0436“Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được” (Rô-ma 1:20 TTHĐ).

Kết quả của những lời cầu nguyện không phụ thuộc vào mức độ bạn biết về sự cầu nguyện mà là mức độ bạn biết về Đức Chúa Trời. Càng hiểu biết Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, thì những lời cầu nguyện của bạn lại càng hiệu quả hơn chừng ấy.

Điều quan trọng hơn việc học hỏi tất cả những điều về sự cầu nguyện là sự hiểu biết hơn về Chúa. Điều đó khởi đầu với việc biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng không bị hạn chế. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời hiện diện trong quá khứ, hiện tại và trong cả tương lai. Ngài ở trên đất và cũng ở trong thế giới thuộc linh.

Đây là một số cách bạn có thể nhìn thấy đặc tính đa chiều không bị hạn chế của Đức Chúa Trời:

Bạn thấy điều đó trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra một thế giới và vũ trụ đa chiều là một Đấng Sáng Tạo đa chiều. “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được” (Rô-ma 1:20 TTHĐ).

Bạn có thể học được nhiều điều về Chúa chỉ bằng cách nhìn vào thiên nhiên. Chẳng hạn, bạn sẽ biết Chúa thích sự đa dạng và Ngài là Đấng có trật tự, sáng tạo và quyền năng. Sự sáng tạo rất phức tạp, vì vậy bạn biết rằng Chúa còn phải phức tạp hơn nhiều.

Bạn thấy được điều đó trong sự nhập thể của Chúa Giê-xu.

Sách Giăng 1:14 nói rằng, “Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý” (KTHĐ).

Nếu Chúa muốn giao tiếp với loài kiến, ắt hẳn Ngài đã trở nên một con kiến rồi. Nếu Chúa muốn truyền đạt với những con bò, Ngài đã trở nên một con bò rồi. Nhưng Chúa muốn giao tiếp và yêu thương con người, vì vậy Ngài đã trở nên một người trong chúng ta.

Chúa Giê-xu không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, bởi vì Ngài là đa chiều: “Cầu chúc anh em nhận được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ VÀ ĐANG ĐẾN” (Khải Huyền 1:4 TTHĐ).

Bạn thấy được điều đó trong cách vận hành của Chúa Thánh Linh.

“Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:8 TTHĐ).

Bạn không thể chứa Chúa Thánh Linh vào một cái hộp được! Bạn không thể điều khiển được Chúa Thánh Linh. Ngài giống như một cơn gió. Bạn không biết gió đến từ đâu và cũng không biết gió sẽ đi đâu. Chúa di chuyển trong những chiều không gian mà chúng ta không thể bước vào được.

Đừng để sự nghiên cứu của bạn về đặc tính đa chiều của Đức Chúa Trời kết thúc ở đây. Biết Chúa phải là một sự theo đuổi suốt đời — sẽ làm cho cuộc sống mỗi ngày của bạn ngọt ngào hơn và đầy ý nghĩa hơn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Quan sát một số điều về sự sáng tạo đã cho bạn thấy được những khía cạnh khác nào của đặc tính của Đức Chúa Trời?

2.    Việc biết rằng có những chiều không gian và thời gian của Đức Chúa Trời mà bạn không thể hiểu được sẽ làm cho bạn hăng hái học biết Chúa nhiều hơn hay ít hơn? Tại sao vậy?

3.    Làm thế nào để bạn có thể biết Chúa hơn?

 

Bạn có tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình chưa?

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đó để có được sự cứu rỗi của Chúa hay để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-xu và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

Kính lạy Chúa Giê-xu, con muốn được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì ích kỷ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.

 

 

 

 


TO PRAY EFFECTIVELY, GET TO KNOW GOD

By Rick Warren — 

“For since the creation of the world God's invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse" (Romans 1:20 NIV).

The fruitfulness of your prayers doesn’t depend on how much you know about prayer but on how much you know about God. The more you understand God, the more effective your prayers are going to be.

More important than learning all about prayer is understanding more about God. It starts with knowing that God is multidimensional. That means that God is in the past, present, and future. He’s on Earth and in the spirit world.

Here are a few ways you can see God’s multidimensional character.

You see it in God’s creation.

The God who created a multidimensional world and universe is a multidimensional Creator. “For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse” (Romans 1:20 NIV).

You can learn a lot about God just by looking at nature. For instance, you know that God likes variety, and he is organized, creative, and powerful. Creation is complex, so you know God has to be even more complex.

You see it in Jesus’ incarnation.

John 1:14 says, “The Word became a human being and, full of grace and truth, lived among us” (GNT).

If God had wanted to communicate to ants, he would’ve become an ant. If he had wanted to communicate to cows, he would’ve become a cow. But God wanted to communicate with and love human beings, so he became one of us.

Jesus is bound by neither space nor time, because he is multidimensional: “Grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come” (Revelation 1:4 NIV).

You see it in how the Holy Spirit moves.

“The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit” (John 3:8 NIV).

You can’t put the Holy Spirit in a box! You can’t control him. He’s like the wind. You don’t know where it comes from, and you don’t know where it’s going. He moves in dimensions we don’t move in.

Don’t let this be the end of your study about God’s multidimensional character. Knowing God is a lifelong pursuit—one that will make your life sweeter and more meaningful each day.

Talk It Over

  • What are some observations about creation that show you other aspects of God’s character?
  • Does knowing that there are dimensions of God that you cannot understand make you more or less eager to know him better? Why?
  • How can you get to know God better?

Have you trusted Jesus Christ for your salvation?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. And you don’t have to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and one day you will accept me into your eternal home in heaven.

“I confess my sin, and I believe that you are my Savior. You have promised that, if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say that salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”