ni-ên, bạn nghiên cứu Kinh Thánh và học hỏi từ Lời Chúa mỗi ngày. Bạn càng biết Kinh Thánh nhiều chừng nào, lời cầu nguyện của bạn càng nhận được sự trả lời nhiều chừng ấy. Bạn phải đọc Lời Chúa mỗi một ngày để bạn có thể học và nhớ những lời hứa mà Chúa đã hứa với bạn.

Đừng bao giờ đi ngủ mà chưa dành thì giờ cho dù dài hoặc ngắn, để lắng nghe Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh và thưa chuyện với Ngài. Đa-ni-ên đã làm điều này mỗi ngày ba lần trong suốt hơn 70 năm! Đó là một thói quen hằng ngày đối với ông.

Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ khác đi thế nào không nếu bạn trò chuyện với Chúa mỗi ngày ba lần trong suốt cuộc đời mình? Không có gì đáng ngạc nhiên khi Đa-ni-ên tránh được các nan đề, trở nên khôn ngoan hơn và liên tục được thăng tiến.

Phát triển thói quen học Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày sẽ cách mạng hóa cuộc sống của bạn. Điều đó sẽ khiến cho bạn mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần, về mặt cảm xúc cũng như về mặt thuộc linh. Bạn sẽ tự tin hơn, ít sợ hãi hơn và ít bị căng thẳng hơn. Điều đó sẽ cải thiện mọi lãnh vực trong cuộc sống của bạn.

Hãy hãy bắt đầu một kỷ luật thuộc linh lành mạnh của việc học Kinh Thánh và cầu nguyện để bạn có thể lắng nghe tiếng Chúa và trò chuyện với Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Kể ra một điều khiến bạn mất tập trung hay cản trở bạn trong việc học Kinh Thánh. Điều đó đã được ưu tiên hơn Lời Chúa như thế nào?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao thường khó để có thể yên tĩnh và lắng nghe?

3.    Khi bạn bắt đầu thói quen đọc Kinh Thánh, bạn không cần phải có một khởi đầu lớn lao. Hãy quyết định bạn sẽ dành thời gian mỗi ngày ra bao lâu để đọc Kinh Thánh và thời điểm nào trong ngày thuận tiện nhất cho bạn.

 

 

 


PRAYER STARTS WITH LISTENING

By Rick Warren — 

“During Darius’ first year as king, I, Daniel, was reading the Scriptures. I saw that the LORD told Jeremiah that Jerusalem would be empty ruins for seventy years" (Daniel 9:2 NCV).

Prayer doesn’t start with talking. It starts with listening.

For your prayers to be effective, first listen to God by reading his Word, the Bible. You need to let God talk to you so you know how to pray, what to pray, where to pray, and when to pray.

Daniel prayed effectively because he knew God’s Word. He had survived three different administrations in captivity and even gotten promoted within them. He was 85 years old and knew God had promised to bring the Israelites home after 70 years in Babylon. But he also knew that the Israelites had not turned back to God. Seventy years later, they were still as messed up as they ever were.

“During Darius’ first year as king, I, Daniel, was reading the Scriptures. I saw that the LORD told Jeremiah that Jerusalem would be empty ruins for seventy years” (Daniel 9:2 NCV).

Because he studied Scripture, Daniel knew what God had promised and what was required of Israel. Because of that, he could make wise decisions.

You will never pray effectively until, like Daniel, you study the Scriptures and learn from God’s Word—every single day. The more you know the Bible, the more prayers you’re going to have answered. You’ve got to read from God’s Word every single day so you can learn and remember the promises that God has made to you.

Don’t go to bed without spending some time, however long it is, listening to God by reading the Bible and then talking to him. Daniel did this three times a day for more than 70 years! It was a daily habit for him.

Do you think your life would be any different if you had a conversation with God three times a day for your whole life? It’s no wonder Daniel avoided problems, became wise, and kept getting promoted.

Developing a habit of daily Bible study and prayer will revolutionize your life. It will make you mentally, emotionally, and spiritually stronger. You will be more confident, less fearful, and less stressed. It will improve every single area of your life.

Make it a point today to start a healthy discipline of Bible study and prayer so that you can listen to God and talk to him.

Talk It Over

  • Name one thing that distracts you or keeps you from Bible study. How has that one thing taken priority over God’s Word?
  • Why do you think it’s often difficult to be still and listen?
  • When you start a habit of reading God’s Word, you don’t have to start big. Decide the amount of time you can dedicate every day to reading the Bible and the time of day that works best for you