0628“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta” (IITim 1:7-8 TTHĐ).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến một số lý do để bạn có thể tự tin khi chia sẻ niềm tin của mình. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải biết hết tất cả những câu trả lời, bởi vì Chúa Jêsus biết mọi sự.

Và bạn phải học làm một người biết lắng nghe để bạn có thể tìm thấy chìa khóa vào tấm lòng một người nào đó và dẫn họ đến với Chúa Jêsus.

Một điều khác mà bạn cần phải ghi nhớ là: Bạn không chỉ một mình khi bạn chia sẻ niềm hy vọng của mình trong Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời ở cùng bạn. Và Thánh Linh của Ngài đang làm việc trong lòng người đó khi bạn đang trò chuyện.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta” (IITim 1:7-8 TTHĐ).

Bạn sẽ không bao giờ phải sợ hãi để nói với người khác về Chúa khi bạn nhận ra rằng quyền năng của Chúa Thánh Linh và lẽ thật của Đức Chúa Trời đang ở cùng bạn. Điều đó sẽ khiến bạn tự tin nhiều!

Một đoạn Kinh Thánh khác giúp bạn chia sẻ đức tin của mình là trong Lu-ca 21:13-15: “Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào, vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan…” (TTHĐ)

Lo sợ về điều mình nghĩ sẽ xảy ra là việc rất bình thường. Bạn nghĩ rằng, “Tôi không biết mình phải nói gì với người đó ở văn phòng, trên sân bóng đá, hay trong khu phố tôi.” Nhưng Chúa bảo bạn rằng, “Ta sẽ cho con biết điều gì để nói lúc con cần.”

Thật là một lời hứa tuyệt vời! Có lẽ bạn không thấy rằng mình đã sẵn sàng hay đã được trang bị đầy đủ để chia sẻ Tin Lành, nhưng sự thật là, bạn có mọi điều mình cần khi sự hiện diện và quyền năng của Chúa ở với bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy mô tả một thời điểm khi bạn cảm thấy được quyền năng Chúa đang làm việc trong bạn lúc bạn chia sẻ tình yêu Chúa với một người nào đó.

2.    Ai là người trong cuộc sống mà bạn kính nể là một người không sợ hãi khi chia sẻ niềm tin của mình?

3.    Tuần lễ tới này sẽ khác đi như thế nào nếu bạn thường xuyên ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình?

 

 

 


GOD WILL TELL YOU WHAT TO SAY

“The Holy Spirit, God's gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them. If you will stir up this inner power, you will never be afraid to tell others about our Lord” (2 Timothy 1:7-8 TLB).

Over the last few days, we’ve looked at some of the reasons you can be confident when sharing your faith. Remember, you don’t have to know all the answers, because Jesus does.

And, you have to learn to be a good listener so you can find the key to someone’s heart and lead them to Jesus.

Here’s something else you need to remember: You’re not alone when you share your hope in Christ. God is with you. And his Spirit is working in that other person’s heart while you’re talking.

The Bible says, “The Holy Spirit, God’s gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them. If you will stir up this inner power, you will never be afraid to tell others about our Lord” (2 Timothy 1:7-8 TLB).

You’ll never be afraid to tell others about the Lord when you realize the Holy Spirit’s power and God’s truth are in you. That should give you a lot of confidence!

Another Bible passage to help you share your faith is Luke 21:13-15: “This will be your chance to tell about your faith. Don’t worry about what you will say to defend yourselves. I will give you the wisdom to know what to say” (CEV).

It’s common to get anticipatory fear. You think, “I don’t know what to say to that person at the office, on the soccer field, or in my neighborhood.” But God says to you, “I will tell you what to say when you need it.”

What an amazing promise! You may not feel ready or equipped to share the gospel, but the truth is, you have everything you need in God’s presence and power in you.

Talk It Over

  • Describe a time when you felt God’s power at work within you while sharing God’s love with someone.
  • Who in your life do you look up to as someone who isn’t afraid to share their faith?
  • How would this next week look different if you were constantly aware of the Holy Spirit’s presence in your life?