0560“Chúng ta toan định cách mình sẽ sống cho Chúa, nhưng chỉ có Ngài mới giúp chúng ta sống được như thế” (Châm 16:9 Msg*).

Bạn có thể dự định cách mình muốn sống như thế nào, nhưng chỉ có Chúa mới cho bạn quyền năng và sức lực để kinh nghiệm được sự biến đổi. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa cho bạn ba điều bạn cần có để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống của mình.

Thánh Linh của Chúa ban sức lực cho bạn. Bạn cần sự giúp đỡ của Chúa để thay đổi những việc mà bạn không thể tự mình làm được. Thay đổi cuộc sống không thể dựa trên sức mạnh của ý chí. Nó dựa trên quyền năng của Chúa. Nó không dựa trên sự cố gắng. Nó dựa vào sự tin cậy.

Xa-cha-ri 4:6 dạy rằng, “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán” (BDM 2002*).