0418“Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi” (Thi Thiên 40:1 BDM-2002).

Chúa không vội vã với sự tăng trưởng thuộc linh của bạn. Bạn có thể nghĩ là Ngài đang vội, nhưng không như thế đâu. Ngài đang dùng hoàn cảnh hiện tại của bạn để phát triển tính cách của bạn và làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Chúa rất kiên nhẫn.

Mặt khác, phần lớn con người đều thiếu kiên nhẫn. Chúng ta gặp nhiều vấn đề là do việc chúng ta không thể chờ đợi gây nên. Chúng ta mắc nợ vì chúng ta không biết cách trì hoãn lại những thỏa mãn, ham muốn nhất thời; chúng ta mua những thứ chúng ta không cần với số tiền chúng ta không có để gây ấn tượng cho những người chúng ta không hề thích.

Một số người thậm chí bước vào những mối quan hệ mà họ không nên có bởi vì họ không biết cách hoãn lại sự ham thích nhất thời của mình. Họ nói rằng, “Tôi muốn có quan hệ tình dục ngay bây giờ; tôi không muốn chờ đợi” hay là “Tôi muốn có một người bạn thân thiết ngay bây giờ cho dù đó là người xấu”. Và sự thiếu kiên nhẫn này đã dẫn đến vô số vấn đề.

Tin mừng ở đây là, với sự cầu nguyện bạn có thể hồi phục từ những vấn đề gây ra do sự thiếu kiên nhẫn của mình. Kinh Thánh nói rằng, “Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi” (Thi Thiên 40:1 BDM-2002).

Hãy nhớ: Chúa không bao giờ vội vã. Bạn có biết rằng trong Kinh Thánh không có một đoạn Kinh Thánh nào nói về việc Chúa Jêsus chạy vội vã đến một nơi nào đó không? Thực ra Chúa mất ba ngày để đi hơn hai cây số để đến thăm người bạn của mình là La-xa-rơ đang đau nặng. Và khi Chúa đến được với anh ta thì đã quá muộn — La-xa-rơ đã qua đời rồi.

Nhưng Chúa Jêsus đã có một kế hoạch lớn hơn trong đầu. Chúa không muốn chữa lành cho La-xa-rơ — Ngài muốn đem La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết. Chúa muốn làm phép lạ. Và đó là điều đã xảy ra. Chúa Jêsus đến phần mộ của La-xa-rơ, bảo người ta lăn tảng đá đi và nói rằng, “La-xa-rơ, hãy ra đây.” Và La-xa-rơ đã làm như vậy!

Đôi khi một tình huống có thể trở nên xấu quá mức đến nỗi nó khiến bạn muốn tự mình phải giải quyết vấn đề. Nhưng xin đừng đi đường tắt. Thay vào đó, hãy tin cậy vào thời điểm hoàn hảo của Ngài và trông chờ một phép lạ! Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12 TTHĐ).

Chúa đã biết Ngài sẽ làm gì trong cuộc sống của bạn vào tháng tới, năm tới và mười năm tới đây. Thời điểm của Chúa là hoàn hảo, chương trình của Chúa cho đời sống của bạn là tốt lành và đáng để bạn chờ đợi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Thay đổi nào mà bạn muốn được kinh nghiệm nhất trong cuộc sống của mình? Đôi khi bạn đã làm những gì để thúc đẩy sự thay đổi này?

2.    Biết được rằng Chúa không vội vã sẽ ảnh hưởng đến mức độ kiên nhẫn của bạn như thế nào?

3.    Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn biết cách sống bớt căng thẳng hơn và tin cậy vào thời điểm của Chúa?

 

 

 

 


GOD ISN’T IN A HURRY

By Rick Warren — 

“I waited patiently for the LORD's help; then he listened to me and heard my cry."

(Psalm 40:1 GNT)

God isn’t in a hurry with your spiritual growth. You may think he’s in a hurry, but he’s not. He’s using your current circumstances to develop your character and make you stronger. He’s patient.

Most people, on the other hand, are impatient. Many of our problems are caused by our inability to wait. We get into debt because we don’t know how to delay gratification, buying things we don’t need with money we don’t have to impress people we don’t even like.

Some people even get into relationships they shouldn’t get into because they don’t know how to delay gratification. They say, “I want sex now; I don’t want to wait” or “I want companionship now, even if it’s with the wrong person.” And their impatience leads to problems.

The good news is that, with prayer, you can recover from problems caused by your impatience. The Bible says, “I waited patiently for the LORD's help; then he listened to me and heard my cry” (Psalm 40:1 GNT).

Remember: God is never in a hurry. Did you know there isn’t an example of Jesus running anywhere in the Bible? In fact, it took him three days to go a mile and a half to get to his friend, Lazarus, who was very sick. And by the time Jesus got to him, it was too late—Lazarus had already died.

But Jesus had a bigger plan in mind. He didn’t want to heal Lazarus—he wanted to raise him from the dead. He wanted to do a miracle. And that’s exactly what happened. Jesus walked up to Lazarus’ tomb, told them to roll the stone away, and said, “Lazarus, come forth.” And Lazarus did!

Sometimes a situation can get so bad that it makes you want to take matters into your own hands.¬ But don’t take shortcuts. Instead, trust in God’s perfect timing and expect a miracle! The Bible says, “Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer” (Romans 12:12 NIV).

God already knows what he’s going to do in your life next month, next year, and in the next decade. His timing is perfect, and his plan for your life is good and worth waiting for.

Talk It Over

  • What’s the number one change you would like to experience in your life? What do you sometimes do to speed this change along?
  • How does knowing that God isn’t in a hurry affect your patience level?
  • What would life look like for you if you relaxed more and trusted in God’s timing?