0300Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus (Phi-líp 4:19 TTHĐ).

Một trong những lo lắng lớn nhất của chúng ta thường là về khả năng của chúng ta để tự chu cấp cho các nhu cầu của mình. Nhưng không nên lo lắng như vậy!

Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus (Phi-líp 4:19 TTHĐ).

Thật là một lời hứa vui mừng cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế!

Chúa không hứa đáp ứng tất cả những “tham muốn” của bạn. Ngài không hứa ban cho một chiếc xe bạn ưa thích hay một biệt thự sang trọng. Chúa không phải là một ông thần đèn ban cho những điều bạn ước muốn. Nhưng Ngài sẽ cho bạn tất cả những gì bạn cần có.

Hầu hết chúng ta không thực sự hiểu được điều này, vì vậy chúng ta không cầu nguyện cho điều đó. Một trong những câu Kinh Thánh yêu thích của tôi là Thi 84:11, “CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng” (BDM-2002).

Xin hãy lưu ý những chữ này: “không từ chối điều tốt lành nào.”

Khi các con của tôi đang lớn lên, tôi muốn cho chúng những điều tốt lành. Tôi sẽ không cho những điều không tốt cho chúng — những điều có thể làm chúng bị tổn hại hoặc những điều có thể ngăn trở việc trưởng thành về thuộc linh, thể xác, hay tình cảm của các con. Nhưng tôi sẽ không từ chối bất cứ điều gì tốt lành cho chúng.

Nếu tôi, là một người cha, muốn cho con cái mình những điều tốt lành, thì Cha Thiên Thượng là Đấng toàn hảo còn muốn làm điều như thế cho chúng ta nhiều hơn biết bao?

Chúa đã giải quyết xong nan đề lớn nhất của bạn đó là nan đề tội lỗi khi Ngài đến thế gian và chết thay cho bạn. Nếu Chúa đã sẵn lòng làm điều đó thi bạn không nghĩ rằng Ngài cũng quan tâm đến những nan đề của bạn sao?

Chắc chắn là như thế. Chúa quan tâm đến vấn đề tài chánh của bạn. Chúa quan tâm đến sức khỏe của bạn. Chúa quan tâm đến nghề nghiệp của bạn. Chúa quan tâm đến bạn!

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã thấy Chúa đã chu cấp khi bạn đang có nhu cầu như thế nào?

2.    Tại sao đôi khi thật khó để tin cậy nơi Chúa khi bạn có một nhu cầu?

3.    Theo bạn tại sao Chúa muốn bạn cầu xin Chúa giúp đỡ khi đang có nhu cầu?


 

 

God Will Meet Your Needs, Not Your 'Greeds’

By Rick Warren —

“My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.”

Philippians 4:19 (NIV)

One of our biggest worries tends to be about our ability to provide for our needs.

But it shouldn’t be!

The Bible says, “My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NIV).

What a joyful promise for those who are in Christ!

God doesn’t promise to meet all your “greeds.” He doesn’t promise a fancy car or mansion. God is not a genie in a bottle. But he will give you all you need.

Most of us don’t really understand this, so we don’t pray for it. One of my favorite verses in the Bible is Psalm 84:11: “The Lord will withhold no good thing from those who do what is right” (NLT).

Make note of these three words: no good thing.

When my kids were growing up, I wanted to give them good things. I might withhold something bad from them—something that would harm them or something that would cause them to be stunted in their spiritual, physical, or emotional growth. But I wouldn’t withhold anything good from them.

If I, as a dad, want to give my children good things, how much more does a Heavenly Father who’s perfect want to do likewise?

God solved your biggest problem—your sin problem—when he came to Earth and died for you. If he was willing to do that, don’t you think he cares about the other issues you’re dealing with?

Absolutely. He cares about your finances. He cares about your health. He cares about your career. He cares about you!

Talk It Over

  • How have you seen God provide for you when you were in need?
  • Why is it hard sometimes to trust God when you have a need?
  • Why do you think God wants you to ask him to help when you have a need?