0567“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.  Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”  (Ma-thi-ơ 11:28-30 BDM 2002).

Tôi không biết bạn đang phải mang những gánh nặng nào. Tôi không biết những điều gì đang đè nặng trên bạn. Nhưng tôi biết câu trả lời cho vấn đề của bạn.

Chúa Jêsus phán rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.  Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30 BDM 2002).

Trong rất nhiều năm, tôi đã chưa bao giờ hiểu được Chúa Jêsus có ý gì khi Ngài dạy rằng, “Hãy mang ách của Ta.” Điều đó khiến tôi suy nghĩ rằng, “Chúa ơi, Ngài muốn giao cho con một điều gì nữa để giải quyết sao? Gánh của con đã quá nặng nề rồi! Con không cần phải mang thêm những vấn đề khác của Chúa nữa!”

Nhưng rồi, tôi học biết được rằng cái ách là một mảnh gỗ có hai vòm, nó được đặt trên cổ của hai con bò để chúng kéo xe.

Giá trị của cái ách là nó làm giảm gánh nặng đi một nửa. Không có cái ách, con bò phải tự mình kéo tất cả gánh nặng. Nhưng nếu bạn để nó mang ách chung với một con bò khác, thì khi hai con bò cùng kéo một gánh nặng, gánh nặng chỉ còn lại một nửa.

Vì vậy, khi Chúa Jêsus bảo bạn mang lấy ách của Chúa, Chúa không có nói rằng Ngài sẽ giao cho bạn những vấn đề của Ngài. Chúa Jêsus không có vấn đề nào cả! Chúa đang nói là Ngài sẽ chia bớt những vấn đề với bạn. Chúa sẽ chia bớt gánh nặng của bạn. Chúa sẽ mang lấy những căng thẳng của bạn và gánh nó cùng với bạn.

Thật là một điều tuyệt vời!

Chúa Jêsus dùng ba động từ đáng chú ý đến trong câu Kinh Thánh này là: đến, học và mang lấy. Điều này cũng tựa như Chúa Jêsus đã nói rằng, “Hãy đến làm việc chung với Ta để con có thể học được cách Ta làm điều đó như thế nào. Mang lấy một gánh nhẹ nhàng hơn sẽ giảm bớt đi sự căng thẳng của con và giúp cho những vấn đề của con trở nên dễ dàng hơn để giải quyết.”

Khi bạn mang ách với Chúa Cứu Thế, bạn cùng đi với Ngài. Bạn di chuyển cùng một hướng và cùng một tốc độ. Bạn di chuyển đúng hướng và đúng tốc độ. Và bạn di chuyển với một gánh nhẹ nhàng hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi rất khó để chấp nhận sự giúp đỡ từ một người nào đó muốn chia sẻ gánh nặng với bạn và khiến nó dễ dàng hơn cho bạn — ngay cả khi người đó là Chúa Jêsus?

2.    Hãy nghĩ đến một anh chị em trong Chúa đang mang phải một gánh nặng nề. Làm cách nào để bạn có thể khuyến khích người ấy để cho Chúa Jêsus chia sẻ gánh nặng của họ?

3.    Chúa Jêsus đã biết tất cả những sự căng thẳng của bạn. Bạn có sẵn sàng để mang lấy ách của Chúa không? Nếu không, điều gì đang ngăn trở bạn?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích cuả đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con, xin ngự vào đời sống của con. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


JESUS WANTS TO SHARE YOUR BURDEN

By Rick Warren — J

“Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light” (Matthew 11:28-30 RSV).

I don’t know what burden you’re carrying. I don’t know what’s weighing you down. But I do know the answer to your trouble.

Jesus said, “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light” (Matthew 11:28-30 RSV).

For many years, I never understood what Jesus meant when he said, “Take my yoke upon you.” It made me think, “Lord, do you want to give me something else to deal with? My burden is heavy enough already! I don’t need to take your problems on me!”

Then I learned that a yoke is a board with two arches, and it’s placed over two cattle so they can pull a cart.

The value of a yoke is that it cuts the load in half. Without a yoke, one cow has to pull the entire load by itself. But if you yoke up the cow with another cow, then the two animals pull the load together, making it half as heavy.

So, when Jesus tells you to take on his yoke, he’s not saying he’s going to give you his problems. Jesus doesn’t have any problems! He’s saying he’s going to share your problems. He’s going to share your load. He’s going to take your stress on himself and bear it with you.

Wow!

Jesus uses three notable verbs in this Scripture: come, learn, and take. It’s like Jesus said, “Come team up with me so you can learn how I do it. Take on a lighter load that will reduce your stress and make your problems easier to navigate.”

When you’re yoked with Christ, you move together with him. You move in the same direction and at the same speed. You move in the right direction and at the right speed. And you move with a lighter burden.

Talk It Over

  • Why is it sometimes difficult to accept help from someone who wants to share your burdens and make it easier on you—even when that someone is Jesus?
  • Think of a fellow Christian who’s carrying a heavy burden. What’s a practical way you can encourage them to let Jesus share that burden?
  • Jesus already knows all about your stress. Are you ready to take on his yoke? If not, what is holding you back?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”